Myn­dig­he­tens ex­pert : Stop­pa ål­ders­tes­ter­na

Svenska Dagbladet - - SIDAN 1 - Ne­g­ra Efen­dic ne­g­ra.efen­dic@svd.se

En av de tyng­re ex­per­ter­na i So­ci­al­sty­rel­sens rap­port om ål­ders­be­döm­ning­ar tyc­ker nu själv att tes­ter­na av asyl­sö­kan­de ska stop­pas.

– Man bör stop­pa det­ta nu tills man vet bätt­re. An­nars är det in­te rätts­sä­kert, sä­ger Sven Lau­rin, spe­ci­a­list i barn­ra­di­o­lo­gi.

En av de tyngs­ta ex­per­ter­na i So­ci­al­sty­rel­sens rap­port om ål­ders­be­döm­ning­ar tyc­ker nu själv att tes­ter­na av asyl­sö­kan­de ska stop­pas.

– An­nars är det in­te rätts­sä­kert, sä­ger Sven Lau­rin som är spe­ci­a­list i barn­ra­di­o­lo­gi. Sven Lau­rin, spe­ci­a­list och do­cent i barn­ra­di­o­lo­gi var en av två sak­kun­ni­ga som fick upp­dra­get av So­ci­al­sty­rel­sen att grans­ka det ve­ten­skap­li­ga un­der­la­get för ål­ders­be­döm­ning­ar.

Sam­man­lagt tit­ta­de de på 19 ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar, och skrev var sitt ut­lå­tan­de i rap­por­ten som le­gat till grund för Rätts­me­di­ci­nal­ver­kets me­tod­val för ål­ders­be­döm­ning­ar av asyl­sö­kan­de.

Ef­ter upp­gif­ter­na om fel­ak­tig­he­ter i So­ci­al­sty­rel­sens be­räk­ning­ar i den ak­tu­el­la rap­por­ten tyc­ker Lau­rin nu att ål­ders­be­döm­ning­ar­na ska stop­pas – tills man rett ut al­la frå­ge­tec­ken.

– Jag är be­svi­ken över att So­ci­al­sty­rel­sen och Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket in­te ta­git till sig av kri­ti­ken. Jag är väl­digt för­vå­nad att de in­te drar slut­sat­sen att man nu mås­te stop­pa be­döm­ning­ar­na och hö­ra vad de som kom­mit med kri­tik har att sä­ga. Man bör stop­pa det­ta nu tills man vet bätt­re. An­nars är det in­te rätts­sä­kert, sä­ger Sven Lau­rin.

Laurins be­döm­ning i So­ci­al­sty­rel­sens rap­port var att det kan va­ra värt att gå vi­da­re med en pi­lot­stu­die på un­der­sök­ning­ar av knä­led och fot­led. I sitt ut­lå­tan­de skrev han bland an­nat att det ve­ten­skap­li­ga un­der­la­get för ål­ders­be­döm­ning ge­nom knä­un­der­sök­ning är li­tet och att det finns sto­ra in­di­vi­du­el­la va­ri­a­tio­ner på mog­na­den av knät.

– Vär­det av stu­di­er­na för­sva­gas i och med att ur­va­let av de per­so­ner som finns med i stu­di­er­na jag grans­kat in­te är slump­mäs­sigt. I ål­ders­grup­per­na mel­lan 16 och 20 år är an­ta­let per­so­ner i var­je ål­ders­grupp 7–20 in­di­vi­der, vil­ket är li­tet, för­kla­rar Sven Lau­rin.

En­ligt ho­nom re­do­vi­sa­de So­ci­al­sty­rel­sen siff­ror­na, som nu fått hårt kri­tik av två pro­fes­so­rer, för de sak­kun­ni­ga in­nan de skrev si­na ut­lå­tan­den.

Lau­rin sä­ger att han re­a­ge­ra­de re­dan då.

–Jag kun­de in­te för­stå hur de räk­na­de. Men jag är in­te sta­tisti­ker och kan in­te vär­de­ra de gans­ka kom­pli­ce­ra­de upp­gif­ter­na det hand­lar om. De skrev i rap­por­ten att en sta­tisti­ker var an­sva­rig för att det är rätt. Det får man li­ta på.

SvD har be­rät­tat att Johan Bring och Lars Rön­ne­gård, bå­da pro­fes­so­rer i sta­tistik, dömt ut So­ci­al­sty­rel­sens be­räk­ning­ar på fle­ra punk­ter. Bland an­nat hand­lar det om att myn­dig­he­ten sla­git fast att ris­ken för att fel­klas­sa ett barn som en vux­en är tre pro­cent för poj­kar. So­ci­al­sty­rel­sen har i ef­ter­hand med­gett att det är fel.

Pro­fes­so­rer­na häv­dar även att ris­ken för att en vux­en ska fel­klas­sas som barn ock­så är fel­be­räk­nad. En­ligt So­ci­al­sty­rel­sen är den 29 pro­cent, men pro­fes­so­rer­na me­nar att den i själ­va ver­ket är he­la 67 pro­cent.

SvD har sökt bå­de Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket och So­ci­al­sty­rel­sen för en kom­men­tar. Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket av­bö­jer att kom­men­te­ra, och So­ci­al­sty­rel­sen har ti­di­ga­re med­de­lat att de kom­mer att bju­da in de bå­da pro­fes­so­rer­na och för­hö­ra sig mer om de­ras syn­punk­ter.

Även ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) tac­kar nej till att kom­men­te­ra. ª

Man bör stop­pa det­ta nu tills man vet bätt­re. Sven Lau­rin, spe­ci­a­list i barn­ra­di­o­lo­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.