Go­di­sim­pe­ri­et i kris – le­ve folk­häl­san

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Brö­der­na Or­ve­lin tjä­nar mil­jo­ner, har tjä­nat mil­jar­der på sin många go­dis­bu­ti­ker. Soc­kerskat­ten som in­för­des i Nor­ge på 80-ta­let har höjts suc­ces­sivt. Syf­tet med den­na skatt är att mins­ka kon­sum­tio­nen av soc­ker , in­te ba­ra onö­digt go­dis ut­an läs­ke­dryc­ker mm. Soc­ker ger för­säm­rad tand­häl­san, ka­ri­es och fet­ma och ökad sjuk­lig­het. Det har fun­nits lik­nan­de för­slag om soc­kerskatt även i Sve­ri­ge men

Som jag ser det är det djupt omo­ra­liskt att svens­ka af­färsid­ka­re sa­bo­te­rar Nor­ges am­bi­tio­ner ge­nom att byg­ga upp gi­gan­tis­ka go­dis­pa­lats och tjä­na sto­ra peng­ar.

Strömstad sat­sar en­si­digt med sitt stöd av gräns­han­deln. Jag är för­vå­nad att man po­li­tiskt sat­sar så myc­ket på des­sa sto­ra af­färs­kom­plex i stäl­let för att ska­pa ett nyt­tigt och håll­bart nä­rings­liv.

Jag hop­pas och tror att den­na gräns­han­del kom­mer mins­ka och Strömstad och and­ra gräns­kom­mu­ner kom­mer ham­na i allt stör­re kri­ser om man in­te änd­rar in­rikt­ning på sin nä­rings­po­li­tik. er­land sven­son Fjäll­bac­ka/Gö­te­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.