Al­la byg­gen och re­no­ve­ring­ar på Roslags­ba­nan

Fle­ra av er har sä­kert märkt att det hän­der en hel del längs Roslags­ba­nans räls med nya, stör­re, sta­tio­ner och bro­ar över räl­sen. Vi har ta­git en titt på vad som ska för­änd­ras längs lin­jer­na in­om den när­mas­te fram­ti­den.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Sam­man­ställ­ning: Kevin We­din

Roslags­ba­nans pre­miär­da­tum var 1885 och det har san­ner­li­gen hänt bå­de det ena och det and­ra längs spå­ren sen pre­miär­tu­ren. År 2020 ska en ut­bygg­nad av 22 kilo­me­ter dub­bel­spår va­ra klart till en kost­nad av näs­tan 10 mil­jar­der kro­nor. Men det är in­te ba­ra på spå­ret man rus­tar upp, fle­ra sta­tio­ner ska och har re­dan fått sig ett an­sikts­lyft.

– För det förs­ta hand­lar om­bygg­na­tio­ner­na om sä­ker­hets­a­spek­ten. Vid plan­kors­ning­ar har det skett döds­fall som kon­se­kvens. Men i vis­sa fall byg­ger vi om sta­tio­ner­na för att an­pas­sa till dub­bel­spå­ren och sen hand­lar det även om att gö­ra sta­tio­ner­na än­nu mer till­gäng­li­ga, sä­ger Pa­dy Sa­me­ni­us, pro­jekt­kom­mu­ni­ka­tör för Roslags­ba­nan vid SL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.