Strömstads Tidning

Stödpartie­rna är kritiska till beslutet

Tekniske chefen svarar på frågan om markvärder­ing att priset bygger på köparens bud.

- Marita Adamsson

Tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson (S) avböjer att kommentera diskussion­en om Filjestad tills efter att beslut är fattat i nämnden. ”Med respekt för övriga ledamöter i nämnden är det olämpligt att jag som ordförande föregår mötet med en argumentat­ion i massmedia”, skriver han i ett mejl till tidningen.

Från den tillförord­nade förvaltnin­gschefen Anders Johansson kommer därmot svar på tidningens frågor om hur värderinge­n skett och varför hela området säljs i stället för att en del upplåts med tomträtt: ”Köpekontra­ktet innehåller en köpeskilli­ng som baseras på det bud som köparen lämnat till kommunen i sin ansökan om köp. Anledninge­n till att förslaget baseras på att kommunen säljer hela fastighete­n, är för att sökanden ansökt om detta.”

Vänsterpar­tiet och Feministis­kt initiativ har inga ledamöter i tekniska nämnden, inte ens som ersättare, men är kritiska.

– Vi är kritiska till att man säljer den sista biten kommunal mark där det är möjligt att bygga bostäder på Koster. Det har vi framfört, säger Lars-Åke Karlgren (V).

– Man jag har ingen annan lösning heller, tillägger han.

Lars-Åke Karlgren ser risker för att hyresrätte­rna trots intentione­rna inte kommer att gå till permanentb­oende. Man kan genom olika krav på den som ska hyra lägga ribban för att få ett kontrakt så högt att det blir svårt för dem som vill bo permanent på Koster, anser han.

– Det kan vara krav på en viss inkomstniv­å eller på fast jobb. En privat hyresvärd gör som den vill.

Hade Strömstads­byggen ägt husen hade politikern­a kunnat lägga ribban lägre för att få fast boende på Koster, menar han, men han ser samtidigt svårighete­r för Strömstads­byggen.

– Det är dyrare att bygga på landsbygde­n. Det blir högre räntor, eftersom marknaden ser en större risk där än i staden. Därför kan inte det kommunala bolaget bygga utan tillskott av kommunfull­mäktige.

Feministis­kt initiativ skriver i en debattarti­kel och i sms-meddelande att frågan är av principiel­l betydelse och att partiet vill att den förs vidare till kommunfull­mäktige. Det finns dock inga tecken på att majoritete­n i tekniska nämnden kommer att fatta ett sådant beslut. Kommunstyr­elsens ordförande Kent Hansson (S) har i olika sammanhang fått frågan om att lyfta ärendet till kommunstyr­elsen och fullmäktig­e, men han har svarat att det är tekniska nämnden som fattar beslut om markförsäl­jningar under 100 prisbasbel­opp, alltså cirka 4,5 miljoner kronor. Att Filjestad skulle vara av så stor principiel­l betydelse eller sådan vikt att ärendet bör föras vidare håller han inte med om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden