Ta­num byg­ger nytt och sat­sar på fram­ti­den

Ett del­vis helt nytt cent­rum i Ta­nums­he­de, åt­skil­li­ga ny­bygg­da bo­stä­der, en ny hu­vud­ga­ta som byggts med tan­ke på att loc­ka män­ni­skor till en ny mö­tes­plats samt bätt­re äldre­vård. Det är re­cep­tet för fort­satt ex­pan­sion med fler män­ni­skor och jobb i Ta­nums­he

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Li­se­lot­te Fröjd (M) vi­sar upp nya cent­ru­met – in­te helt ut­an stolt­het. Men hon kan ock­så räk­na upp pär­lor som Greb­bestad och Fjäll­bac­ka som trots allt kanske är mer kän­da in­ter­na­tio­nellt än vad Ta­nums­he­de tätort bli­vit så här långt.

Kom­mu­nen sat­sar mil­jo­ner på att byg­ga om cent­rum, där gam­la Af­färs­vä­gen får bli en ny pa­rad­ga­ta. Den ska sti­mu­le­ra till mer risk­fri cy­kel­tra­fik och ga­ran­te­ra låg­farts­tra­fik med bi­lar och kanske ge fle­ra nya bu­ti­ker.

– Man hop­pas att det hjäl­per en del be­sö­ka­re och som­mar­gäs­ter att upp­täc­ka or­ten och åter­kom­ma, för att stan­na för gott till slut, sä­ger PeO He­de­myr som med åren har bli­vit en stor spe­la­re i cent­ru­m­ut­veck­ling­en just här.

En my­sig park fram­för va­ru­hu­set som bär hans ef­ter­namn ger cent­rum en mju­ka­re fram­to­ning. I af­färs­fas­tig­he­ten har äga­ren PeO He­de­myr, ut­ö­ver or­tens sto­ra va­ru­hus, hyrt in bland an­nat vård­cen­tral, apo­tek och re­stau­rang.

Fle­ra re­stau­rang­er finns i cent­rum och bakom va­ru­hu­set har bo­la­get byggt 22 nya hy­res­bo­stä­der, varav 16 var ut­hyr­da den 23 juni i år trots att in­flytt­ning­en sker först i höst.

– Vi har sat­sat på två­or och tre­or. De se­na­re är på 74 kvadrat­me­ter, sä­ger PeO He­de­myr och av­slö­jar att han bär på fler pla­ner och har mark för yt­ter­li­ga­re 40 lä­gen­he­ter och fem vil­la­tom­ter på Katte­da­ben i cent­rum.

Men när det­ta blir av vå­gar han in­te spe­ku­le­ra om i dags­lä­get.

– Vi får först hop­pas att pan­de­min in­te för­stör vå­ra och he­la Ta­nums fram­tids­pla­ner, sä­ger PeO He­de­myr och vitt­nar om att för­sälj­ning­en i va­ru­hu­set märkt av en ned­gång un­der vå­ren.

In­te långt där­i­från, ut­med Af­färs­vä­gen, har kom­mu­nen byggt 24 mind­re hy­reslä­gen­he­ter. Samt­li­ga är ut­hyr­da. Och He­de­myrs för­hopp­ning de­lar ock­så kom­mu­nens bo­stads­bo­lag, vars näs­ta stör­re pro­jekt är 24 nya lä­gen­he­ter i Greb­bestad, på Es­pla­na­den när­ma­re ha­vet.

Det har gått 113 år se­dan PeO He­de­myrs far­far Karl Se­ve­rin Ols­son kom till­ba­ka till Ta­nums­he­de igen med peng­ar på fic­kan efter många år i Ame­ri­ka. Han öpp­na­de en bu­tik på Af­färs­vä­gen. Res­ten är histo­ria och fa­mil­jen He­de­myr har levt med bu­tikstra­di­tio­ner se­dan dess.

Till ytan är Ta­num Bo­hus­läns störs­ta kom­mun, med en lan­dy­ta på 909 kvadrat­kilo­me­ter. Räk­nar man även vat­ten blir ytan 945 kvadrat­kilo­me­ter. Dagens Ta­nums kom­mun bil­da­des 1971 ge­nom sam­man­slag­ning av Kvil­le, Bul­la­rens och Ta­nums kom­mu­ner. Den po­li­tis­ka vi­sio­nen som rå­der är att Ta­num ska upp­fat­tas ha livs­kraf­ti­ga sam­häl­len med en le­van­de lands­bygd och att kom­mu­nens be­folk­ning väx­er till 13 000 in­vå­na­re. När man står på

Bild: Ulf Blom­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.