Osä­ker fram­tid i Af­gha­nis­tan

■ Näs­tan 2 000 af­gha­ner har ut­vi­sats från Sve­ri­ge se­dan 2015. Ökat våld och brist på vat­ten gör fram­ti­den osä­ker i Af­gha­nis­tan.

Svenska Dagbladet - - Sidan 1 - Ma­ria Backman ny­he­ter@svd.se

22 000 af­gha­ner, mer­par­ten unga vux­na och när­ma­re 5000 barn, le­ver i Sve­ri­ge i vän­tan på att de ska ut­vi­sas till Af­gha­nis­tan. Hit­tills i år har drygt 200 vux­na och nio barn ut­vi­sats fri­vil­ligt. Sam­ti­digt har tak­ten på tvångs­ut­vis­ning­ar­na ökat kraf­tigt – hit­tills i år har fler ut­vi­sats än un­der he­la för­ra året, 69 mot 63 per­so­ner.

Men hur li­vet blir i Af­gha­nis­tan är ovisst. Vålds­spi­ra­len i lan­det har snur­rat allt snab­ba­re: Terrorgrup­pen Isla­mis­ka sta­tens, IS, själv­mord­s­at­tack i en sko­la i den af­ghans­ka hu­vud­sta­den Ka­bul, ta­li­ba­ner­nas an­fall på pro­vins­hu­vud­sta­den Ghaz­ni, över­ta­gan­det av mi­li­tär­ba­ser, kid­napp­ning­ar av buss­pas­sa­ge­ra­re, av­vi­san­det av ett eldupp­hör samt ef­ter­föl­jan­de ra­ket­be­skjut­ning och stri­der mitt i Ka­bul. Sam­ti­digt ökar oron in­för hös­tens par­la­mentsval.

Ade­le Khodr, chef för Uni­cef i Af­gha­nis­tan, be­skri­ver sä­ker­hets­si­tu­a­tio­nen som myc­ket svår.

–Jag har va­rit här se­dan 2016 och jag kan tyd­ligt se att si­tu­a­tio­nen verk­li­gen har för­vär­rats: bå­de stri­der­na, den väp­na­de kon­flik­ten och själv­mord­s­at­tac­ker­na mot ci­vi­la. Det­ta hän­der över he­la lan­det, sä­ger hon när SvD når hen­ne.

– Vi är oro­a­de över bar­nen, som är de mest ut­sat­ta. An­fal­let på sko­lan ny­li­gen var en at­tack mot barn. De blev dö­da­de mitt i klass­rum­met. Mer än 40 stu­den­ter dö­da­des, någ­ra av dem ba­ra 14 år gam­la. Det här är det mest omänsk­li­ga som kan hän­da.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal be­skri­ver själv­mord­s­at­tac­ken i Ka­bul som ett krigs­brott, då man med­ve­tet har an­vänt ci­vi­la och ut­bild­nings­en­he­ter som mål.

Ade­le Khodr och Uni­cef oro­as över att fler för­äld­rar nu väl­jer att hål­la si­na barn hem­ma från sko­lan – men fram­för allt över hur vål­det på­ver­kar dem.

–De har in­te sett nå­got an­nat än krig. Det har en in­ver­kan på bå­de de­ras ut­bild­ning och de­ras men­ta­la häl­sa. Tänk om du var tvung­en att skic­ka ditt barn till sko­lan och in­te vet om det kom­mer att över­le­va.

En­ligt en ame­ri­kansk rap­port som släpp­tes i april kon­trol­le­ra­de de af­ghans­ka myn­dig­he­ter­na i bör­jan av året en­dast 56 pro­cent av Af­gha­ni­stans yta.

– Ta­li­ba­ner­na har bli­vit allt mer eta­ble­ra­de på lands­byg­den, där de har en­de­ra full el­ler del­vis kon­troll. Där har de ska­pat en form av skuggre­ge­ring, be­rät­tar Andre­as Stefans­son, Svens­ka Af­gha­nistan­kom­mit­téns ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re.

Han pra­tar om ett död­lä­ge där ing­en si­da kan vin­na.

–Så fort du åker ut­an­för en stad är det van­ligt med ta­li­ba­ner som härs­kar. De flyt­tar lång­samt fram po­si­tio­ner­na, ut­ma­nar stats­mak­ten och pe­kar på dess oför­måga och kor­rup­tion. Till skill­nad från IS för­sö­ker de vin­na fol­kets le­gi­ti­mi­tet.

Sä­ker­hets­lä­get i dag och på sikt ser dys­tert ut, sä­ger Ad­mir Sko­do, fors­ka­re i flyk­ting- och Af­gha­ni­stan­stu­di­er vid Lunds uni­ver­si­tet och Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ber­ke­ley. Han be­skri­ver si­tu­a­tio­nen som ett asym­met­riskt krig som är om­väx­lan­de hög- och lå­gin­ten­sivt, där an­ta­let ci­vi­la of­fer fort­sät­ter att öka. Hans ana­lys är att ta­li­ba­ner­nas in­fly­tan­de ser ut att växa.

– De har vi­sat sig kun­na be­seg­ra den af­ghans­ka ar­mén, hål­la ter­ri­to­ri­um och age­ra som en stat­lik­nan­de en­ti­tet. USA har bör­jat fö­ra sam­tal med dem, tyd­li­gen ut­an den af­ghans­ka re­ge­ring­ens när­va­ro. Det­ta stär­ker ta­li­ba­ner­nas själv­för­tro­en­de och det ses av dem som att de­ras stra­te­gi fun­kar.

Pro­fes­sor Wil­li­am Ma­ley, en av värl­dens främs­ta fors­ka­re in­om om­rå­det, var­nar för en all­var­lig risk för en ”kas­ka­def­fekt”, där även per­so­ner som för­ak­tar ta­li­ba­ner­na väl­jer att stöd­ja dem då de tror att det gyn­nar dem i slutän­dan. Det­ta kan i sig öka ma­jo­ri­te­tens ag­gres­sion mot shi­amus­lims­ka ha­za­rer.

– Även om ta­li­ba­ner­na har ge­nom­gått fle­ra för­änd­ring­ar på se­na­re år, som stör­re flex­i­bi­li­tet vad gäl­ler lo­kal au­to­no­mi och re­li­giös ut­öv­ning, är det fort­fa­ran­de en vä­sent­li­gen fun­da­men­ta­lis­tisk sun­ni­mus­limsk och pashtunsk rö­rel­se som me­nar att ha­za­rer är kät­ta­re, sä­ger Ad­mir Sko­do.

"Om tio år be­räk­nas dricks­vatt­net in­te räc­ka för Af­gha­ni­stans he­la be­folk­ning.

Sä­ker­hets­lä­get är på många sätt mer kom­pli­ce­rat i dag än ti­di­ga­re, sä­ger Sa­ri Kou­vo, do­cent in­om om­rå­det in­ter­na­tio­nell rätt samt

Ad­mir Sko­do, fors­ka­re i flyk­tingoch Af­gha­ni­stan­stu­di­er vid Lunds uni­ver­si­tet och Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ber­ke­ley.

chef för Af­gha­nis­tan Ana­lysts Network.

– 1990-ta­lets ta­li­ban­re­gim var för­tryc­kan­de och bru­tal, men kanske ock­så lät­ta­re att för­ut­se. Det som ut­mär­ker da­gens si­tu­a­tion är en osä­ker­het in­för fram­ti­den, bå­de po­li­tiskt och eko­no­miskt, och våld­sam­ma at­tac­ker som det är svårt att skyd­da sig mot. I dag vet af­gha­ner­na in­te vad som kom­mer att hän­da, var­ken på lo­kal el­ler na­tio­nell ni­vå. Det mest bru­ta­la sek­te­ris­tis­ka vål­det har IS ta­git på sig. At­tac­ker från ta­li­ba­ner­na och den af­ghans­ka re­ge­ring­ens styr­kor re­sul­te­rar dock ock­så i många ci­vi­la döds­of­fer.

Hur ser fram­ti­den ut?

– Å ena si­dan har Gha­ni­ad­mi­nist­ra­tio­nen gett kla­ra sig­na­ler om att man vill ha freds­för­hand­ling­ar. Å and­ra si­dan ver­kar kon­flik­tens oli­ka par­ter vil­ja vi­sa si­na musk­ler just nu. Det kan för­vär­ra krigs­si­tu­a­tio­nen. De pla­ne­ra­de riks­dags­va­len i höst kan ock­så stäl­la till gans­ka myc­ket, sä­ger Sa­ri Kou­vo.

Kom­mer val alls att kun­na hål­las?

– Ing­en vet, de har re­dan skju­tits upp fle­ra gång­er. Op­po­si­tions­par­ti­er­na skul­le är­va en re­ge­ring i kris, även om de vill ha bort den sit­tan­de re­ge­ring­en. Dess­utom miss­tror de fles­ta va­lens le­gi­ti­mi­tet, sä­ger Ad­mir Sko­do. Men det är kli­ma­tet, i syn­ner­het vat­ten­till­gång­en, som tro­ligt­vis blir den störs­ta kon­flikt­frå­gan i re­gi­o­nen in­om en snar fram­tid, tror han.

–Den kan kom­ma att or­sa­ka en mas­siv flykt för över­lev­nad. An­ta­let in­tern­flyk­ting­ar och åter­vän­dan­de till Ka­bul har ökat mas­sivt och in­om någ­ra år kom­mer vatt­net in­te att räc­ka för he­la Ka­buls be­folk­ning. Om tio år be­räk­nas dricks­vatt­net in­te räc­ka för Af­gha­ni­stans he­la be­folk­ning.

Trots lä­get i lan­det fort­sät­ter Mi­gra­tions­ver­ket med ut­vis­ning­ar­na.

”Vi bedömer att sä­ker­hets­si­tu­a­tio­nen är all­var­lig men att den va­ri­e­rar in­om och mel­lan oli­ka pro­vin­ser. Kon­flik­ten har dock in­te nått den ni­vå som en­ligt lag och prax­is mås­te gäl­la för att al­la från ett visst land ska få stan­na. Mi­gra­tions­ver­ket har länge be­dömt att si­tu­a­tio­nen i Af­gha­nis­tan är all­var­lig och många där­i­från får där­för skydd i Sve­ri­ge.

Som all­tid när ett asylä­ren­de prö­vas görs det en in­di­vi­du­ell be­döm­ning”, skri­ver Mi­gra­tions­ver­kets press­tjänst i ett e-post­svar.

Tit­tar ni på om ni ska för­änd­ra rikt­lin­jer­na för ut­vis­ning­ar till Af­gha­nis­tan?

”Vi fort­sät­ter att föl­ja ut­veck­ling­en och gör kon­ti­nu­er­li­ga be­döm­ning­ar av sä­ker­hets­lä­get. Nya ställ­nings­ta­gan­den pub­li­ce­ras när vi bedömer att ett nytt ju­ri­diskt styr­do­ku­ment be­hövs. Vi kan allt­så in­te sva­ra på när vi kom­mer be­dö­ma att vi be­hö­ver ta fram ett nytt rätts­ligt ställ­nings­ta­gan­de.” ■

Fo­to: Rah­mat Gul/AP

→ Vål­det i Af­gha­nis­tan | SvD.se Be­grav­ning för en man som föll of­fer för en själv­mords­bomb­ning i Af­gha­ni­stans hu­vud­stad Ka­bul i au­gusti. Vålds­spi­ra­len i lan­det har snur­rat allt snab­ba­re och sam­ti­digt ökar oron in­för hös­tens par­la­mentsval.

An­hö­ri­ga till själv­mords­bom­ba­ren Ha­fe­ez Na­waz es­kor­te­ras till för­hör i Ka­rachi, Pa­kis­tan. Na­waz var an­slu­ten till IS i Af­gha­nis­tan.

Fo­to: Rah­mat Gul/AP

Ut­an­för en mos­ké i Ka­bul del­tar män i bö­nen un­der hög­ti­den i Eid alad­ha den 21 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.