Vårt mål är att bil­da en hög­sko­la i Strömstad

Mitt namn är Per Flens­burg och jag är pro­fes­sor i in­for­ma­tik, med spe­ci­a­li­tet i verk­sam­he­ters bruk av IT-sy­stem. Vid års­mö­tet den 15 juni 2020 blev jag vald till ny rek­tor för Strömstad aka­de­mi. Jag ef­ter­trä­der då vår förs­ta rek­tor, Las­se Bro­man, som ef­te

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Per Flens­burg Pro­fes­sor i in­for­ma­tik vid Strömstad aka­de­mi

Att ef­ter­trä­da Las­se som rek­tor för Strömstad aka­de­mi är en stor ut­ma­ning! Han har ska­pat en aka­de­mi av skick­li­ga och er­far­na fors­ka­re, med en sam­lad kom­pe­tens som över­träf­far det mesta vi har i Sve­ri­ge! Ja, fak­tiskt tror jag vi hål­ler världs­klass! Vi är cir­ka 150 le­da­mö­ter och 70 pro­cent är pro­fes­so­rer el­ler do­cen­ter. Vi har med­lem­mar från 14 län­der och från 30 di­sci­pli­ner. Strömstad aka­de­mi är i hu­vud­sak en vir­tu­ell aka­de­mi, men vi har vår bas i Strömstad och sam­las till en ve­ten­skaps­fes­ti­val da­gar­na fö­re mid­som­mar. I år kom­mer vi dock in­te att gö­ra det på grund av co­ro­nakri­sen, men vi hop­pas kun­na hål­la vår festival i ok­to­ber, pre­li­mi­närt 16-18.

Vad gör vi då i Strömstad aka­de­mi? Vil­ket är vårt syf­te? En en­kät bland le­da­mö­ter­na gav vid han­den att de fles­ta vill bi­dra till att för­änd­ra sam­häl­let. Vi har en stark grupp som syss­lar med för­ny­el­se­bar ener­gi, vi ger ut böc­ker, bland an­nat en näs­tan 500 si­dor tjock bok (Barn­bar­nens år­hund­ra­de, Novus för­lag, Oslo) där ett 20-tal författare be­ly­ser oli­ka aspek­ter på fram­ti­den. Vi har en bok om vär­de­ring­ar, en an­nan om häl­sa och mil­jö, en tred­je om forskar­kar­riä­rer sam­man­lagt, och vi har tre i pi­pe­li­ne: Om epi­de­mi­er, för­ny­el­se­bar ener­gi och om ve­ten­skaps­fi­lo­so­fi. Till det­ta kom­mer 50 ve­ten­skap­ligt granskade ar­tik­lar och 13 fria. Allt finns att gra­tis häm­ta på vår hem­si­da: http://stromsta­da­ka­de­mi. se och böc­ker­na kan kö­pas i Ugglans bok­han­del.

Vad som är unikt för Strömstad aka­de­mi är ett pre­stige­löst sam­ar­be­te. Vi är fär­di­ga med vå­ra kar­riä­rer, vi har skri­vit vå­ra sto­ra pub­li­ka­tio­ner och nu kan vi med en­tu­si­asm och in­tres­se äg­na oss åt fe­no­men vi läng­tat efter att få stu­de­ra, men där forsk­nings­råd och lik­nan­de in­sti­tu­tio­ner va­rit njug­ga med re­surs­till­del­ning. Nu har vi tid till det­ta och vi har kol­le­ger som kom­mer med in­tres­sant och spän­nan­de kri­tik.

En av mi­na hu­vud­upp­gif­ter som ny rek­tor blir att vi­sa vad den­na väst­li­gas­te hör­na av lan­det förmår i form av kre­a­tivt sam­ar­be­te mellan aka­de­mi och kom­mun. Det ul­ti­mä­ra må­let är att bil­da ett eget lä­ro­sä­te. Vad sägs om Hög­sko­lan i Strömstad, Sve­ri­ges mest pro­fes­sor­stä­ta hög­sko­la? Men vägen dit är lång och det är tvek­samt om jag per­son­li­gen får upp­le­va det­ta. Någ­ra steg på vägen bor­de vi kun­na ta, någ­ra pro­blem bor­de vi kun­na över­vin­na. Det förs­ta pro­ble­met är att kva­li­tets­säk­ra vår verk­sam­het så an­slags­be­vil­jan­de myn­dig­he­ter och forsk­nings­råd vå­gar sat­sa på oss. En så­dan verk­sam­hets­ut­veck­ling är vad man syss­lar med in­om mitt äm­ne, in­for­ma­tik, så det finns kom­pe­tens att åstad­kom­ma en så­dan. Då kan vi få forsk­nings­me­del; vi kan byg­ga upp ett kans­li, som av­las­tar oss från en mas­sa trå­ki­ga ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter som till ex­em­pel att ren­sa bort spam från vårt dis­kus­sions­fo­rum. Vi kom­mer in i en po­si­tiv spi­ral som för­hopp­nings­vis le­der till må­let.

En tänk­bar bör­jan på en så­dan spi­ral är att Strömstad kom­mun och Strömstad aka­de­mi till­sam­mans for­mu­le­rar ett an­tal forsk­nings­pro­jekt som vi kan sö­ka me­del för och vars re­sul­tat kom­mer bå­de oss och kom­mu­nen till gagn. Ex­em­pel är si­tu­a­tio­nen sam­band med co­ro­nakri­sen där störs­ta kun­den, norr­män­nen, plöts­ligt för­svun­nit. Hur kan man byg­ga upp en mer håll­bar verk­sam­het, bå­de pri­vat och of­fent­lig (till ex­em­pel sko­la och äldre­omsorg) som kla­rar så­da­na kri­ser?

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Per Flens­burg till­trä­der nu som rek­tor för Strömstad aka­de­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.