Klem­ming gäs­ta­de Ung­do­mens Hus

Youtu­be­stjär­nan Vik­tor Klem­ming träf­fa­de in­tres­se­ra­de mel­lan­sta­di­e­e­le­ver på Ung­do­mens Hus i Ta­nums­he­de där han fö­re­läs­te som en del av kom­mu­nens som­marak­ti­vi­te­ter.

Strömstads Tidning - - Familj - Han­nah Palm­ha­gen

Ung­doms­väg­le­da­ren Jo­nas Nilsson för­sö­ker ord­na upp den stru­lan­de tek­ni­ken men kloc­kan är snart sla­gen och de fem­ton mel­lan­sta­di­e­e­le­ver­na som kom­mit för att lyss­na på Youtu­be­stjär­nan och ko­mi­kern vän­tar tål­mo­digt i Ung­do­mens Hus soff­grupp.

Vik­tor Klem­ming från Greb­bestad, som vid det här la­get är van att fö­re­lä­sa för unga och vux­na, gör i dag sin förs­ta fö­re­läs­ning in­rik­tad till barn.

– Fö­re­läs­ning­en, om man kan kal­la den så, kom­mer att hand­la om allt som rör vi­de­oplatt­for­men Youtu­be och min histo­ria där, hur man ska­par in­ne­håll som är in­tres­sant, om mo­ti­va­tion och att lyc­kas med det man vill gö­ra, sä­ger han.

In­tres­se­ra­de barn från kom­mu­nens al­la håll ström­mar in och sät­ter sig till rät­ta. Ung­doms­väg­le­da­ren in­le­der:

– När vi var ute på sko­lor­na och frå­ga­de vad ele­ver­na gjor­de på sin fri­tid så sva­ra­de många att dem tit­tar på Youtu­be och även har dröm­mar om att bli sto­ra där. Så där­för har vi ta­git hit vår egen ex­pert som ska få lä­ra oss hur man går till väga.

Vik­tor Klem­ming tar or­det och ger en kort in­tro­duk­tion om sig själv och dagens upp­lägg. Bland an­nat kom­mer mel­lan­sta­di­e­e­le­ver­na få sva­ra på fem frå­gor om sig själ­va som al­la ba­se­rats på färg­te­o­rin, en te­o­ri som är grun­den för många av Vik­tor Klem­mings störs­ta vi­de­oklipp på Youtu­be samt även se den nya de­len i se­ri­en som har pre­miär på sön­dag.

Många av bar­nen vill bli fot­bolls­proffs, en del sto­ra på Youtu­be och so­ci­a­la me­di­e­ap­pen Tik­Tok me­dan någ­ra är mer fo­ku­se­ra­de mer tra­di­tio­nel­la yr­ken som last­bils­chauf­för och fri­sör. Men al­la ver­kar ha sett de mesta som Vik­tor Klem­ming lagt ut på si­na ka­na­ler.

– Jag vill lä­ra mig hur man kom­mer på idéer till si­na vi­de­os, sä­ger en kil­le som har som mål att få över ti­o­tu­sen föl­ja­re på Tik­Tok.

En an­nan und­rar hur det egent­li­gen ser ut bakom ku­lis­ser­na och hur det är att re­gis­se­ra. Vik­tor Klem­ming, som själv sat­sar på att bli den störs­ta Youtu­bern i Sve­ri­ge är öd­mjuk för hur svårt det kan tyc­kas va­ra att bli stor på platt­for­men, ef­tersom den he­la ti­den väx­er och fler vill vi­sa upp sitt liv el­ler ro­li­ga hän­del­ser där.

– Det kan tyc­kas omöj­ligt ibland, men det gäl­ler ba­ra att hit­ta vad man är bäst på, sä­ger han pep­pan­de.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

i för­grun­den syns ung­doms­väg­le­da­ren jo­nas nilsson, Vik­tor Klem­ming i spe­geln på väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.