Att fin­na en lyc­ka

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Inge­mar Nord­ström

Jag gick fram till sy­ren­bus­ken och bör­jar le­ta efter en lyc­ka. En sy­ren­blom­ma be­står av fy­ra kron­blad. Ibland sker en mu­ta­tion och plöts­ligt är det fem el­ler fler kron­blad. (Fin­ner man en med fem kan man öns­ka nå­got och äta den lil­la blom­man.) Efter en stunds sö­kan­de hit­ta­de jag ett fint ex­em­plar med fem kron­blad. Men tänkte jag, och sök­te vi­da­re, kanske finns det nå­gon med fler kron­blad, Kanske skul­le det be­ty­da att jag kan få gö­ra fle­ra önsk­ning­ar sam­ti­digt. Där fann jag en med nio kron­blad. Re­kord för mig. Jag la­de den för­sik­tigt i min hand. Jag tog mig ut till yt­ters­ta de­len av Nöt­hol­men och sat­te mig ner. Jag såg ut över det vi­da ha­vet och tänkte att Gud är god mot mig som ger mig den­na plats för me­di­ta­tion och ef­ter­tan­ke.

Nu ha­de jag möj­lig­het att öns­ka sto­ra sa­ker. Utro­ta hung­ers­nöd och svält. Lå­ta män­ni­skor le­va i fred och sä­ker­het. Lå­ta al­la som är leds­na få sin sorg be­ar­be­tad och bli gla­da igen. Lå­ta kär­le­ken spi­ra mellan al­la män­ni­skor oav­sett hud­färg och re­li­gi­on

Jag öpp­na­de han­den och såg på blom­man med nio kron­blad. Kun­de en öns­kan med en sy­ren­blom­ma och Guds hjälp få värl­den att bli snäl­la­re och mju­ka­re? Jag för­sö­ker, tänkte jag, och stop­pa­de jag in den lil­la blom­man i mun­nen, tug­ga­de ett par gång­er och sval­de.

Jag knäpp­te hän­der­na och bad att det­ta skul­le hjäl­pa.

Någ­ra ska­tor lek­te på gräs­mat­tan ut­an­för det öpp­na sov­rums­fönst­ret. Le­ken blev allt mer hög­ljudd och helt plöts­ligt var jag klar­va­ken. Dröm­men jag ha­de haft satt kvar i mi­na tan­kar. Men tänkte jag, man får ju in­te av­slö­ja sin öns­kan. Då har sy­re­nen ing­en ver­kan. Jag tyck­te än­då om dröm­men och gick ut till bort­fly­en­de ska­tor,

Nu ha­de jag möj­lig­het att öns­ka sto­ra sa­ker

fram till sy­re­nen och bör­ja­de le­ta efter en lyc­ka. Efter en stund fann jag en med sju kron­blad. Jag sat­te mig på trap­pan och fun­de­ra­de på önsk­ning­ar. Jag be­stäm­de mig för en som kän­des vik­tig och hop­pa­des att min dröm skul­le slå in och sval­de blom­man.

Ty­värr kan jag in­te av­slö­ja min öns­kan för då gills den in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.