Hit­ta­de ny ma­net vid Vä­derö­ar­na

Un­der ett dyk vid Vä­derö­ar­na såg plöts­ligt ma­rin­bi­o­lo­gen Klas Malm­berg nå­got han ald­rig sett för­ut. Nu står det klart att han rå­ka­de på en ma­net som ald­rig ob­ser­ve­rats i Sve­ri­ge ti­di­ga­re.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ham­pus Eklund ham­pus.eklund@bo­husla­ning­en.se 0522-99234

Det var i april som Klas Malm­berg, ma­rin­bi­o­log och yr­kes­dy­ka­re vid Uni­ver­se­um i Gö­te­borg, var ute vid Vä­derö­ar­na ut­an­för Fjäll­bac­ka för att dy­ka.

I vän­tan på att bli upploc­kad av en båt såg han en bägar­ma­net sit­ta fast på ek­tång i när­he­ten, vil­ket P4 Gö­te­borg var först att rap­por­te­ra om.

– Mag­käns­lan sa di­rekt att det var nå­got jag ald­rig har sett ti­di­ga­re och jag ploc­ka­de med mig den i en burk, be­rät­tar han.

Han be­skri­ver att den var bå­de stör­re och ha­de en an­norlun­da form i jäm­fö­rel­se med de två bägar­ma­ne­ters som är kän­da i Sve­ri­ge. Den var cir­ka fy­ra cen­ti­me­ter lång och av­lång.

Klas Malm­berg tog med sig ma­ne­ten till en an­nan ma­rin­bi­o­log, Ken­neth Lun­din på Gö­te­borgs na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um. Bå­da var över­ens om att det­ta var nå­got nytt i svens­ka vat­ten men tog för sä­ker­hets skul­le ett dna prov som skic­ka­des ut till in­ter­na­tio­nel­la ex­per­ter.

– Nu har vi fått svar att det hand­lar om en ma­net som ald­rig re­gi­stre­rats i Sve­ri­ge ti­di­ga­re. Den finns ut­an­för Eng­land till ex­em­pel men det är väl­digt häf­tigt att ha hit­tat nå­got nytt i vår mil­jö, be­rät­tar Klas Malm­berg.

Nu finns den lag­rad på Gö­te­borgs na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um och ma­rin­bi­o­lo­ger­na vill ge den nam­net kort­stjäl­kad bägar­ma­net.

– Vi tyc­ker att det är ett be­skri­van­de namn. Den har en på­tag­ligt kort stjälk i jäm­fö­rel­se med sin kropp. Men det är upp till namn­giv­nings­kom­mit­tén på Art­da­ta­ban­ken att be­stäm­ma, sä­ger Klas Malm­berg.

Bild: Pri­vat

Ma­rin­bi­o­lo­ger­na Klas Malm­berg och Ken­neth Lun­din un­der ett an­nat dyk.

Bild: Pri­vat

Bägar­ma­ne­ten som hit­ta­des vid Vä­derö­ar­na. Den vi­sa­de sig va­ra av en art som ald­rig ti­di­ga­re har re­gi­stre­rats i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.