Täv­lings­pre­miär för brö­der­na Sörqvist

I hel­gen seglas Bo­hus­ra­cet, Sve­ri­ges störs­ta two-han­ded di­stan­skapp­seg­ling. På lör­dags­mor­go­nen pas­se­rar seg­lar­na Fur­hol­men i Strömstad. För brö­der­na Sörqvist är det pre­miär.

Strömstads Tidning - - Sport - Jer­ker Nor­lan­der

Jo­han­nes Sörqvist och Petrus Sörqvist ska seg­la Bo­hus­ra­cet i täv­ling­ens mins­ta båt. Det fin­put­sas in i det sista in­nan de tar bå­ten på trai­ler till start i Ud­de­val­la.

Täv­ling­en star­ta­de i Ud­de­val­la på fre­da­gen och ba­nan går först sö­derut mot Marstrand där fy­ren Hät­te­ber­get skall run­das. Där­ef­ter sätts kur­sen mot norr med giv­na rund­nings­mär­ken längs kus­ten. Fur­hol­men ut­an­för Strömstad be­räk­nas pas­se­ras vid åt­ta­ti­den på lör­da­gen, allt­så i dag.

Ti­di­ga­re har Tres­te­i­ner­ne i Nor­ge run­dats men på grund av pan­de­mi­lä­get i år är det Hörnste­in i Kos­ter­fjor­den som blir den nord­li­gas­te punk­ten in­nan kur­sen sätts mot må­let i Smögen.

Ba­nan är cir­ka 170 di­stans­mi­nu­ter och de förs­ta bå­tar­na be­räk­nas gå i mål i Smögen på lör­dags­kväl­len, efter cir­ka 25 tim­mars seg­ling. Vä­der­leks­rap­por­ter­na pe­kar på myc­ket sva­ga vin­dar så allt kan hän­da. Two-han­ded be­ty­der att det ba­ra är två per­so­ner i be­sätt­ning­en. 130 bå­tar är an­mäl­da.

För brö­der­na Sörqvist, Jo­han­nes, 25, och Petrus, 22, är det pre­miär i Bo­hus­ra­cet, som de seg­lar för Bo­hus­läns­ka Jakt­klub­ben i Greb­bestad. Pre­miä­ren gör de i en lå­nad CB 66:a , som är täv­ling­ens mins­ta båt. Bå­ten ri­ta­des av Calle Bey­er, i Ly­se­kil, och den är ba­ra 6,6 me­ter lång.

Det har all­tid va­rit båt och seg­ling hos brö­der­na. De väx­te upp på Kalvö ut­an­för Hav­stens­sund och un­der he­la skol­ti­den bör­ja­de skol­da­gen med en båt­tur in till fast­lan­det där skol­skjut­sen vän­ta­de. Se­dan blev det en ny tur på ef­ter­mid­da­gen.

När de var yng­re ha­de de hand om BJK:s seg­lar­sko­la på som­ma­ren i Greb­bestad.

Till­sam­mans med kam­ra­ter har de seg­lat i de fles­ta av kapp­seg­ling­ar­na längs kus­ten.

– Vi har trans­por­te­rat oss till och från kapp­seg­ling­ar, så vi räk­nar med att vi har stor lo­kal­kän­ne­dom, sä­ger Jo­han­nes. Trots att det är ljust stör­re de­len av dyg­net är det än­då en för­del att kän­na till kust­lin­jen och in­te be­hö­va le­ta efter land­mär­ken för ori­en­te­ring. Ba­nan går del­vis i skär­går­den och då är det bra att ve­ta var det för­mod­li­gen kan bli lä mellan öar­na.

– Fjäll­bac­ka bru­kar va­ra ett stäl­le med li­te vind, sä­ger Petrus.

I den lil­la CB 66:an finns var­ken koj el­ler pent­ry. Pro­vi­an­ten be­står av frystor­kad vandrar­mat, som ba­ra be­hö­ver till­sät­tas hett vat­ten från ter­mo­sar. Till­tugg blir kok­ta ägg i mängd. Brö­der­na är ve­ge­ta­ri­a­ner och nå­got kaf­fe finns in­te med om­bord.

– Myc­ket söt dric­ka ska nog hål­la oss vak­na un­der re­san, sä­ger Petrus.

Tak­ti­ken är klar. Bot­ten är ny­må­lad, all gam­mal färg är bor­ta, och sänk­kö­len har fått en om­gång med sli­pron­del­len. Un­der seg­ling­en ska de tu­ras om att so­va en tim­me var. Ef­tersom det in­te finns nå­gon koj att kry­pa ner i blir det att so­va i den lil­la sitt­brun­nen.

– Seg­la­ro­ve­ral­len är gans­ka mjuk, sä­ger Jo­han­nes.

Om 170 di­stans­mi­nu­ter känns långt så är det ing­et mot långre­san som Jo­han­nes och Petrus gjor­de 2018 –2019.

Med sin båt Uto­pia stack de iväg på en seg­ling med Västin­di­en som mål.

– Vi följ­de den van­li­ga lång­seg­larrut­ten till Ka­na­ri­eö­ar­na, be­rät­tar Jo­han­nes. Men se­dan loc­ka­de Da­kar i Se­ne­gal. Det är en plats dit in­te någ­ra lång­seg­la­re kom­mer.

– Det var myc­ket se­värt och där lär­de vi oss att pru­ta, sä­ger Petrus.

Efter sex­ton dygn från Kap Ver­deö­ar­na nåd­de de Bar­bados. Kari­bi­ens öar låg då fram­för dem som på ett pärl­band.

Na­tur­ligt­vis var de med som be­sätt­ning och kapp­seg­la­de på rik­tigt sto­ra se­gel­bå­tar.

Ett mål som över­ras­ka­de myc­ket var Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken. Jo­han­nes be­rät­tar:

– Vi kom dit ut­an för­ut­fat­ta­de me­ning­ar och blev grymt för­tjus­ta i lan­det. Ing­en tu­rist­men­ta­li­tet, un­der­ba­ra na­tur­ham­nar, fan­tas­tis­ka mark­na­der och god mat.

Petrus bor på Uto­pia när han lä­ser i Kal­mar men pla­ner finns att le­ta upp en stör­re båt, som kan ut­rus­tas för fle­ra lång­seg­ling­ar.

Bild: Jer­ker Nor­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.