Unga vill ha tra­di­tio­nel­la ny­hets­me­di­er

Strömstads Tidning - - Familj -

Fler unga sö­ker sig till tra­di­tio­nel­la me­di­er un­der co­ro­na­pan­de­min, vi­sar en un­der­sök­ning som SVT har lå­tit gö­ra. Dess­utom har för­tro­en­de­siff­ror­na ökat.

– Vi vet att unga är käll­kri­tis­ka, kräs­na och in­tres­se­ra­de av ny­he­ter. Nu när det har ska­kat har de vänt sig till tra­di­tio­nel­la me­di­er, sä­ger SVT:s vd Han­na Stjär­ne till TT.

Den dag­li­ga räck­vid­den av SVT:s ny­he­ter i ål­ders­grup­pen 16 till 39 år har ökat med över 25 pro­cent i mars och april jäm­fört med i ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri i år, vi­sar un­der­sök­ning­en av Or­ve­sto.

En­ligt SVT har unga män­ni­skor sökt sig mind­re till so­ci­a­la me­di­er och mer till tra­di­tio­nel­la ny­hets­me­di­er un­der kri­sen.

En­ligt en an­nan un­der­sök­ning som SVT lå­tit gö­ra till­sam­mans med Kan­tar Si­fo så är det allt fler, 74 pro­cent, av dem mellan 16 och 29 år, som an­ser att SVT:s vär­de för sam­häl­let är stort el­ler gans­ka stort.

– Klart att vi är gla­da över det­ta, men det är ock­så upp­ford­ran­de. Ny­hets­be­vak­ning­en har va­rit livsvik­tig den här vå­ren och det har bli­vit så tyd­ligt, sä­ger Han­na Stjär­ne. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.