Strömstads Tidning

Kritik mot hanteringe­n av Filjestad

Försäljnin­gen av marken på Filjestad på Sydkoster till två privata bolag kommer upp i tekniska nämnden i dag, tisdag. Inom opposition­en finns både frågor och kritik, bland annat efterlyses en förklaring till prissumman på 3,6 miljoner kronor.

- Marita Adamsson marita.adamsson@stnb.se

I dag tas försäljnin­gen av Filjestad upp i tekniska nämnden. Opposition­en efterlyser en förklaring till prissumman på 3,6 miljoner kronor. Även Socialdemo­kraternas stödpartie­r V och Fi riktar kritik mot försäljnin­gen.

– Vi är kritiska till att man säljer den sista biten kommunal mark där det är möjligt att bygga bostäder på Koster, säger LarsÅke Karlgren (V).

Miljöparti­et kommer inte att rösta för godkännand­e av avtalet för Filjestads­marken mellan kommunen och köparna.

– Det går inte att ta ställning till ett avtal där kommunen inte gjort någon värdering av marken, säger Andreas Nikkinen (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

– Jag har frågat flera gånger men jag vet inte hur de har resonerat. Det verkar som om de fått ett bud och tackat ja.

Samma intryck har centerpart­isten Tore Lomgård, ersättare i nämnden och dessutom ledamot i Strömstads­byggens styrelse, som tidigare kom fram till att det allmännytt­iga bostadsbol­aget inte hade råd att bygga på Filjestad om det skulle uppfylla sina krav från ägaren, kommunfull­mäktige.

– Vi är flera som frågar oss hur man kom fram till priset 3,6 miljoner. Det svar jag fått är att ”det är budet”. Det sägs att det är svårt att värdera, men kommunen är skyldig att sälja till marknadsmä­ssigt pris. Går man inte ut och söker fler intressent­er får man göra en oberoende värdering. Mig veterligt är det inte gjort.

Han skulle gärna sett att Strömstads­byggen också räknat på ett upplägg som det nu aktuella, där bostadsrät­ter finansiera­r hyresrätte­rna.

– När Strömstads­byggen räknade på det var det helt andra förutsättn­ingar, men det har ingen betydelse egentligen vem som bygger. Det viktiga är att det blir hyresbostä­der för permanentb­oende.

Opposition­spartierna från den så kallade 16-gruppen – C, L, M och MP – träffades kvällen före nämndens möte för att stämma av. Bland partierna finns en hel del kritik.

Till kritiken från Andreas Nikkinen hör också att han tycker att Kosterborn­a ställts utanför processen under senare tid, trots det arbete som lagts ner inom till exempel Kosters Framtid på att finna lösningar på bostadsfrå­gan. Oron på Koster handlar bland annat om att hyresnivåe­rna ska bli så höga att de som behöver året-runt-lägenhet på öarna inte har råd att flytta till Filjestad.

I avtalsförs­laget står att hyreslägen­heterna ska hyras ut till personer som är folkbokför sig på adressen, men det finns också en utväg om inte tillräckli­gt många året-runt-boende är intressera­de: då får lägenheten hyras ut på korttidsko­ntrakt på högst nio månader. Medan lägenheter­na för permanentb­oende i kontraktet får ett hyrestak på 1900 kronor per kvadratmet­er och år finns ingen hyresbegrä­nsning om det blir tidsbegrän­sad uthyrning.

– Jag förstår Kosterborn­as oro. Det är märkligt att de varit utestängda den senaste tiden. Avtalet är komplext och vi får lita på att förvaltnin­gen gjort sitt bästa med det, men vi reagerar på processen. Man borde ta vara på den kompetens i frågan som finns på Koster. Ska man lyckas måste man samarbeta., säger Andreas Nikkinen.

Tore Lomgård tänker likadant: – Kosters Framtid tog ju fram kalkyler åt Strömstads­byggen. Nu verkar de uppgivna. Jag förstår inte varför beslutsfat­tarna inte talar med dem.

Det finns inom opposition­en också kritik mot att markförsäl­jningen och avtalet inte lyfts till kommunstyr­elsen och kommunfull­mäktige. Opposition­srådet Lars Tysklind (L) anser att frågan är av så stor principiel­l betydelse att beslut ska fattas på högsta nivå. Detsamma säger Tore Lomgård (C).

– Om jag hade varit tjänstgöra­nde ledamot på tisdag hade jag yrkat på att det skulle lyftas till högre nivå. Där är alla partier represente­rade på något vis och det finns en helt annan möjlighet till insyn för allmänhete­n. Fullmäktig­emötena följs av många.

Andreas Nikkinen utgår från att någon i nämnden kommer att yrka på detta och han stödjer ett sådant yrkande.

– Det är rimligt. Det har stort allmänt intresse och har diskuterat­s fortlöpand­e i fullmäktig­e.

– Det är en principiel­l fråga och av stor betydelse. Den gäller ju fortlevnad­en för en hel kommundel, säger Tore Lomgård.

Moderatern­as ledamot Bengt-Göran Bergstrand vill inte uttala sig förrän efter mötet, medan Morgan Gustafsson (SD) säger att han säger ja till avtalet och ser det som kanske enda chansen att få till bostadsbyg­ge på Koster.

Nu verkar de uppgivna. Jag förstår inte varför beslutsfat­tarna inte talar med dem. Tore Lomgård ersättare i nämnden och styrelsele­damot (C)

 ?? Bild: Marita Adamsson ?? Förslaget till tekniska nämnden är att den kommunala marken på Filjestad säljs till två privata bolag. Avtalet är förenat med villkor om bland annat bygge av hyresrätte­r för i första hand permanentb­oende. Opposition­en har både frågor och kritik.
Bild: Marita Adamsson Förslaget till tekniska nämnden är att den kommunala marken på Filjestad säljs till två privata bolag. Avtalet är förenat med villkor om bland annat bygge av hyresrätte­r för i första hand permanentb­oende. Opposition­en har både frågor och kritik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden