Konst­pro­fes­sor blir Ger­les­borgs­sko­lans nye ord­fö­ran­de

Tom San­dqvist, konst­pro­fes­sor eme­ri­tus, författare och kri­ti­ker är Ger­les­borgs­sko­lans nye sty­rel­se­ord­fö­ran­de. Han mot­tas med gläd­je från sko­lan.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Pontus Jo­hans­son pontus.jo­hans­son@st­nb.se

Själv bor han i en gam­mal sko­la ut­an­för Nykö­ping, cir­ka en tim­ma från Stock­holm, till­sam­mans med sin fru, konst­nä­ren, Ann Ed­holm – som just nu stäl­ler ut till­sam­mans med två and­ra konst­nä­rer på Lok­stal­let i Strömstad. Hon in­led­de sitt pro­fes­sio­nel­la konst­när­skap med stu­di­er på just Ger­les­borgs­sko­lan – konst­sko­lan som Tom San­dqvist nu blir ord­fö­ran­de för.

– Jag kän­ner väl till sko­lan ut­i­från, sä­ger Tom San­dqvist.

Han är själv en in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad konst­ve­ta­re, kri­ti­ker och skön­lit­te­rär författare. Bland an­nat är han pro­fes­sor eme­ri­tus i kons­tens te­o­ri och idéhisto­ria vid Kung­li­ga Konst­hög­sko­lan i Stock­holm och do­cent i konst­ve­ten­skap vid Lapp­lands uni­ver­si­tet i Ro­vani­e­mi i Fin­land. Han har även på oli­ka sätt in­om aka­de­min va­rit verk­sam vid Konst­fack i Stock­holm. Forsk­nings­stu­di­er­na har främst va­rit fo­ku­se­ra­de på äm­net för den post­mo­der­na te­ori­bild­ning­en och det ti­di­ga cen­tral- och ös­teu­ro­pe­is­ka 1900-ta­lets mo­der­nism.

Tom San­dqvist har där­ut­ö­ver ett långt skön­lit­te­rärt för­fat­tar­skap bakom sig. Böc­ker­na har pri­sats av bland and­ra Svens­ka aka­de­min och Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet i Fin­land. Han har dess­utom er­hål­lit det Sto­ra kul­tur­pri­set av Stif­tel­sen Läng­mans­ka kul­tur­fon­den med mo­ti­ve­ring­en: ”För ett själv­stän­digt, skarpt och käns­ligt kling­an­de för­fat­tar­skap”.

– Det är nog min bak­grund och mitt kon­takt­nät­verk som haft be­ty­del­se för att jag har fått det för­tro­en­det, sä­ger han.

Hur upp­le­ver du att sy­nen på Ger­les­borgs­sko­lan är ut­an­för dess egen sfär?

– Den har ett myc­ket gott ryk­te i konst­li­vet. Den är en av grund­bul­tar­na i den för­be­re­dan­de konst­ut­bild­ning­en. Den pla­ce­rar sig högt för dem som se­na­re kom­mer in på hög­re konst­ut­bild­ning­ar.

Hur tror du man kom­mer att mär­ka av ditt ord­fö­ran­de­skap?

– Det är li­te för ti­digt att sä­ga. Det är en för­ank­rings­pro­cess nu som kom­mer att ta tid, sä­ger han.

Han ger sig in som ord­fö­ran­de i en konst­sko­la som kan­tats av pro­blem med att, till ex­em­pel, till­sät­ta plat­ser på sko­lan.

– Jag är väl med­ve­ten om det. Jag har kun­nat ta del av den mass­me­di­a­la de­bat­ten. Så­da­na de­bat­ter för­hål­ler sig all­tid till verk­lig­he­ten på sitt spe­ci­el­la sätt. Sty­rel­sen har till­satt en ar­bets­grupp för att ut­ar­be­ta en stra­te­gisk plan för fram­ti­den, sä­ger Tom San­dqvist.

Vil­ken rikt­ning sko­lan kom­mer att ta un­der hans ord­fö­ran­de­skap vill han än så länge in­te gå in på.

– Jag tror att de be­rör­da ska ta del av mi­na even­tu­el­la idéer i förs­ta hand, de ska in­te be­hö­va lä­sa det i tid­ning­en. Jag upp­fat­tar i var­je fall den lo­ka­la för­ank­ring­en som ut­slags­gi­van­de.

Elin Wikström, verk­sam­hets­le­da­re på Ger­les­borgs­sko­lan, ser på till­för­sikt på Tom San­dqvists ord­fö­ran­de­skap.

– Han kom­mer att bi­dra med er­fa­ren­het av att be­dri­va konst­ut­bild­ning och han kom­mer att fun­ge­ra som en ut­märkt am­bas­sa­dör för sko­lan ge­nom att han har ett så­dant brett kon­takt­nät­verk i konst- och kul­tur­värl­den, sä­ger hon.

Även sty­rel­sen mot­tar va­let av den nya ord­fö­ran­den med gläd­je. Den ti­di­ga­re ord­fö­ran­den Christina Thordén, vars för­ord­nan­de gått ut efter tre år som ord­fö­ran­de i sty­rel­sen och fem år som le­da­mot, gläds va­let av sin ef­ter­trä­da­re.

– Val­be­red­ning­en har gjort ett ut­märkt jobb. Det känns tryggt att läm­na över sta­fett­pin­nen till en så väl­me­ri­te­rad per­son som Tom San­dqvist. Gi­vet­vis kom­mer jag med in­tres­se föl­ja verk­sam­he­ten även i fram­ti­den och öns­kar Tom stort lyc­ka till, sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de.

Han kom­mer att fun­ge­ra som en ut­märkt am­bas­sa­dör för sko­lan

Elin Wikström Verk­sam­hets­le­da­re på Ger­les­borgs­sko­lan

Bild: Lot­ta Le­hi­ko­i­nen

Christina Thordén, ti­di­ga­re ord­fö­ran­de för Ger­les­borgs­sko­lan, och Tom San­dqvist, ny­till­trädd ord­fö­ran­de för Ger­les­borgs­sko­lan, efter sty­rel­se­mö­tet ti­di­ga­re i sommar. Tom San­dqvist, ur­sprung­li­gen från Borgå, har ett långt cv, från skön­lit­te­rär författare och konst­pro­fes­sor till konst­kri­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.