Po­äng för Greb­bestad efter Be­rishas ka­non

Det var ny­för­vär­ven som låg bakom pre­miär­se­gern för någ­ra da­gar se­dan. Men i bor­t­a­mö­tet mot Lid­kö­ping ha­de Greb­bestad det desto tuf­fa­re.

Strömstads Tidning - - Sport - Ma­lin Rind­vik ma­lin.rind­vik@bo­husla­ning­en.se 0522-99000

Det ha­de bli­vit dags för Greb­bestads and­ra match i her­rar­nas di­vi­sion 2.

Efter en fly­gan­de start hem­ma mot IFK Åmål ställ­des la­get Lid­kö­ping, en tuff bor­t­a­match i ste­kan­de sol och klar­blå him­mel över Fram­näs id­rotts­plats.

Greb­bestad, som ställ­de upp med sam­ma star­tel­va som sist, fick käm­pa med hem­ma­la­gets vas­sa kont­ring­ar, me­nar trä­na­ren Peter Le­vin.

– Vi spe­lar rätt så bra än­då, när vi ham­nar rätt i vå­ra po­si­tio­ner. Då ska­par vi ock­så en hel del chan­ser. Men så gör även Lid­kö­ping. Det kun­de li­ka gär­na stått 1–0 till oss el­ler 1–0 till dem efter 45 mi­nu­ter, sä­ger han.

Men det blev en mål­lös förs­ta halv­lek. Spe­let gick fram och till­ba­ka och spe­lar­na fick desto tröt­ta­re ben i den and­ra halv­le­ken. Men då kom istäl­let ut­del­ning­en.

På en kont­ring fick hem­ma­la­gets Kristi­jan Ni­kol­la en bra träff på bol­len och den seg­la­de in bakom Mat­ti­as Jans­son i Greb­bestads­må­let. 1–0 efter 20 mi­nu­ters spel i den and­ra halv­le­ken. Men hem­ma­la­gets led­nings­mål skul­le in­te stå sig så länge.

För kväl­lens lyc­kospark kom från Greb­bestads Gra­nit Be­risha, åt­minsto­ne om man frå­gar Peter Le­vin.

– Det var ett helt fan­tas­tiskt mål, sä­ger han och små­skrat­tar för sig själv. Os­kar Lind­borg vann en du­ell mot sin back och le­ve­re­ra­de en pass­ning till Gra­nit som skju­ter med ut­si­dan, sä­kert 17–18 me­ter, och den går in i mål. Det var ga­let snyggt.

Till Greb­bestads IF:s hem­si­da sä­ger mål­skyt­ten Gra­nit Be­risha att Lid­kö­ping bor­ta of­ta är en tuff nöt att knäc­ka.

– Vet in­te om det sit­ter kvar i hu­vu­de­na på spe­lar­na. Det är li­te av ett spö­ke för oss helt en­kelt.

Han är nöjd med må­let som in­ne­bar 1–1.

– Os­kar Lind­berg gjor­de det rik­tigt bra i för­ar­be­tet där han tryck­te ifrån de­ras mitt­back och se­dan såg mig kom­ma. Jag ser pass­ning­en och tänkte att nu klip­per jag till. När bol­len läm­na­de fo­ten kän­de jag att den sit­ter. Och den satt fint i krys­set, sä­ger Gra­nit Be­risha till Greb­bestads IF:s hem­si­da.

Mat­chen slu­ta­de allt­så 1–1 och det blev de­lad pott. Det­ta var Greb­bestads blott and­ra, men sam­ti­digt sista, match in­nan det kor­ta som­marup­pe­hål­let.

Näs­ta match spe­las i bör­jan av au­gusti bor­ta mot Vår­går­da.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Greb­bestad fick med sig en po­äng bor­ta mot Lid­kö­ping. Det­ta var sista mat­chen in­nan det kor­ta som­marup­pe­hål­let (Ar­kiv­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.