Po­li­sen ef­ter­ly­ser tips om se­nas­te kop­par­stöl­der­na

Ba­ra un­der den se­nas­te vec­kan har Bo­hus­ba­nan ut­satts för fy­ra kop­par­stöl­der. Nu ut­re­der po­li­sen sam­band mellan brot­ten – och väd­jar om all­män­he­tens hjälp. – Det finns vis­sa in­tres­san­ta fynd som vi tit­tar på, sä­ger Lars-Gö­ran Bäck­man, för­un­der­sök­nings­le­da

Strömstads Tidning - - Nyheter - Aman­da Karls­son ama­kar@bo­husla­ning­en.se

Se­dan ja­nu­a­ri i år har näs­tan 2,6 mil koppar­tråd stu­lits längs Bo­hus­ba­nan och Ly­se­kils­ba­nan.

Och ba­ra den se­nas­te vec­kan har fy­ra stöl­der ge­nom­förts längs tåg­sträc­kan mellan Ud­de­val­la och Strömstad. Stöl­der­na har lett till stopp i tåg­tra­fi­ken – och dy­ra åt­gär­der för Tra­fik­ver­ket.

– Jag vå­gar in­te sva­ra ex­akt på hur myc­ket peng­ar det hand­lar om, men det är sto­ra sum­mor vi pra­tar om, sä­ger Em­ma Sturk, till­för­ord­nad en­hets­chef på Tra­fik­ver­kets av­del­ning för järn­vä­gar i väst.

Det är vid Hogs­torp, nor­ra Häl­le­vads­holm, Kra­ge­näs och Skee stöl­der­na ge­nom­förts den se­nas­te vec­kan.

Ex­akt vad stöl­der­na kos­tar Tra­fik­ver­ket är oklart.

– Det or­sa­kar väl­digt sto­ra ska­dor och på­ver­kar bå­de re­se­nä­rer och trans­por­ter. Det tar tid att re­pa­re­ra och kos­tar sam­häl­let mas­sa peng­ar, dess­utom är det far­ligt för den som stjäl, kop­pa­ren le­der el så det kan va­ra för­en­ligt med livs­fa­ra, sä­ger Em­ma Sturk.

Po­li­sen vill in­te ut­ta­la sig om hur myc­ket kop­par som för­svun­nit de se­nas­te da­gar­na men ut­re­der nu om det finns sam­band mellan stöl­der­na och om det kan ha kopp­ling­ar till kop­par­stöl­der­na på Bo­hus­ba­nan som skett ti­di­ga­re år.

– Det är na­tur­ligt­vis nå­got vi kol­lar på. Men det är för ti­digt att sä­ga om det finns sam­band. Jag vå­gar in­te sia i det när jag in­te rik­tigt har hel­hets­grep­pet än, sä­ger LarsGö­ran Bäck­man på po­li­sen som är för­un­der­sök­nings­le­da­re i ären­det.

Se­nas­te stöl­den in­träf­fa­de nat­ten till ons­dag.

– Man har gjort en del in­tres­san­ta fynd. Bland an­nat har en bil fylld med kop­par­ka­bel hit­tats, sä­ger Lars-Gö­ran Bäck­man.

Nu ge­nom­för po­li­sen ut­red­nings­ar­be­te i form av spår­säk­ring från brotts­plat­ser­na och förhör.

Det finns inga miss­tänk­ta, men po­li­sen ute­slu­ter allt­så in­te att det kan va­ra sam­ma gär­nings­män som lig­ger bakom al­la fy­ra stöl­der­na.

– Vi har det som ett spa­nings­ä­ren­de nu, men vi be­hö­ver all­män­he­tens hjälp. Vi tar tack­samt emot tips om man sett nå­got el­ler ser nå­got. Har man tips kan man ringa 114 14, ser man nå­got på­gåen­de så ring 112, sä­ger Lars-Gö­ran Bäck­man.

Även Tra­fik­ver­ket tar till åt­gär­der längs tåg­sträc­kan. Nu ska un­de­rent­re­pre­nö­rer be­va­ka sträc­kan kvälls- och nat­te­tid.

– Vi för­sö­ker stö­ra så myc­ket som möj­ligt, så vi har hyrt in ett be­vak­nings­fö­re­tag som kör den ak­tu­el­la sträc­kan och en ent­re­pre­nör som är ute nat­te­tid längs an­lägg­ning­en. De kör bå­de med bil vid si­dan av spå­ren och på spå­ren, sä­ger Em­ma Sturk.

Man har se­dan ti­di­ga­re bör­jat by­ta ut en del av kop­par­kab­lar­na längs Bo­hus­ba­nan till alu­mi­ni­um. Näs­ta vec­ka fort­sät­ter ar­be­tet med det­ta på sju kilo­me­ter mellan Ding­le och Ta­num.

– Det gör vi i fö­re­byg­gan­de syf­te, alu­mi­ni­um är myc­ket mind­re stöld­be­gär­ligt så det är den åt­gär­den som hjäl­per oss mest, sä­ger Em­ma Sturk.

För ett par år se­dan dna-märk­tes även all kop­par längs tåg­sträc­kan, ar­be­tet kos­ta­de mil­jon­be­lopp, men nu är allt­så tju­var­na till­ba­ka. Ge­nom att spre­ja en sär­skild väts­ka på kop­pa­ren kan den iden­ti­fie­ras, sam­ti­digt som den ger av­tryck på den som tar i kab­lar­na.

Var­ken Em­ma Sturk el­ler po­li­sen vet dock om dna-märk­ning­en hjäl­per.

– Det hjäl­per att vi kan hit­ta att det är vårt kop­par lät­ta­re, men de stjäl än­då, sä­ger hon.

– Vi föl­jer upp dna-märk­ning­en och ser om det kan hjäl­pa oss nu, sä­ger Lars-Gö­ran Bäck­man.

Bild: Las­se Ed­wartz

Fy­ra kop­par­stöl­der har skett längs Bo­hus­ba­nan den se­nas­te vec­kan. Nu in­le­der Tra­fik­ver­ket ar­be­te med be­vak­ning längs sträc­kan, sam­ti­digt har po­li­sen in­lett ett spa­nings­ä­ren­de för att få tag i gär­nings­män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.