Strömstads Tidning

Bidrag för att göra en ny strategi för översvämni­ng

Länsstyrel­sen i Västra Götaland delar ut totalt 2,7 miljoner kronor till åtta kommuner och ett kommunalfö­rbund för klimat anpassning­sinsatser. En av de kommunerna är Tanum som just nu jobbar med en översvämni­ngsstrateg­i för Grebbestad.

- Jakob Simonson jakob.simonson@stnb.se

Tanums kommun får stöd från länsstyrel­sen för att ta fram en översvämni­ngsstrateg­i över Grebbestad.

– Vi är glada att så många kommuner sökte medel men tyvärr räcker inte peng

arna till alla. Därför har vi valt att fokusera på insatser som vi hoppas ger er

farenheter som kan komma till nytta för många kommuner, säger

Anna Georgieva

Lagell, Klimatanpa­ssnings samordnare på Länsstyrel­sen i Västra

Götaland, till Tanums kommuns hemsida.

I september utförde plan- och kartavdeln­ingen besök på plats för att titta på riskområde­n i Grebbestad. Målet är att ta fram en strukturpl­an för hela Grebbestad, för att kartlägga vattnets väg och marköversv­ämningar som uppstår i samband med skyfall.

Den 29 juli i år kom ett sådant skyfall och det resulterad­e i att flera fastighets­ägare i Grebbestad fick problem med vatten som forsade in. Bland annat tvingades Ica-handlaren Magnus Berglund tillfällig­t stänga sin butik i centrum.

I takt med klimatförä­ndringar förväntas översvämni­ngsrisken öka och få större betydelse för samhällspl­aneringen.

Strömstad saknar en översvämni­ngsplan och har fått kritik för det av länsstyrel­sen, vilket Strömstads Tidning berättade om i september.

Den kommuntäck­ande översikts

planen för Strömstad är från 2013 och där tar klimatfråg­an inte så stor plats.

 ?? Bild: Lars-Henrik Aas ??
Bild: Lars-Henrik Aas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden