Strömstads Tidning

Saklig info viktigt för att nå hög vaccinatio­nsgrad

En majoritet av tonåringar mellan 15 och 19 år gamla var positivt inställda till att vaccinera sig mot covid-19 redan innan vaccinet fanns under hösten 2020. De var det dock inte av rädsla för att själva bli sjuka, däremot var viljan att skydda andra star

- Jannika Wasastjern­a jannika.wasastjern­a@gp.se

Trots att det var väldigt låg risk för ungdomar i åldrarna 15 till 19 år att bli svårt sjuka visar en ny studie från Göteborgs universite­t att över 54,3

procent var villiga att låta sig vaccineras mot covid-19. Detta långt innan det fanns ett färdigt och godkänt vaccin.

Stefan Nilsson är huvudförfa­ttare till studien och docent samt universite­tslektor vid institutio­nen för vårdvetens­kap och hälsa vid Sahlgrensk­a akademin, Göteborgs universite­t. Syftet har varit att ta reda på vad som kan få ungdomarna att vaccinera sig.

– Vi vet ju att tveksamhet till vaccinatio­n påverkar vaccinatio­nsgraden och ungdomarna behöver vara med för att vi ska få ett gruppskydd. De är ju inte själva en riskgrupp, så vi ville veta vad det är för faktorer som avgör om de tackar ja eller nej.

54,3 procent var som sagt positiva, men 15,2 procent svarade nej och hela 30,5 procent hade inte tagit ställning än när studien gjordes mellan juli och november 2020, alltså i slutet på den första vågen och början på den andra. Ungdomarna har inte endast fått svara på raka jaoch nej-frågor utan har fått utveckla sina svar.

– De som var negativa lyfte saker som att ”det är inte vår sjukdom” och ”det rör inte oss”. Men det fanns också farhågor för att vaccinet tagits fram för snabbt och en rädsla för biverkning­ar, säger Stefan

Nilsson.

Även minnet av svininflue­nsan som i vissa fall orsakade narkolepsi lyftes, vilket förvånade Stefan Nilsson då ungdomarna i studien var för små för att ha egna minnen av vaccinet.

– Det måste vara deras föräldrar eller andra äldre som påverkat dem, eller så har de läst om det. Det är tydligt att erfarenhet­erna av svininflue­nsa vaccinet influera räven den yngre generation­en, säger han.

De som var positiva motiverade det i stället med ”viljan att skydda andra”, även om det fanns en mindre grupp som uttryckte en rädsla för att få sjukdomen, enligt Stefan Nilsson.

Slutsatsen av studien är enligt Stefan Nilsson att det är avgörande vilken typ av informatio­n ungdomarna får. – Saklig informatio­n om vaccinets pålitlighe­t och nytta var sådant som gjorde att majoritete­n tackade ja. Men att det var hela 30 procent som var osäkra visar att vi inte bara hoppar på tåget utan det krävs mer för att övertyga oss, säger Stefan Nilsson.

 ?? Bild: Pontus Lundahl ?? På bilden barn som förbereder sig för att få sin första vaccinspru­ta mot covid-19 i skolans gymnastiks­al.
Bild: Pontus Lundahl På bilden barn som förbereder sig för att få sin första vaccinspru­ta mot covid-19 i skolans gymnastiks­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden