Ja­kob Si­mon­son: ”Kä­ra svens­kar, har ni bli­vit helt gal­na?”

Un­ge­fär så – som i ru­bri­ken ovan – skrev en norsk tid­nings­krö­ni­kör i bör­jan av co­ro­nakri­sen när Nor­ge stäng­de grän­ser och sko­lor men Sve­ri­ge tyck­tes hål­la öp­pet un­ge­fär som van­ligt.

Strömstads Tidning - - Lördagskrö­nikan - Co­ro­nakri­sen

När det i bör­jan av mars vi­sa­de sig att co­ro­na­smit­tan bör­ja­de slå väl­digt hårt mot Sve­ri­ge val­de svens­ka re­ge­ring­en att gå sin egen väg i Nor­den, ledd av Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner. Sve­ri­ge in­för­de in­te lock­down, el­ler sam­ma strik­ta re­strik­tio­ner som de öv­ri­ga nor­dis­ka län­der­na. För­sko­lor och grund­sko­lor för­blev öpp­na, li­kaså gym och fri­ser­sa­long­er, och det dröj­de ett tag in­nan det tillåt­na an­ta­let per­so­ner på en till­ställ­ning minska­des till 50.

Norsk media har verk­li­gen hård­be­va­kat Sve­ri­ge un­der co­ro­nakri­sen. Var­je li­tet ut­ta­lan­de av An­ders Teg­nell har ana­ly­se­rats ner i mins­ta be­stånds­del och de svens­ka döds­siff­ror­na har le­gat i topp på nors­ka ny­hets­saj­ter. Så fort nå­gon i Sve­ri­ge el­ler ut­om­lands ut­ta­lar sig kri­tiskt mot den svens­ka co­ro­na­han­te­ring­en så ham­nar det högst upp på VG:s sajt.

Jag är långt ifrån nå­gon ex­pert på vi­rus – det finns allt­för många självut­nämn­da så­da­na des­sa da­gar. Men jag kan en del om media, och har un­der den här kri­sen kun­nat be­vitt­na hur den här dis­kur­sen i norsk media spå­rat ur. Nors­ka tid­ning­ar som VG och Af­ten­pos­ten har i prin­cip dri­vit nar­ra­ti­vet att svens­kar­na har bli­vit helt gal­na. Folk fal­ler ner dö­da mitt bland oss, men vi går glatt viss­lan­de ga­tan fram och hop­pas på den där floc­kim­mu­ni­te­ten som häg­rar vid ho­ri­son­ten.

Till och med kom­munö­ver­läka­ren i Hal­den lät i en in­ter­vju med Hal­den Ar­bei­der­blad undslip­pa sig att svens­kar­na ”syns det er greit” att så många som möj­ligt blir smit­ta­de. Vil­ket ju är ett helt ab­surt på­stå­en­de. Det finns in­te en en­da män­ni­ska i Sve­ri­ge som tyc­ker den ut­veck­ling vi haft i lan­det den här vå­ren är ”greit”.

Man kan, om man är li­te käns­lig av sig, även mär­ka en bi­ton av ska­deg­läd­je i de nors­ka me­di­er­nas rap­por­te­ring om si­tu­a­tio­nen i Sve­ri­ge, som känns gans­ka oap­tit­lig. Nu får sto­re­bror vad han för­tjä­nar. Hög­mod går fö­re fall.

”Det svens­ka till­stån­det” var ett norskt be­grepp re­dan un­der flyk­ting­vå­gen som tog fart 2015 – även då in­tog Sve­ri­ge en ex­cep­tio­nell in­ställ­ning i om­värl­dens ögon. Och även då stod nors­ka me­di­er och för­und­ra­des. I de­bat­ten lät det ibland som om man in­te kun­de åka in i en svensk små­stad ut­an att ge­nast bli be­skju­ten med k-pist.

Och nu är det ett nytt ”svenskt till­stånd”. Nu får man sna­rast in­tryc­ket att om du åker över grän­sen och an­das svensk luft fal­ler nu ner död på di­rek­ten. Men Strömstad har i nu­lä­get kla­rat sig bätt­re än Hal­den.

Fak­tum är att de gam­la in­van­da na­tions­grän­ser­na in­te rik­tigt går att ap­pli­ce­ra på co­ro­na­smit­tan. Den bryr sig in­te ett smack om grän­ser. Stock­holms­re­gi­o­nen är hårt drab­bad med cir­ka hälf­ten av al­la co­ro­na­re­la­te­ra­de döds­fall. Men i and­ra de­lar av lan­det, som Bo­hus­län, ser det an­norlun­da ut. I Strömstad är vi fort­fa­ran­de re­la­tivt för­sko­na­de – än­nu har in­te, i skri­van­de stund en en­da bo­en­de i äldre­omsor­gen smit­tats. Det tål att hål­las i min­net och va­ra ex­tra tack­sam för.

Att Nor­ge för två vec­kor se­dan öpp­na­de grän­sen till Got­land men in­te till Bo­hus­län får väl räk­nas som ett av de kons­ti­ga­re be­slut man ta­git un­der co­ro­nakri­sen. Som väl­digt många ge­nast skrev i so­ci­a­la me­di­er: vet den nors­ka re­ge­ring­en vil­ka som väl­ler in i tu­sen­tal på Got­land på som­ma­ren? Jo, stock­hol­ma­re. Och vid tors­da­gens press­kon­fe­rens tog ju ock­så Er­na Sol­berg till­ba­ka er­bju­dan­det.

Det åter­står att se om det för­slag utri­kes­han­dels­mi­nis­ter An­na Hall­berg ta­lar för – att Nor­ge ska öpp­na grän­sen mot gräns­kom­mu­ner­na – kan bli verk­lig­het. Och i så fall när. Men jag har en käns­la av att det ska myc­ket till.

Norsk media har verk­li­gen hård­be­va­kat Sve­ri­ge un­der co­ro­nakri­sen. Var­je li­tet ut­ta­lan­de av An­ders Teg­nell har ana­ly­se­rats

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.