RA­DIO MÅNDAG

Strömstads Tidning - - Varor | Meddelande­n | Bostad | Motor | Båtar -

P1

5.29 P1-mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med To­mas Teng­by. Pro­gram­le­da­re: To­mas Teng­by. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Var­i­från ska jag få hjälp? – Les­lie Ron (re­pris). 5.55 Sjö­vä­der. 5.59 P1-mor­gon. 9.30 Ring P1. Med To­va Nilsson. Pro­gram­le­da­re: To­va Nilsson. 10.00 Ekot. 10.04 I la­gens namn. 10.35 Od­la. Tysk träd­gård i Da­lar­na. 11.00 Ekot. 11.04 Mia Blom­gren. Del 2. Det blir ald­rig som man tänkt sig: Den bitt­ra bok­klub­ben. 11.33 Ekot. 11.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en. Köt­tets tid av Li­na Wolff, del 7 av 21. 12.00 Tolvsla­get. 12.01 Dagens dikt. 12.09 Ve­ten­skaps­ra­di­on På Dju­pet. Brå­ket om Goog­le-sta­den. 12.30 Lun­che­kot. 12.55 Land- och sjö­vä­der. 13.00 Sommar i P1: Has­se ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son. Has­se ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son. 14.30 Hu­se­syn. Grun­den till allt. Pro­gram­le­da­re: Ul­la Skoog. 15.00 Ekot. 15.03 Ra­di­ospor­ten. 15.04 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. Pro­gram­le­da­re: Thomas Nor­de­gren, Lou­i­se Ep­ste­in. 15.45 Kul­tur­nytt. 15.55 Sjö­vä­der. 16.00 Ekot. 16.02 Stu­dio Ett. 17.45 Dagens Eko. Dagens Eko: ny­he­ter, eko­no­mi och sport. 18.00 Eko­no­mi­e­kot. 18.09 Kul­tur­nytt. 18.14 P1 Kul­tur. 19.00 Ekot. 19.03 Na­tur­mor­gon. 19.35 Ra­di­o­föl­je­tong­en.

Köt­tets tid av Li­na Wolff, del 7 av 21. 20.00 Ekot. 20.03 Mia Blom­gren. Del 2. Det blir ald­rig som man tänkt sig: Den bitt­ra bok­klub­ben. 20.35 Ve­ten­skaps­ra­di­on På Dju­pet. Brå­ket om Goog­le-sta­den. 20.55 Klar­text. 21.00 Ekot. 21.03 All­var­ligt ta­lat. Blir värl­den bätt­re om kvin­nan själv kan lö­sa fort­plant­ning­en? 21.35 Ring P1. Med To­va Nilsson. Pro­gram­le­da­re: To­va Nilsson. 21.45 Tan­kar för da­gen. Mi­kael Ni­e­mi - ti­den de­lar sig. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.10 Ra­di­ospor­ten. 22.12 Stu­dio Ett. 22.30 Sommar i P1: Has­se ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son. Has­se ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son. 0.00 Ekot. 0.02 Dagens dikt. 0.10 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. Pro­gram­le­da­re: Thomas Nor­de­gren, Lou­i­se Ep­ste­in. 1.00 Ekot. 1.02 P1 Kul­tur. 1.50 Grun­den till allt. 2.00 Ekot. 2.02 Svens­ka be­rät­tel­ser. Svens­ka be­rät­tel­ser på scen - Som om att jag in­te fanns av Erik Eng­elv. 3.00 Ekot. 3.02 Klas­sis­ka pod­den. Clau­de De­bus­sy. 3.50 Klas­si­kern. ”Apoca­lyp­se Now” – fil­men som Cop­po­la ald­rig blir fri från. 4.00 Ekot. 4.02 Hu­se­syn. Grun­den till allt. Pro­gram­le­da­re: Ul­la Skoog. 4.30 Mia Blom­gren. Del 2. Det blir ald­rig som man tänkt sig: Den bitt­ra bok­klub­ben. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on På Dju­pet. Brå­ket om Goog­le-sta­den.

P2 MU­SIK

6.00 Aamu på fins­ka. 6.35 Ny­he­ter. 6.40 Idit­bod­du Rá­di­omuittut / Ra­di­o­min­nen. 6.50 Klas­sisk mor­gon. 7.30 Ekot. 7.32 Klas­sisk mor­gon. Pro­gram­le­da­re: Li­sa Til­ling. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 13.00 Il­ta­pä­ivä på fins­ka. 15.00 Ge­as­se Rá­dio. 16.00 Ra­dio Ro­ma­no. 16.30 SR på eng­els­ka. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 Klas­siskt på hem­väg. 19.00 Ekot. 19.03 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. 21.00 Mu­sik mot mid­natt. 0.00 Not­tur­no.

P3

5.59 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. Pro­gram­le­da­re: He­a­ven Small. 6.30 Mor­gon­pas­set i P3. Med Kodjo Ako­lor, Kat­he­ri­ne Zim­mer­man och Oscar Zia. En här­lig start på da­gen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3 med Ay­an Ja­mal och Kodjo Ako­lor. 10.30 P3 med Ay­an Ja­mal. Ay­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. Pro­gram­le­da­re: Ay­an Ja­mal. 11.30 P3 med Ay­an Ja­mal och Jo­han­nes Ca­kar. Ay­an och Jo­han­nes hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 12.30 P3 med Jo­han­nes Ca­kar. Jo­han­nes hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. Pro­gram­le­da­re: Jo­han­nes Ca­kar. 14.30 P3 med Jo­han­nes Ca­kar och Jör­gen Löt­gård. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 P3. Jör­gen Löt­gård och Em­ma Mo­lin. 17.30 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. Pro­gram­le­da­re: He­a­ven Small. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­ospor­ten. 20.06 Dans och elektro­niskt i P3. Dans och elektro­niskt i P3 med Sa­mir Yo­su­fi. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. Pro­gram­le­da­re: Sa­mir Yo­su­fi. 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 Creepy­pod­den. Pro­gram­le­da­re: Jack Wer­ner. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Wi­vi­an­ne Sved­berg och Jon­na Noblin. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P4

5.59 Lo­kalt. 6.00 Ekot. 6.05 Lo­kalt. 6.25 Ekot. 6.26 Lo­kalt. 6.38 Ra­di­ospor­ten. 6.40 Lo­kalt. 7.00 Ekot. 7.05 Lo­kalt. 7.25 Ekot. 7.26 Lo­kalt. 7.38 Ra­di­ospor­ten. 7.40 Lo­kalt. 8.00 Ekot. 8.05 Lo­kalt. 8.25 Ekot. 8.26 Lo­ka­la pro­gram. 8.38 Ra­di­ospor­ten. 10.00 Ekot. 10.03 Histo­ri­e­rum­met. 10.15

Lo­ka­la pro­gram. 11.00 Ekot. 11.03 Lo­ka­la pro­gram. 12.00 Ekot. 12.10 Lo­ka­la pro­gram. 12.56 Uu­ti­set. 13.00 Ekot. 13.02 Ra­di­ospor­ten. 13.04 P4 Ex­tra. 15.00 Ekot. 15.03 Lo­ka­la pro­gram. 15.38 Ra­di­ospor­ten. 15.42 Lo­ka­la pro­gram. 16.00 Ekot. 16.02 Lo­ka­la pro­gram. 16.39 Lo­ka­la pro­gram. 16.45 Dagens Eko. 17.00 Lo­ka­la pro­gram. 17.25 Ekot. 17.26 Lo­ka­la pro­gram. 17.34 Ju­ni­or­ny­he­ter­na. 17.37 Kvälls­pas­set i P4. 18.43 Sa­gor i Barn­ra­di­on. 18.55 Klar­text. 19.00 Spor­textra. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.02 Va­ken.

P4 VÄST

5.59 Mor­gon i P4 Väst. 9.29 Tra­fik & Ser­vice. 9.30 Ny­he­ter P4 Väst. 9.31 För­mid­dag i P4 Väst. 13.00 Ekot. 13.02 Ra­di­ospor­ten. 13.04 P4 Ex­tra. 14.59 Ef­ter­mid­dag i P4 Väst. 17.34 Ju­ni­or­ny­he­ter­na. 17.37 Kvälls­pas­set i P4. 18.43 Sa­gor i Barn­ra­di­on. 18.55 Klar­text. 19.00 Spor­textra. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

RA­DIO PRI­ME

Ny­he­ter var­je hel tim­me 7.00–16.00. 7.00 För­mid­dag med Nip­pe. 11.00 Mu­sik­Mix. 13.00–17.00 Ef­ter­mid­dag med Mangan.

P1 11.04 Mia Blom­gren. Fo­to: Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.