För­verk­li­ga­de sin dröm om att tjä­na en mas­sa peng­ar

Strömstads Tidning - - Insidan -

Star­ta eget! Bli rik! Många har den dröm­men. Men ba­ra någ­ra få lyc­kas för­verk­li­ga den.

Vår Pro­fil het­te Carl. Han bör­ja­de med att säl­ja ost! Det sked­de i myc­ket li­ten ska­la. Carl köp­te os­tar­na av en le­ve­ran­tör och sål­de dem till re­stau­rang­er. Det blev ba­ra en li­ten vinst på var­je ost.

Ty­värr ha­de han in­te nå­gon bil, ut­an han tog os­tar­na på sin cy­kel. Se­dan tram­pa­de han iväg till re­stau­rang­en.

Året var 1938. Vår Pro­fil var 21 år gam­mal. Han ha­de läm­nat sin hemstad och flyt­tat till Stock­holm. Där ram­la­de han in i ost­bran­schen.

Vår Pro­fil fick bör­ja från bör­jan. Han var myc­ket stolt över den här star­ten och ta­la­de gär­na om si­na ost­af­fä­rer långt efter det att han bli­vit rik och be­römd.

Carl ha­de en del er­fa­ren­he­ter av af­färs­verk­sam­het se­dan ti­di­ga­re. Hans pap­pa Er­ling var fö­re­ta­ga­re. Han äg­de en char­ku­te­ri­bu­tik. Där job­ba­de ock­så hans mam­ma El­la, som var en klok dam med skinn på nä­san.

Pap­pa Er­ling vil­le att so­nen skul­le över­ta hans bu­tik. Då skul­le han få en tryg­gad ut­komst. Men vår Pro­fil sa­de nej. Han vil­le in­te stan­na i char­ku­te­ri­bu­ti­ken, ut­an ha­de stör­re pla­ner. Det var där­för han flyt­ta­de till Stock­holm.

Det här med os­tar­na var ba­ra en av sträng­ar­na på hans ly­ra. Myc­ket snart bör­ja­de han ock­så att säl­ja and­ra sa­ker. En va­ra som gick bra var port­föl­jer till ran­so­ne­rings­ku­pong­er. De låg rätt i ti­den. Det and­ra världs­kri­get på­gick som bäst och det fanns många oli­ka ku­pong­er att hål­la re­da på.

Den verk­li­ga stor­säl­ja­ren kom i bör­jan av 1940-ta­let. Då lan­se­ra­de han sin ad­vents­stjär­na. Den var en sju­ud­dig, gul­röd stjär­na av pap­per, som lys­tes upp av en glöd­lam­pa. En så­dan såg man snart i de fles­ta hem­men i Sve­ri­ge.

Vår Pro­fil var in­te en­sam. Han ha­de en kom­pan­jon som het­te Björn. De sål­de pen­nor, kloc­kor och en mängd and­ra va­ror. Sär­skilt pen­nor­na gick bra. När kri­get när­ma­de sig sitt slut ha­de det fö­re­tag­sam­ma pa­ret re­dan öpp­nat fle­ra penn­af­fä­rer, bå­de i Stock­holm och i Gö­te­borg. De­ras ked­ja gick un­der nam­net ”Penn­spe­ci­a­lis­ten” och skul­le så små­ning­om kom­ma att om­vand­las till ”Ur & Penn”.

De bå­da kom­pan­jo­ner­na ha­de allt­så vind i seg­len. Men Björn vil­le dra ner på tak­ten. Han drog sig ur fö­re­ta­get och blev bok­hand­la­re.

Vår Pro­fil fick fort­sät­ta en­sam. Kri­get ha­de ta­git slut. Värl­den låg öp­pen. Carl be­gav sig över till USA. Där räk­na­de han med att kun­na hit­ta nya idéer till kom­man­de af­färs­pro­jekt.

Un­der tre må­na­ders tid bi­la­de han runt i lan­det i en be­gag­nad Che­va. Fär­den gick från New York till San Fran­sisco och till­ba­ka igen via New Ore­lans.

Re­san gav ut­del­ning. Vår Pro­fil hit­ta­de vad han sök­te. Det var ett af­färs­pro­jekt som än­nu in­te kom­mit till Sve­ri­ge och som han blev fa­sci­ne­rad av: Mo­de­rik­ti­ga klä­der till lå­ga priser! Fö­re­bil­den här var den ame­ri­kans­ka kläd­ked­jan Ler­ner, som sål­de klä­der till da­mer och som tilläm­pa­de just den prin­ci­pen.

Den 13 sep­tem­ber 1947 öpp­na­de Carl sin förs­ta bu­tik. Den låg på Sto­ra Ga­tan 28 i Väs­terås. Bu­ti­ken sål­de dam­klä­der. En­ligt re­kla­men ha­de den klä­der i ”prislä­gen som pas­sa­de al­la”.

Vår Pro­fil var ock­så lyck­lig nog att kom­ma på ett bra namn till sin bu­tik. Verk­sam­he­ten bygg­de på hög om­sätt­ning och lå­ga priser. På så vis kun­de Carl säl­ja si­na klä­der myc­ket bil­li­ga­re än kon­kur­ren­ter­na.

Den förs­ta bu­ti­ken följ­des av fle­ra. Hans fö­re­tag blomst­ra­de. Han gjor­de suc­cé som fö­re­ta­ga­re. Dröm­men om fram­gång, som han haft i unga år, blev verk­lig­het.

Det har skri­vit myc­ket om hans af­färs­verk­sam­het, men gans­ka li­te om hans pri­vat­liv. Vår Pro­fil var gift två gång­er. Hans förs­ta fru het­te Mar­got. Den and­ra het­te Mar­ga­re­ta. Carl fick tre barn, näm­li­gen Si­an, Ste­fan och Lot­tie.

Dröm­men om fram­gång, som han haft i unga år, blev verk­lig­het

Vår Pro­fil höll ögo­nen på sitt fö­re­tag he­la ti­den. Bu­ti­ker­na skul­le lig­ga längs de bäs­ta af­färs­strå­ken. Men man mås­te va­ra be­redd att flyt­ta. Ett bra lä­ge kun­de bli då­ligt på kort tid.

Carl vil­le in­te hel­ler äga bu­tiks­fas­tig­he­ter­na. Han tyck­te att det var lät­ta­re att flyt­ta klä­der än att flyt­ta hus.

Till att bör­ja med sat­sa­de vår Pro­fil ba­ra på dam­klä­der. Men så köp­te han en jakt- och va­pen­af­fär. Där fanns det en del herr­klä­der. Det led­de till att Carl be­slöt sig för att ock­så bör­ja säl­ja herr- och barn­klä­der.

I den här ve­van pas­sa­de vår Pro­fil på att änd­ra namn på sitt fö­re­tag. Jakt­bu­ti­ken het­te Mau­ritz Wid­fors. Det gav vår Pro­fil idén till det nya nam­net.

Han dog i Stock­holm i ok­to­ber 2002.

Vem var han?

Förr­för­ra veckans Pro­fil: Che­ops. Fa­rao i Egyp­ten. Lev­de un­der den 4:e dy­nastin, cir­ka 2620 f kr till 2580 f kr. Lät byg­ga den väl­kän­da Che­opspy­ra­mi­den som lig­ger i när­he­ten av vå­ra da­gars Kai­ro i Egyp­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.