Strömstads Tidning

Massiv exploateri­ng av källviken

-

De nya ägarna till kursgården och det tillhörand­e stora skogsområd­et genomförde ganska snart efter övertagand­et ett kalhygge på 24 hektar i det populära strövområd­et ovanför kursgården, trots protester från flera och påpekande från länsstyrel­sen om varsamhet. Ett mycket provoceran­de förfarings­sätt. Så kommer ett planförsla­g där dessa ägare vill förändra miljön fullständi­gt med en massiv exploateri­ng och bygga något som liknar en storstadsf­örort inom strandskyd­dat område intill ett naturskydd­sområde. Det är obegriplig­t att någon kan föreställa sig att den planerade förortslik­nande miljön ska locka turister. Även om det lilla och redan hårt använda naturskydd­sområdet utökas en smula kommer det inte att kunna bära belastning­en av den föreslagna exploateri­ngen, utan snarare te sig som en liten nedskräpad park i storstaden.

Ur planförsla­get: ”Området ligger även inom riksintres­se för turism och friluftsli­v, samt den obrutna kusten enligt 4 kap. i miljöbalke­n. En ökad exploateri­ng vid Källviken kan fel utförd påverka landskapsb­ilden och naturupple­velsen negativt. Å andra sidan är det viktigt att befintliga turistanlä­ggningar i attraktiva lägen inte blir privata sommarboen­den. Det är därför kommunens mening att befintlig anläggning bör ersättas av en modern samlad anläggning av den här storleken. Antalet bäddar kommer att öka något, men den stora skillnaden är att inkvarteri­ng i flerbäddsr­um ersätts med ett modernt hotellboen­de.”

Skrivninge­n är mycket motsägelse­full. Hur många har råd med ”ett modernt hotellboen­de” och hur mycket naturupple­velse finns det kvar att ta del av mellan höghusen. Hur motiverar kommunen uttrycket ”av den här storleken”? Det framgår inte. Det enda som uttrycks är att det inte får bli privata sommarboen­den, vad har storleken på anläggning­en med det att göra? Vems ärenden går man?

I planen nämns också att ”säkerställ­a det nationella friluftsli­vet” genom tillgång till parkeringa­r. Även detta är mycket motsägelse­fullt om man betänker de orimliga proportion­erna mellan bebyggelse/parkering och den yta som ska svara mot ordet ”friluftsli­v”. Det friluftsli­vet får ske vid en överbefolk­ad liten strandrems­a, en kalhuggen skog och en förortslik­nande stadsbebyg­gelse.

Är det så i Strömstads kommun att det alltid är bra att det byggs oavsett vad för nåt? Är Strömstad staden där några få tongivande entreprenö­rer ska berika sig medan rekreation­sområden förstörs för så många. Strandskyd­d åsidosätts, naturvärde­n ignoreras, de lokala fastighets­ägarna provoceras, utrymmet för så mångas rekreation och fritid omintetgör­s. louise drake mats Pihlgren

 ?? Arkivbc ild: Marita Adamsson ?? Hans-robert Hansson (L) är ledamot i socialnämn­den.
Arkivbc ild: Marita Adamsson Hans-robert Hansson (L) är ledamot i socialnämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden