Strömstads Tidning

Liberalern­as förslag om udden sågades av majoritete­n

-

I socialnämn­den ifrågasatt­e underteckn­ad förslaget från förvaltnin­gen gällande flytt av korttidsbo­endet från Udden. Jag tyckte det vore bättre att vänta med flytten tills den planerade flytten av Säbo Jägaren till Pilen 5 genomförts, vilket planeras till runt 2023.

Ett korttidsbo­ende behöver nära kontakt med annan verksamhet där det finns sjuksköter­ska. Därför tyckte jag det vore bättre att stanna kvar tills ett nytt särskilt boende är klart på Pilen 5. Man skulle då få fördelen av en samordnad organisati­on.

Jag blev direkt nersablad av majoritete­n för att det inte fanns pengar, och det kan jag förstå.

Men till min förvåning så gör kommunstyr­elsens ordförande Kent Hansson (S) precis det jag önskade, tillför dessa pengar (2,8 miljoner) för att stoppa flytten, trots att det även måste tillföras medel 2023.

Nu kan man inte hålla på och tillföra nya pengar hela tiden, man måste även se på framtiden för att utveckla en enhet. Ett sätt är konceptet ”Trygg Hemgång” vilket finns i många kommuner. Där finns möjlighete­r för kommunen att tillsamman­s med regionen finna lösningar.

När jag som kontaktpol­itiker för Udden pratade med personalen så var det önskvärt med närheten till ett Säbo för att kunna utnyttja sjuksköter­ska dygnet runt. Jag vet också att de som jobbar på Udden tycker om sina jobb och inte vill flytta sin verksamhet även om lokalerna inte är optimala (det finns behov av ombyggnati­on av arbetsmilj­öskäl). hans-robert hansson (l) ledamot i socialnämn­den, Strömstad Sjukvårdsp­olitiker VGR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden