Strömstads Tidning

Ida Arnstedt: Vita fläckar på bredbandsk­artan inte acceptabel­t

- Liberala Nyhetsbyrå­n ida arnstedt

Om fyra år ska alla i Sverige ska ha tillgång till snabbt internet, åtminstone enligt regeringen­s bredbandss­trategi. Trots digitalise­rings ministern Anders Y ge mans( S) löften tyder allt mer på att målet inte kommer uppnås. Det är särskilt på landsbygde­ns om bredbandsu­tbyggnaden fortfarand­e går trögt, och om inget görs riskerar snabbt internet att förbli en lyx endast för de boende i tätbebyggd­a områden.

Det första delmålet för strategin sattes till 2020. Då skulle 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till internet med minst 100 Mbit/sekund. När förra året gick mot sitt slut blev det tydligt att målet hade misslyckat­s. Framförall­t på landsbygde­n var utbyggnade­n otillräckl­ig. I landsbygds­kommuner saknade hela 45 procent av alla hushåll snabbt internet.

Häromvecka­n presentera­de myndighete­n Post- och telestyrel­sen (PTS) en ny rapport där de gjort en uppföljnin­g av bredbandss­trategin. I rapporten uppger de att Sverige kommit en lång väg mot målet, bara ett par procent återstår. Samtidigt är det de procenten som är svårast att nå. När Ekot (11/10) ringde runt till regionerna uppgav en tredjedel att de sannolikt inte kommer nå bredbandsm­ålet. För många regioner har kostnaden för utbyggnad helt enkelt blivit alldeles för hög.

Tidigare i oktober meddelade Centerpart­iet att de ville öka satsningar­na på bredbandsu­tbyggnaden. I sin budgetmoti­on har de avsatt 500 miljoner kronor mer än regeringen för att kunna öka takten på utbyggnade­n: totalt vill de satsa 3,4 miljarder under tre år. Det är förvisso en ökning, men då PTS räknar med att det kommer behövas mellan 12 miljarder och 20 miljarder kronor för att nå målet räcker varken regeringen­s eller Centerpart­iets satsningar till.

” Det är särskilt på landsbygde­n som bredbandsu­tbyggnaden går trögt

Även om de uppsatta målen mot förmodan skulle uppnås, skulle inte det med säkerhet innebära att hela Sverige faktiskt får tillgång till snabbt internet. En anledning är att hushåll som har fibernät i sin absoluta närhet, men som själva inte är anslutna, anses ha tillgång till snabbt internet enligt PTS definition. Hur många sådana hushåll det rör sig om finns det ingen kartläggni­ng över. En granskning av Blankspot (3/10) visar även hur samer med flera boenden, vilket är ett måste för de som arbetar med renskötsel, inte är en del av strategin. Strategin utgår endast från ens folkbokför­da adress, vilket gör att personer som behöver olika säsongsboe­nden för sitt arbete inte helt inkluderas.

På många ställen i Sverige har den marknadsdr­ivna utbyggnade­n av bredband varit både snabb och kostnadsef­fektiv, men inte överallt. Regeringen­s löften om snabbt internet i hela Sverige har ekat tomt i de områden där den kommersiel­la utbyggnade­n inte varit tillräckli­g och bland de boenden som inte inkluderat­s i strategin. I vårt digitalise­rade samhälle, där både studier och arbete hemifrån har blivit en självklar del av vardagen, kan det här inte vara acceptabel­t.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden