RA­DIO LÖRDAG

Strömstads Tidning - - Varor | Meddelande­n | Bostad | Motor | Båtar -

P1

5.55 Sjö­vä­der. 6.00 Ekot. 6.03 Tan­kar för da­gen. Sa­rah Dels­had - Jag fyl­ler tret­tio om en må­nad. 6.10 Na­tur­mor­gon. Gryt­häng och pre­miär för pod­den Varen­da un­der­bar li­ten art. Pro­gram­le­da­re: Ka­rin Gyl­lenk­lev. 7.55 Land- och sjö­vä­der. 8.00 Ekot. 8.05 Kropp & Själ. Dö­den mitt ibland oss. Pro­gram­le­da­re: Sti­na Näslund. 9.00 Ekot. 9.03 Kon­flikt. Fat­tig och rik på kri­sens brant. 10.00 Ekot. 10.03 By­rå­det. Att stan­na el­ler dra. 10.30 Ett eget li­tet hem. Ge­ne­ra­tions­kon­flik­ten. 11.00 Ekot. 11.03 Me­di­er­na. 11.39 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 12.00 Tolvsla­get. 12.00 Dagens dikt. 12.05 Od­la. Hel­täc­kan­de väx­ter för den som är lat. 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Land- och sjö­vä­der. 13.00 Sommar i P1: Mi­cael Bydén. Mi­cael Bydén. 14.30 P1 Dra­ma. Dra­ma: Brö­der­na Le­jon­hjär­ta. Del 3 av 5. 15.00 Ekot. 15.03 Plån­bo­ken. Acne­be­hand­ling som gick fel, pen­sio­ner och hi­sto­ris­ka kök. 15.55 Sjö­vä­der. 16.00 Ekot. 16.03 Klas­sis­ka krys­set. 16.35 Ljud­värld. Om lju­dets oli­ka skep­na­der och vad det gör med oss. 16.45 Dagens Eko. 17.00 Män­ni­skor och tro. Är svens­kar re­li­giö­sa an­al­fa­be­ter? Pro­gram­le­da­re: Lin­da Thu­lin. 17.45 Dagens Eko. Dagens Eko: sam­man­fatt­ning av dagens ny­he­ter. 18.00 Helgsmål. Brö­der och syst­rar. 18.15 Ve­ten­skaps­ra­di­on Histo­ria. Okän­da ka­te­dra­len i Dals­land. 19.00 Ekot. 19.03 Nors­ken, svens­ken och dansken. 20.00 Ekot. 20.03 Kon­flikt. Fat­tig och rik på kri­sens brant. 21.00 Ekot. 21.03 USA­pod­den. 21.40 Språk­bi­ten. 21.45 Tan­kar för da­gen. Sa­rah Dels­had - Jag fyl­ler tret­tio om en må­nad. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.05 Sommar i P1: Mi­cael Bydén. Mi­cael Bydén. 23.34 Ett eget li­tet hem. Ge­ne­ra­tions­kon­flik­ten. 0.00 Ekot. 0.02 Sned­tänkt. In­nan vi läg­ger oss. 1.00 Ekot. 1.02 Me­di­er­na. 1.40 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 2.00 Ekot. 2.02 Män­ni­skor och tro. Är svens­kar re­li­giö­sa an­al­fa­be­ter? Pro­gram­le­da­re: Lin­da Thu­lin. 2.50 Klas­si­kern. ”Apoca­lyp­se Now” – fil­men som Cop­po­la ald­rig blir fri från. 3.00 Ekot. 3.02 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. Som­mar­läs­ning 2020. Pro­gram­le­da­re: Tit­hi Hahn. 3.47 All­var­ligt ta­lat. Blir värl­den bätt­re om kvin­nan själv kan lö­sa fort­plant­ning­en? 4.15 Na­tur­mor­gon. Gryt­häng och pre­miär för pod­den Varen­da un­der­bar li­ten art. Pro­gram­le­da­re: Ka­rin Gyl­lenk­lev. 5.00 Ekot. Gryt­häng och pre­miär för pod­den Varen­da un­der­bar li­ten art. 5.02 Na­tur­mor­gon. Gryt­häng och pre­miär för pod­den Varen­da un­der­bar li­ten art. Pro­gram­le­da­re: Ka­rin Gyl­lenk­lev.

P2 MU­SIK

6.00 Ekot. 6.03 Klas­sisk mor­gon. 8.00 Text & mu­sik. 9.00 Ekot. 9.03 Lör­dags­mor­gon i P2. 11.00 Frå­ga mu­sik­pro­fes­sorn. Vad är det som hän­der när or­kes­tern tän­der till? Var­för anges tonart när man pre­sen­te­rar klas­sisk mu­sik och in­te vid tex. jazz el­ler rock? 12.00 Ekot. 12.03 P2 Dokumentär. År 1975 blir av­gö­ran­de för den svens­ka al­ter­na­ti­va mu­sik­rö­rel­sen. I pro­test mot Schla­ger­fes­ti­va­len sam­las mas­sor av män­ni­skor för en al­ter­na­tiv festival, och de lyc­kas fak­tiskt för­änd­ra sy­nen på schla­ger­mu­sik i år­tion­den. Året är 1974. I Brighton hålls Eu­ro­vi­sion Song Con­test och det blir Ab­ba som vin­ner med lå­ten ”Wa­ter­loo”. Vins­ten be­ty­der att Sve­ri­ge ska stå för värd för Eu­ro­vi­sions­schla­ger­fes­ti­va­len året efter.Sam­ti­digt som Ab­ba gör suc­cé väx­er sig en kraft allt star­ka­re. Det är en rö­rel­se som är kri­tisk till mu­sik­täv­ling­ar och topp­lis­tor och som vill sud­da ut av­stån­det mellan mu­si­ker och publik. Rö­rel­sen be­stäm­mer sig för att an­ord­na en egen festival som kom­mer för­änd­ra sy­nen på schla­ger­mu­sik. I pro­gram­met hörs bland and­ra Tjia Tor­pe och Hå­kan La­h­ger som var med och or­ga­ni­se­ra­de fes­ti­va­len. 13.00 UR. 14.00 Uu­ti­set. 14.03 Lau­an­tai­fi­ik­ka. 15.00 Folk­mu­si­ken i P2. Veckans fa­vo­ri­ter: Pa­pa Wem­bas kon­go­le­sis­ka rum­ba och mex­i­kans­ka Li­la Downs. 16.00 Folk­mu­si­ken i P2. 17.00 Folk­mu­si­ken i P2. 18.00 Ekot. 18.03 Mu­sik­ma­ga­si­net. 19.00 Ope­ra i P2. 23.10 Jazz­ra di­on. Jazz mot mid­natt. Lu­ta dig till­ba­ka och njut av soft, me­lo­disk och tid­lös jazz. Myc­ket mu­sik, li­te prat!

0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU.

P3

6.00 Ekot. 6.03 P3 med He­a­ven Small. 6.30 P3. Han­na Hellquist, tax­en Ines och Jör­gen Löt­gård. 8.30 P3 med Isa­bel­le Ham­be och Christop­her Gar­plind. 12.00 Ekot. 12.03 P3:s mest spe­la­de. Med Ti­na Me­h­rafzoon. 14.30 P3 med Sa­ra Kin­berg och Ison Glas­gow. 17.30 P3 med Peg Par­ne­vik. Pro­gram­le­da­re: Peg Par­ne­vik. 19.00 Ekot. 19.03 Pop i P3. Pop i P3 med Ti­na Me­h­rafzoon. 20.30 Dans och elektro­niskt i P3. Med May­ka. 22.30 P3 Din Ga­ta. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Linnea Svens­son och Ro­bert Frank.

P4

6.00 Ekot. 6.03 P4 Retro. 7.00 Ekot. 7.03 Ring så spe­lar vi. 9.50 Ju­ni­or­ny­he­ter­na Spe­ci­al. 10.00 Ekot. 10.03 Me­lo­dikrys­set. 11.00 Ekot. 11.03 Fejk. 12.00 Ekot. 12.03 Bil i P4. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. 15.00 Ekot. 15.03 Spor­textra. 18.30 P4 Plus. 19.00 Ekot. 19.03 Ski­vor till

kaf­fet. 19.30 Juke­box­en i P4. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Mu­sik. 22.00 Ekot. 22.05 Gess­les nio i topp. 23.00 Ekot. 23.05 Teen Sce­ne. 0.00 Ekot. 0.02

Va­ken.

P4 VÄST

6.00 Ekot. 6.03 P4 Retro. 7.00 Ekot. 7.03 Ring så spe­lar vi. 9.50 Ju­ni­or­ny­he­ter­na Spe­ci­al. 10.00 Ekot. 10.03 Me­lo­dikrys­set. Me­lo­dikrys­set vec­ka 26 – ett mu­si­ka­liskt kors­ord med An­ders El­de­man. 11.00 Ekot. 11.03 Fejk. Afro­fo­bi - vit­tvät­tad ca­t­walk. 12.00 Ekot. 12.03 Bil i P4. Att va­ra en rik­tig Al­fisti. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. Med Tit­ti Schultz. 15.00 Ekot. 15.03 Spor­textra. 18.30 P4 Plus. Med An­ders Klin­te­vall. 19.00 Ekot. 19.03 Ski­vor till kaf­fet. Med Li­sa Syrén. 19.30 Juke­box­en i P4. Syl­ve­s­ter Schle­gel och Da­ni­el Gil­bert gör ef­ter­läng­tad come­back. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Mu­sik. Dr Al­ban hyl­lar An­ders Teg­nell och årets som­mar­hit ut­ses i P4 Mu­sik med Ca­ro­li­na Norén. 22.00 Ekot. 22.05 Gess­les nio i topp. 23.00 Ekot. 23.05 Teen Sce­ne. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

RA­DIO PRI­ME

6.00–6.00 Mu­sik­mix.

P1 9.03 Kon­flikt med Ivar Ek­man och Ro­bin Olin. Fo­to: Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.