RA­DIO SÖN­DAG

Strömstads Tidning - - Varor | Meddelande­n | Bostad | Motor | Båtar -

P1

5.55 Sjö­vä­der. 6.00 Ekot. 6.03 Ve­ten­skaps­ra­di­on ny­he­ter. 6.25 Me­ny Norr­lands­re­san. Me­ny Norr­lands­re­san - To­mat­ka­las. 6.55 Land­vä­der. 7.00 Ekot. 7.03 Stil. Fes­ti­va­ler­na – från leråk­rar och le­gen­der till vin­tage och vip-arm­band. Pro­gram­le­da­re: Su­san­ne Ljung. 7.55 Land- och sjö­vä­der. 8.00 Ekot. 8.05 Klas­sis­ka pod­den. Clau­de De­bus­sy. 8.50 Ljud­värld. Om lju­dets oli­ka skep­na­der och vad det gör med oss. 9.00 Ekot. 9.03 God­mor­gon, värl­den! Sve­ri­ges Ra­di­os vec­ko­ma­ga­sin om vec­kan som gått och vec­kan som kom­mer med re­por­tage, in­ter­vju­er, kom­men­ta­rer och sa­tir. 11.00 Ekot. 11.03 Guds­tjänst. För­lo­rad och åter­fun­nen. 12.00 I la­gens namn. 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Land- och sjö­vä­der. 13.00 Sommar i P1: So­fie Sa­ren­brant. So­fie Sa­ren­brant. 14.30 Käns­ligt lä­ge. Mat­char du din yr­kes­ti­tel? 15.00 Ekot. 15.03 P1 Dokumentär. Bib­li­o­te­ka­ri­en - bok­tju­ven som spräng­des (R). 15.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. 16.00 Ekot. 16.03 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. Ma­ski­ner och lam­por vär­mer kli­ma­tet. Pro­gram­le­da­re: Ma­rie-Lou­i­se Kri­sto­la. 16.45 Dagens Eko. 17.00 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. Lus­ten

att äga - om konst­när­li­ga och and­ra vär­den. 17.45 Dagens Eko. Dagens Eko: sam­man­fatt­ning av dagens ny­he­ter. 18.00 Me­di­er­na. 18.35 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 19.00 Ekot. 19.03 Klas­sis­ka pod­den. Clau­de De­bus­sy. 19.50 Klas­si­kern. ”Apoca­lyp­se Now” – fil­men som Cop­po­la ald­rig blir fri från. 20.00 Ekot. 20.03 God­mor­gon, värl­den! Sve­ri­ges Ra­di­os vec­ko­ma­ga­sin om vec­kan som gått och vec­kan som kom­mer med re­por­tage, in­ter­vju­er, kom­men­ta­rer och sa­tir. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.05 Sommar i P1: So­fie Sa­ren­brant. So­fie Sa­ren­brant. 23.35 All­var­ligt ta­lat. Blir värl­den bätt­re om kvin­nan själv kan lö­sa fort­plant­ning­en? 0.00 Ekot. 0.02 Klas­sis­ka krys­set. 0.33 Py­ra­mi­den. The per­fect match. 1.00 Ekot. 1.02 P1 Dokumentär. Bib­li­o­te­ka­ri­en - bok­tju­ven som spräng­des (R). 1.55 Ra­di­o­fynd. Ra­di­o­fynd: Son­ja Åkes­son & Jarl Ham­mar­berg på scen 1968-69. 2.00 Ekot. 2.02 Fat­ta fa­mil­jen. Hur be­rät­tar jag för bar­nen om vår skils­mäs­sa. 2.35 Far och dot­ter. 3.00 Ekot. 3.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on Språ­ket. 3.35 Män­ni­skans mått. 4.00 Ekot. 4.02 Käns­ligt lä­ge. Mat­char du din yr­kes­ti­tel? 4.30 Ute. Om na­tu­ren som åter­hämt­ning och hy­gi­en­tips på tu­ren. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on ny­he­ter.

P2 MU­SIK

6.00 Ekot. 6.03 And­li­ga sång­er. 7.00 Kon­sert­ti. 7.30 Vi­ik­kostu­dio. 8.30 Meän py­hä. 9.00 Ekot. 9.03 Sön­dags­mor­gon i P2. 11.00 Text & mu­sik. Text & mu­sik med Eric Schüldt. En tim­me med den vack­ras­te mu­si­ken ac­kom­pan­je­rad av poesi, fi­lo­so­fi och per­son­li­ga re­flek­tio­ner. 12.00 Ekot. 12.03 Klas­sis­ka krys­set. 12.30 Sound­track i P2. Från At­ticus Finch till An­to­nio Ric­ci och Ho­mer Simp­son till Fu­ri­ous Sty­les – i veckans Sound­track står Fa­der­ska­pet i fo­kus. Vi åker på en mu­si­ka­lisk re­sa ge­nom fil­mer och spel för att ta re­da på hur kom­po­si­tö­rer har ge­stal­tat fa­dern med si­na verk. 14.00 Nu­oh­tat sá­mis. 15.00 SR Sa­me­ra­di­on. 16.00 Uu­ti­set. 16.03 Kesä­pu­hu­jat.

17.00 Jazz­ra­di­on. 18.00 Ekot. 18.03 Jazz­ra­di­on. 18.40 Jazz­ra­di­on. 20.00 Den svens­ka mu­sik­histo­ri­en. 20.30 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. Dres­dens stats­ka­pell och Christi­an Thi­e­le­mann. So­lis­ter: Zol­tán Mácsai, Jochen Ub­be­loh­de, Ju­li­us Rön­ne­beck och Miklós Takács, horn1. Ro­bert Schu­mann: Kon­sert­styc­ke för fy­ra horn 2. Fe­lix Men­dels­sohn: Der fro­he Wan­ders­mann (arr. för fy­ra horn) 3. Franz Schu­bert: Sym­fo­ni nr 9 C-dur Kon­sert 26 feb­ru­a­ri 2019, Sem­pe­ro­pe­ran i Dres­den. Pro­gram­le­da­re: Sa­ra Nor­ling. 22.00 Ka­lej­do­skop. 0.00 Not­tur­no.

P3

6.00 Ekot. 6.03 P3 med He­a­ven Small. 6.30 P3 Histo­ria. 8.30 P3 med

Isa­bel­le Ham­be och Christop­her Gar­plind. 12.00 Ekot. 12.03 Di­gi­lis­tan. Med He­a­ven Small. 14.30 P3 med Sa­ra Kin­berg och Ison Glas­gow. 17.30 P3 ID. 19.00 Ekot. 19.03 P3 Dokumentär. Black me­tal-mor­den. Dokumentär från 2017, all­tid nya av­snitt varan­nan vec­ka! Un­der 90-ta­let ska­kas Nor­ge av kyrk­brän­der och kniv­mord. 21.00 Ekot. 21.03 Verk­lig­he­ten i P3. Utslängd från kyr­kan: ”Vil­le ba­ra spri­da kär­lek”. I sex år har Jo­han un­der­vi­sat yo­ga i Mar­ku­s­kyr­kan i söd­ra Stock­holm, ibland med fle­ra hund­ra be­sö­ka­re. En dag kli­ver två per­so­ner in och bör­jar fil­ma. 22.00 Ekot. 22.05 P3 Soul. Gil Scott-He­ron – ”The re­vo­lu­tion will (not) be te­le­vi­sed”. Gil var i grun­den en varm ro­man­tisk po­et som med sin skar­pa och vit­si­ga tunga blev en av 1900-ta­lets mest träff­säk­ra sam­hälls­kri­ti­ker. Pro­gram­le­da­re: Mats Ni­leskär. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

P4

6.00 Ekot. 6.03 P4 Retro. 7.00 Ekot. 7.03 Kjells agen­da 2030. 8.00 Ekot. 8.05 Hamn­skif­ta­rens re­sa. 8.20 Som­mar­sön­dag. Pro­gram­le­da­re: Lars Svan. 10.45 Dra­ma för unga. 11.00 Ekot. 11.03 Svensk­top­pen. 12.00 Ekot. 12.03 Mam­mas Nya Kil­le. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. Pro gram­le­da­re: Tit­ti Schultz. 14.30 Spor­textra. 19.30 P4 Dans. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Plus. Pro­gram­le­da­re: Ulf Elfving. 21.40 Kar­la­vag­nen. Pro­gram­le­da­re: To­ny Ir­ving. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

P4 VÄST

6.00 Ekot. 6.03 P4 Retro. Med Ro­bert Frank. 7.00 Ekot. 7.03 Kjells agen­da 2030. Kjells Agen­da 2030 -”Ba­ra 100 me­ter ifrån dig, finns det nå­gon som be­hö­ver din hjälp”. 8.00 Ekot. 8.05 Hamn­skif­ta­rens re­sa. Dals­land, Värm­land. 8.20 Som­mar­sön­dag. Med Lars Svan. Pro­gram­le­da­re: Lars Svan. 10.45 Dra­ma för unga. Som­mar­skräck: En av oss. 11.00 Ekot. 11.03 Svensk­top­pen. Med Ca­ro­li­na Norén. 12.00 Ekot. 12.03 Mam­mas Nya Kil­le. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. Med Tit­ti Schultz. Pro­gram­le­da­re: Tit­ti Schultz. 14.30 Spor­textra. 19.30 P4 Dans. Med Ma­ria Rolf från Ti­ta­nix. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Plus. Pro­gram­le­da­re: Ulf Elfving. 21.40 Kar­la­vag­nen. Med To­ny Ir­ving. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Wi­vi­an­ne Sved­berg och Jon­na Noblin.

RA­DIO PRI­ME

6.00–6.00 Mu­sik­mix.

P1 16.03 Ve­ten­skaps­ra­di­on Klo­tet. Fo­to: Mat­ti­as Ahlm/Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.