Så ska kär­nan i Fjäll­bac­ka för­läng­as

Torg, en 100 me­ter lång flyt­bryg­ga och trap­pa ner mot ha­vet är ba­ra någ­ra ex­em­pel på hur den nya ka­jen i Fjäll­bac­ka pla­ne­ras att se ut. För­hopp­ning­en är att plat­sen ska kun­na bli en var­dags­flykt, dit man tar sig med fika­korg och bad­klä­der.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

Den i dags­lä­get dö­da ytan i Fjäll­bac­ka ska fyl­las med liv. På ka­jen ska det kun­na rul­la in ga­tu­mats­vag­nar, du­kas upp för kräft­ski­va och an­ord­nas jul­mark­nad. Dess­utom ska det gå en 100 me­ter lång flyt­bryg­ga ut i vatt­net som er­bju­der bad­möj­lig­he­ter, tillägg­nings­plat­ser och en vy över sam­häl­let från ha­vet. Pla­nen har Ta­nums kom­mun job­bat med un­der ett par års tid och om allt går som be­räk­nat är den nya ka­jen på plats i juni 2022. Men först ska för­sla­get rös­tas ige­nom i kom­mun­full­mäk­ti­ge i no­vem­ber.

– Vi har haft av­stäm­ning­ar med par­tigrup­per­na och fått sig­na­ler om att det finns en po­li­tisk enig­het. Det är kul när det är en så stor in­ve­ste­rings­frå­ga, sä­ger Li­se­lot­te Fröjd (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Ta­num.

I när­ma­re 20 års tid har den nu­va­ran­de ka­jen va­rit obruk­bar på grund av sin ut­tjän­ta kon­struk­tion som med­för ras­risk. Ge­nom åren har plat­sens fram­tid dis­ku­te­rats i om­gång­ar men in­te ti­di­ga­re kon­kre­ti­se­rats. I ar­be­tet med pro­jek­tet har kom­mu­nen fört di­a­log med sam­hälls­för­e­ning och med­bor­ga­re för att få en tyd­li­ga­re in­blick i vad som ef­ter­frå­gas. Bad­möj­lig­he­ter är ett av öns­ke­må­len som kom­mit fram.

– Ka­jen ska kun­na bli en sam­lings­plats dit man tar med sig fika­korg el­ler ta­ke­a­way­mat. Som en var­dags­flykt. Det gäl­ler att ta till­va­ra på de uni­ka om­rå­den vi har, sä­ger Li­se­lot­te Fröjd.

Bland för­sla­gen på vad ka­jen kan an­vän­das till står i kom­mu­nens ge­stalt­nings­pro­gram: ok­to­ber­fest, jät­tekräft­ski­va, jul­mark­nad och vi­saft­nar.

– Det ska va­ra ett öp­pet torg ut­an fas­ta bygg­na­der, så att det går att an­pas­sa ak­ti­vi­te­ter efter sä­song, det blir en för­läng­ning av Fjäll­bac­ka, sä­ger Li­se­lot­te Fröjd.

I dags­lä­get finns det ing­en plats där stör­re bå­tar kan läg­ga till i Fjäll­bac­ka. Tan­ken med den nya ka­jen är där­för att pas­sa­ge­rar­far­tyg ska kun­na an­gö­ra den.

– Det finns en ef­ter­frå­gan om att kun­na ta emot bå­tar som S/S Bo­hus­län, sä­ger Jan Lar­s­son, vd för Ta­nums ham­nar.

I sitt ar­be­te som pro­jekt­le­da­re för den nya ka­jen har han fört med­bor­gar­di­a­lo­gen.

– Syn­punk­ter­na har hand­lat om vad det ska va­ra för väx­ter på plat­sen och att det ska fin­nas bad­möj­lig­he­ter. Även fis­ka­re har hört av sig med öns­ke­mål om att kun­na las­ta ur si­na bå­tar och lag­ra si­na kräft­bu­rar på ka­jen.

Jan Lar­s­son tror att bå­de fis­ka­re och se­mester­fi­ra­re ska kun­na sam­sas om ka­jen.

– Man kan nog blan­da ak­ti­vi­te­ter. Ytan är ju stor och man ska kun­na ta in skepp på be­sök, slapp­na av, ha mark­na­der och kun­na äta nå­got gott.

Jacob Ager­toft, ord­fö­ran­de i Fjäll­bac­kas sam­hälls­för­e­ning, är glad att ar­be­tet med ka­jen bör­jat kom­ma igång.

– Det är fan­tas­tiskt bra att man bör­jar kom­ma till skott med den, den har va­rit av­stängd hur länge som helst och va­rit en helt död yta.

Han är för­tjust i det ge­stalt­nings­pro­gram som Ta­nums kom­mun pre­sen­te­rat.

– I sam­hälls­för­e­ning­en gil­lar vi att ka­jen kan ta emot stör­re far­tyg ef­tersom den är den en­da djup­ham­nen.

Även flyt­bryg­gan fal­ler ho­nom på läp­pen.

– Det gör att Fjäll­bac­ka­bor­na kan ta sig ner till vatt­net, så att ha­vet till­gäng­lig­görs även för oss land­krab­bor, sä­ger Jacob Ager­toft och fort­sät­ter.

– Men den vik­ti­gas­te bi­ten tror jag är att plat­sen har va­rit un­derut­nytt­jad, att änt­li­gen kun­na an­vän­da den blir bra.

Bild: Ta­nums kom­mun

i no­vem­ber kan bygg­star­ten få grönt ljus, i sam­band med att in­ve­ste­rings­bud­ge­ten klub­bas i Ta­nums kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.