”Jag ser in­te be­ho­vet av den här grup­pen”

Mil­jö­par­ti­et i Strömstad har valt att stäl­la sig ut­an­för den nya vård­grup­pen. Bengt Biv­rin (MP) an­ser att det re­dan finns and­ra po­li­tis­ka ka­na­ler att nå fram i frå­gan.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Pon­tus Jo­hans­son

Bengt Biv­rin (MP) me­nar att det finns en rad or­sa­ker till att Mil­jö­par­ti­et i Strömstad valt att stäl­la sig ut­an­för den ny­bil­da­de vård­grupp som ska tryc­ka på re­gi­o­nens po­li­ti­ker för att få till en nära­kut i Strömstad. Han tyc­ker till ex­em­pel att ar­bets­grup­pens roll är oklar lik­som Jour Strömstads an­knyt­ning till grup­pen.

– För­ra gång­en vi sat­te ihop en så­dan här vård­grupp tog Jour Strömstad ock­så ini­ti­a­ti­vet för att tryc­ka på in­för den här jour­cen­tra­len. Sen för­svann Jour Strömstad ur grup­pen och då blev det en po­li­tisk grupp som Pe­ter Heie (C) led­de. Frå­gan är om dem vill va­ra med och ar­be­ta el­ler in­te. Och dess­utom – som vi ser det – så sit­ter Jour Strömstad med i ma­jo­ri­te­ten. Ste­in Ru­kin är KD-po­li­ti­ker. Då kan han ju ta det den po­li­tis­ka vägen, sä­ger Bengt Biv­rin (MP), och fort­sät­ter:

– Vi tyc­ker först och främst att den här frå­gan ska lö­sas via de po­li­tis­ka ka­na­ler­na. Mil­jö­par­ti­et sit­ter ju till­sam­mans med al­li­ans­par­ti­er­na och styr i re­gi­o­nen. Vi har ju bra kon­takt med dem. Vi vill dri­va den frå­gan den vägen, sä­ger han.

Han me­nar ock­så att Strömstad har två po­li­ti­ker i nor­ra häl­so- och sjuk­vårds­nämn­den, Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L) och Jör­gen Mo­lin (M), som kan på­ver­ka, samt att Mil­jö­par­ti­et i Strömstad har god kon­takt med To­ny Jo­hans­son (MP) i sjuk­vårds­sty­rel­sen.

– Vi har ju vå­ra po­li­tis­ka ka­na­ler. Vi har kon­tak­ter och dis­ku­te­rar de här frå­gor­na, sä­ger Bengt Biv­rin. Du ser allt­så in­te be­ho­vet av en så­dan här grupp?

– Nej, jag ser in­te be­ho­vet av den här grup­pen. Jag kän­ner med till­för­sikt att den po­li­tis­ka verk­sam­he­ten som re­gi­o­nen be­dri­ver fun­ge­rar, sä­ger han.

Han be­rät­tar att al­la par­ti­er va­rit över­ens om att ut­veck­la den nä­ra vår­den. Men att jour­cen­tra­len till sist ham­na­de i Ta­num.

– Ar­gu­men­tet för att den ham­na­de i Ta­nums­he­de tyck­te jag var högst re­le­vant. Den täc­ker ett myc­ket stör­re om­rå­de från Ta­nums­he­de än vad den gör ifrån Strömstad. Jag tyc­ker in­te det är så själv­klart att Strömstad är det ab­so­lut bäs­ta al­ter­na­ti­vet, sä­ger han.

Han me­nar ock­så att kom­mu­nens be­slut om att nu kö­pa sjuk­hus­bygg­na­den i Strömstad och sam­ar­be­tet att fyl­la den med ade­kvat verk­sam­het som ini­ti­e­rats av Kent Hans­son (S) ha­de kun­nat fånga upp även den här frå­gan.

– Man kan in­te ha två ar­bets­grup­per som job­bar med un­ge­fär lik­nan­de frå­gor. Ha­de det kom­mit en in­bju­dan från Kent Hans­son (S) att job­ba med fyl­la Pi­len 5 med verk­sam­het, in­te ba­ra vård­verk­sam­het – det ha­de vi na­tur­ligt­vis in­te tac­kat nej till. Men vi kan in­te ha två likar­ta­de ar­bets­grup­per som jag ser det, sä­ger Bengt Biv­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.