Jo­haug skyl­ler på lä­ka­ren

The­re­se Jo­haug vill bli frikänd och få sin dop­nings­av­stäng­ning hävd. Hon läg­ger allt an­svar på lä­ka­ren. Men An­ti­do­ping Nor­ge an­ser att hon har eget an­svar och får med­håll av den svens­ke ex­per­ten Tom­my Fors­gren. – För att kom­ma un­der ett års av­stäng­ning s

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - TT

Skid­stjär­nan förhörd i Oslo om dop­ning.

Vid för­hö­ren i oslo, där Jo­haugs straff ska be­stäm­mas, sa­de skid­stjär­nan att det po­si­ti­va dop­nings­testet gav ett ”känslo­mäs­sigt ka­os, som var det värs­ta en top­pid­rot­ta­re kan upp­le­va”. Hon läg­ger allt an­svar på lä­ka­ren och hen­nes ad­vo­kat Christi­an B Hjort häv­da­de att skid­stjär­nan är ut­an skuld och inte bör straf­fas alls för dop­ning.

– Han (lands­lagslä­ka­ren Fred­rik S Ben­dik­sen) sa­de att det var hans fel, sa­de hon. Mitt liv är ställt på än­da. Jag för­lo­rar möj­lig­he­ten att mat­cha mig mot

När det gäl­ler anabo­la ste­ro­i­der kan man inte kom­ma un­der ett år.

mi­na lands­lags­kom­pi­sar och jag har till viss del för­lo­rat gläd­jen med att hål­la på med ski­dor, som är det all­ra vik­ti­gas­te för mig.

Jo­haug berättade om hur det gick till när lands­lagslä­ka­ren Fred­rik S Ben­dik­sen köp­te och gav hen­ne sal­van som in­ne­höll den anabo­la ste­ro­i­den clos­te­bol, och att han för­säk­ra­de hen­ne att sal­van var god­känd att an­vän­da.

Hon sa­de att hon van­ligt­vis är no­ga med att själv kol­la upp att ett lä­ke­me­del inte är dop­nings­klas­sat. Men det fram­kom ock­så att hon inte ge­nom­gått det nors­ka an­ti­dop­nings­pro­gram­met, vil­ket väck­te för­vå­ning bland åhö­ra­re.

Det fram­kom att hal­ten av clos­te­bol i hen­nes dop­nings­prov var myc­ket li­ten, 13 na­no­gram per mil­li­li­ter, vil­ket en­ligt ex­per­ter inte kan in­ne­bä­ra en pre­sta­tions­hö­jan­de ef­fekt. Men dop­ning med anabo­la ste­ro­i­der har en noll­gräns. An­ti­do­ping Nor­ges för­slag är 14 må­na­ders av­stäng­ning.

– Fy­ra år är ut­gångs­lä­get. Om id­rotts­ut­ö­va­ren kan vi­sa att in­ta­get inte har skett i av­sikt att öka pre­sta­tions­för­må­gan så är ut­gångs­lä­get två år, sa­de Tom­my Fors­gren, be­straff­nings­ex­pert i dop­nings­ä­ren­den på Rik­sid­rotts­för­bun­det, till TT.

– När det gäl­ler anabo­la ste­ro­i­der kan man inte kom­ma un­der ett år, det skul­le för­ut­sät­ta att man kan be­vi­sa att nå­gon, när hon i prin­cip so­ver, smörj­de på hen­ne sal­van ut­an hen­nes vet­skap.

Rik­sid­rotts­för­bun­dets be­straff­nings­ex­pert Tom­my fors­gren.

The­re­se Jo­haugs ad­vo­kat Christi­an B Hjort an­såg att det är skill­nad på ob­jek­tivt an­svar och skuld och att hon bör fri­as helt. El­ler att i and­ra hand bör straf­fet bli vä­sent­ligt kor­ta­re än tolv må­na­der.

För Jo­haug skul­le det be­ty­da myc­ket om straf­fet sänks från 14 till tolv må­na­der.

– En enormt stor skill­nad. Om det blir 12 må­na­der hin­ner jag med att för­be­re­da mig in­för OS (i Py­e­ong­chang 2018). Om det blir 14 må­na­der så mis­sar jag he­la för­sä­song­en lik­som den op­ti­ma­la upp­ladd­ning­en in­för OS, sa­de hon.

En höj­ning till 16 må­na­der vo­re för­ödan­de.

– Då mis­sar jag OS. Då har jag ing­en möj­lig­het till att kva­la in till spe­len, sa­de Jo­haug.

i dag for­sät­ter för­hö­ren, då med bland and­ra lä­ka­ren Fred­rik S Ben­dik­sen och lands­lags­stjär­nan Ma­rit Bjør­gen. Dom vän­tas un­der feb­ru­a­ri.

Den dop­nings­av­stäng­da nors­ka skid­stjär­nan The­re­se Jo­haug, här med si­na ad­vo­ka­ter, höll fast vid sin lin­je att be­skyl­la lands­lagslä­ka­ren Fred­rik S Ben­dik­sen när för­hö­ren in­led­des i Oslo i går.

FOTO: HEIKO JUNGE/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.