Vi­sor­na kom­mer att ge­nom­fö­ras på Fal­keröd även i år

Vi­sor på Fal­keröd kom­mer att ge­nom­fö­ras även i år, om än un­der mer ord­na­de for­mer med fi­ka­ser­ve­ring och en­dast fyr­tio gäs­ter per kon­sert. – Vi stäl­ler om och in­te in, sä­ger Greb­bestads sam­hälls­för­e­nings Ma­lin Sell­man.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Ma­lin Sell­man, ord­fö­ran­de i Greb­bestads sam­hälls­för­e­ning som här hål­ler upp ut­kas­tet till af­fi­scher som pla­ne­ras sät­tas upp på oli­ka stäl­len i Greb­bestad.

Ma­lin Sell­man, ord­fö­ran­de i Greb­bestads sam­hälls­för­e­ning, har en lis­ta på al­la vi­sor som sjung­its på Fal­keröd ge­nom åren men den vet hon in­te rik­tigt var den är. Hon tror att nå­gon­stans på tu­rist- och in­fo­cent­ret i Greb­bestad, där hon van­ligt­vis sit­ter och ar­be­tar, lig­ger lis­tan bland pär­mar och an­nat tu­rist­ma­te­ri­al.

Tors­da­gens pre­sen­ta­tion av årets ar­tis­ter på det grö­na Fal­keröd, bland om­bygg­da last­pal­lar till sof­for och ka­bel­rul­lar till bord, är fle­ra må­na­der för­se­nad.

– Vi­sor på Fal­keröd är ett va­ru­mär­ke som män­ni­skor kän­ner till, trots att vi in­te gör myc­ket re­klam och meningen med det här mö­tet är att vi sam­las och pre­sen­te­rar årets pro­gram samt pla­ne­rar li­te in­för de kom­man­de spel­ning­ar­na, sä­ger Ma­lin Sell­man för säll­ska­pet som sam­lat de fles­ta av årets ar­tis­ter.

Det var länge osä­kert om de år­li­ga kon­ser­ter­na skul­le kom­ma att bli av, som så myc­ket an­nat det­ta år. Men på Fal­keröd stäl­ler de in­te in, ut­an om som Ma­lin Sell­man ut­tryc­ker det.

– Ladan som finns här, som Elo­na Jasha­ri ock­så ta­git över som en del av sin verk­sam­het på Fal­keröd, är stor nog så de fyr­tio gäs­ter­na kom­mer kun­na sit­ta ut­spritt där in­ne, sä­ger hon och hop­pas att män­ni­skor som kan och har möj­lig­het vå­gar ta sig ut.

Det är många and­ra ar­range­mang som dessvär­re in­te har sam­ma tur som Vi­sor på Fal­keröd, många som går un­der nu men i lum­mig­he­ten bland trä­den märks en tyd­lig hopp­full­het men en akt­sam­het.

Ladan som finns här är stor nog så de fyr­tio gäs­ter­na kom­mer kun­na sit­ta ut­spritt där in­ne Ma­lin Sell­man

Ord­fö­ran­de i Greb­bestads sam­hälls­för­e­ning

– Kö­ren Är­ter & Fläsk som är in­pla­ne­ra­de att upp­trä­da i bör­jan på au­gusti får vi hål­la ett öga på, de är näm­li­gen fler än tjugo i sin kör. Men vi hop­pas så klart att allt kom­mer

att kun­na ge­nom­fö­ras, sä­ger Ma­lin Sell­man me­dan den ve­ge­ta­ris­ka smör­gå­sen ställs på det run­da trä­bor­det fram­för oss.

så som ser­ve­ring­en av fi­kat kom­mer gå till i kon­sert­pa­u­ser­na. I van­li­ga fall är fi­kat fri­vil­ligt men i år in­går det i pri­set för bil­jet­ten så gäs­ter­na blir ser­ve­ra­de vid bor­det, allt för att hål­la upp­syn och mins­ta rö­rel­ser­na.

– Det är ba­ra att hop­pas på att män­ni­skor vå­gar kom­ma. Men får de re­da på vil­ka åter­gär­der vi ta­git så tror jag fler blir in­tres­se­ra­de, sä­ger Lars-Eric Frend­berg som va­rit med och spe­lat på Vi­sor på Fal­keröd i snart fyr­tio år.

– Det känns som ett otro­ligt pri­vi­le­gi­um. Det är en all­de­les spe­ci­ell stäm­ning här med gröns­kan, lug­net och tyst­na­den. Spel­plat­sen här är verk­li­gen nå­got ut över det van­li­ga. Man kän­ner av stäm­ning­ar­na här, fort­sät­ter han.

Det är Lars-Eric Frend­berg med so­nen Jo­han Frend­berg och pi­a­nis­ten Da­vid Car­be som är först ut i årets upp­la­ga som går av sta­peln den förs­te ju­li med ett åter­be­sök den 15:e ju­li.

– Ef­tersom de är först ut med så kort var­sel för all­män­he­ten så får de ock­så spe­la två vec­kor se­na­re, fyl­ler Ma­lin Sell­man in.

Som mest har Vi­sor på Fal­keröd hål­lit åt­ta kon­ser­ter un­der som­mar­må­na­der­na, i år ver­kar det bli åt­minsto­ne fem.

nit­ti­o­ta­let an­ord­na­des Vi­sor på Fal­keröd i kom­mu­nens re­gi men det var i bör­jan på tvåtu­sen­ta­let som kul­tur­bud­ge­ten be­höv­de ban­tas. Då in­led­des ett sam­ar­be­te med Greb­bestads sam­hälls­för­e­ning och Fal­keröd så se­dan dess an­ord­nas det he­la av sam­hälls­för­e­ning­en och de oli­ka ar­tis­ter­na.

– Många som kom­mer till oss gör det ock­så för ge­men­ska­pen och um­gäng­et, in­te ba­ra för ar­tis­ter­na och upp­trä­dan­de­na. Det är in­te ba­ra en kon­sert ut­an så myc­ket mer, sä­ger Ma­lin Sell­man.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Lars-Eric Frend­berg och årets till­skott Fe­li­cia Falk från Häl­le­vads­holm som skri­ver vi­sor på svens­ka och sång­er på eng­els­ka.

När­mast sit­ter pi­a­nis­ten och mu­si­kern Da­vid Car­be, som sam­ar­be­tat med fle­ra sto­ra ar­tis­ter såsom Ro­bert Wells och Char­lot­te Per­rel­li.

Elo­na Jasha­ri har sto­ra pla­ner för sitt Fal­keröd, med bland an­nat yo­ga och kur­ser i klätt­ring och mat­lag­nings­kur­ser – men först Vi­sor på Fal­keröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.