Ska bred­da far­le­den för fär­je­tra­fi­ken i Strömstad

Sjö­farts­ver­ket pla­ne­rar ett mudd­ring­pro­jekt i grun­det Bult­hå­lan, be­lä­get i sun­det mel­lan Flatskär och Hol­men Grå ut­an­för Syd-Lån­gö. Att bred­da pas­sa­gen ses som en sä­ker­hets­åt­gärd för fär­je­tra­fi­ken vid hård vind.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Pon­tus Jo­hans­son pon­tus.jo­hans­son@st­nb.se

Till­stånds­an­sö­kan som Sjö­farts­ver­ket sänt in till mark- och mil­jö­dom­sto­len i Vä­ners­borg hand­lar om cir­ka 8 000 ku­bik­me­ter fast berg som ska mudd­ras i grun­det Bult­hå­lan ut­an­för Syd-Lån­gö. Det är in­te ak­tu­ellt med någ­ra bergs­spräng­ning­ar på land för att bred­da den ak­tu­el­la pas­sa­gen, för­tyd­li­gar far­leds­kon­struk­tö­ren och pro­jekt­le­da­ren för mudd­ring­en, Ber­til Skoog, vid Sjö­farts­ver­ket.

– Jag tror det är ett av de mins­ta far­leds­pro­jek­ten vi nå­gon­sin gjort, sä­ger han.

Ber­til Skoog be­rät­tar att en del av Bult­hå­lan stic­ker upp som en soc­ker­topp med 3,5 me­ter från havs­y­tan. Dju­pet blir 10 me­ter när grun­det är mudd­rat.Pre­cis in­till grun­det är havs­dju­pet dä­re­mot 50 me­ter. Att mudd­ra och bred­da far­le­den är en vik­tig sä­ker­hets­åt­gärd för fär­je­tra­fi­ken som tra­fi­ke­rar sun­det, me­nar Skoog. Fär­je­far­ty­gens av­drift­sy­ta kan mer än för­dubb­las i för­hål­lan­de till dess egen bredd vid hård vä­der­lek, vil­ket in­ne­bär en stor risk att pas­se­ra sun­det. I dag väl­jer fär­je­far­ty­gen många gång­er hell­re att stäl­la in si­na tu­rer vid hård vind än att pas­se­ra Bult­hå­lan, be­rät­tar Ber­til Skoog.

– Det här kom­mer att in­ne­bä­ra vä­sent­ligt bätt­re sä­ker­hets­mar­gi­na­ler för fär­je­tra­fi­ken när det blå­ser. Och det gör det ju i Strömstad ibland, sä­ger han.

Bult­hå­lan lig­ger pre­cis ut­an­för Kos­ter­ha­vets na­tio­nal­park. Sjö­farts­ver­ket har än­då valt att vi­sa hän­syn till na­tio­nal­par­ken.

– Vi har kol­lat om det finns risk för att ska­da någ­ra av de här vär­de­na i sam­band med mudd­ring­en. Vår kon­sult har kon­sta­te­rat att man in­te ser någ­ra ris­ker, för­säk­rar Ber­til Skoog.

Vad hän­der med mudd­rings­mas­sor­na?

– Om det är möj­ligt ska vi för­sö­ka nyt­to­gö­ra spräng­ste­nen, allt­så an­vän­da den till and­ra än­da­mål. Där har vi en på­gåen­de di­a­log med

Strömstads kom­mun, som even­tu­ellt kan an­vän­da den. Men det byg­ger på att kom­mu­nen får till­stånd för så­dant som man vill an­vän­da ste­nen till. Där är ingen­ting klart än, sä­ger han.

Bild­ligt sett ryms den to­ta­la mäng­den spräng­sten – 8 000 ku­bik­me­ter fast berg – i ett bulk­far­tyg om cir­ka 140 me­ters längd.

– Al­ter­na­ti­vet är att dum­pa spräng­ste­nen på havs­bot­ten. Där har vi ock­så gjort di­ver­se ut­red­ning­ar för att hit­ta ett bra stäl­le. Vi har hyrt in Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och Tjärnö för att hjäl­pa oss med det­ta. De är otro­ligt kun­ni­ga och duk­ti­ga. Jag blev väl­digt im­po­ne­rad. Det här al­ter­na­ti­vet har vi ju de­fi­ni­tivt lagt ut­an­för na­tio­nal­par­ken, sä­ger Ber­til Skoog.

I sam­ma pro­jekt som mudd­ring­en pla­ne­rar Sjö­farts­ver­ket att sät­ta upp fy­ra fy­rar i an­slut­ning till sun­det mel­lan Flatskär och Hol­men Grå. Två av de fy­ra fy­rar­na in­går i sam­ma till­stånds­an­sö­kan som mudd­ring­en till mark- och mil­jö­dom­sto­len. De and­ra två fy­rar­na finns re­dan till­stånd för hos läns­sty­rel­sen. Det hand­lar om små fy­rar som ska ge en för­bätt­rad ut­märk­ning av far­le­den.

Mudd­ring­en av grun­det Bult­hå­lan är en sä­ker­hets­åt­gärd för in­te minst fär­je­tra­fi­ken i Strömstad. Bil­den är in­te ta­gen vid det ak­tu­el­la grun­det. ” Om det är möj­ligt ska vi för­sö­ka nyt­to­gö­ra spräng­ste­nen Ber­til Skoog far­leds­kon­struk­tör och pro­jekt­le­da­re vid Sjö­farts­ver­ket

Om mark- och mil­jö­dom­sto­len be­vil­jar till­stånd för mudd­ring­en och fy­rar­na in­nan års­skif­tet, så hop­pas Ber­til Skoog att pro­jek­tet kan kom­ma igång un­der and­ra hal­van av 2021. Mudd­ring­en be­räk­nas ta mel­lan två och fy­ra vec­kor be­ro­en­de på vä­der. Byg­get av fy­rar be­räk­nas ta yt­ter­li­ga­re två vec­kor.

Sjö­farts­ver­ket upp­skat­tar att he­la pro­jek­tet kos­tar cir­ka 15 mil­jo­ner kro­nor.

Bild: An­ton Kvarn­bäck

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.