Lov­ka­os ska­kar om i Tä­by

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Kevin We­din

Me­dan de fles­ta Tä­by­e­le­ver i höst kom­mer ha höst­lov vec­ka 44 så kom­mer ele­ver på kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lor få le­digt en vec­ka ti­di­ga­re. Det efter att grund­sko­le­nämn­den och gym­na­sie­nämn­den fat­tat oli­ka be­slut.

Det var i vå­ras som kom­mu­nens tjäns­te­män la­de fram ett för­slag till barn- och grund­sko­le­nämn­den, samt gym­na­sie- och vux­en­ut­bild­nings­nämn­den. För­sla­get var att för­flyt­ta de kom­mu­na­la sko­lor­nas höst­lov, då lä­rar­na får kom­pe­tens­ut­veck­ling, till vec­ka 43 istäl­let för tra­di­tio­nel­la vec­ka 44.

– He­la ri­ket har sin kom­pe­tens­ut­veck­lings­vec­ka un­der vec­ka 44, så al­la me­ri­te­ra­de kom­pe­tens­ut­veck­la­re, som hål­ler i kur­ser, är upp­bo­ka­de den vec­kan. Se­dan på­ver­kas även pris­ni­vån när al­la sko­lor vill hy­ra in fö­re­lä­sa­re, sä­ger Tä­by kom­muns ut­bild­nings­chef, Pa­trik Fors­ha­ge.

– Av­sik­ten var i förs­ta hand att ge al­la med­ar­be­ta­re i Tä­by en mer avan­ce­rad kom­pe­tens­ut­veck­ling.

Barn- och grund­sko­le­nämn­den val­de till­slut att gå emot tjäns­te­manna­för­sla­get och ha höst­lo­vet vec­ka 44, me­dan gym­na­sie- och vux­en­ut­bild­nings­nämn­den val­de att ta vec­ka 43. Re­sul­ta­tet blir att ele­ver på Åva gym­na­si­um och Tä­by Gym­na­si­e­särsko­la får sitt lov en vec­ka ti­di­ga­re än öv­ri­ga ele­ver i Tä­by.

Ca­mil­la Ifvars­son (L), ord­fö­ran­de i barn- och grund­sko­le­nämn­den om var­för de val­de att ha be­hål­la höst­lo­vet vec­ka 44:

– Dels är det väl­digt in­ar­be­tat att ha höst­lov den vec­kan, det finns många ak­ti­vi­te­ter då för barn och unga, och dels vill vi för­ank­ra be­slu­tet mer med för­äld­rar och sko­lor­na.

Kan det in­te va­ra bra att ha lo­vet vec­ka 43 så att man kan få bätt­re kom­pe­tens­ut­veck­la­re?

– Ur det per­spek­ti­vet finns det för­de­lar med att ha det un­der vec­ka 43, men för­de­lar­na för vec­ka 44 står kvar. Sen har barn- och grund­sko­le­nämn­den be­tyd­ligt fler sko­lor att ta ställ­ning till än gym­na­sie- och vux­en­tu­bild­nings­nämn­den.

Hur ser du på si­tu­a­tio­nen för för­äld­rar som har barn på grund­sko­la och på Åva?

– Jag kan för­stå att det upp­fat­tas som svårt, men jag står kvar vid be­döm­ning­en att vi be­hö­ver mer tid för att be­slu­ta det här. För vår nämnds räk­ning så har det gått li­te för fort, sä­ger Ifvars­son.

So­fia Paulsson (M), ord­fö­ran­de för gym­na­sie- och vux­en­ut­bild­nings­nämn­den, tyc­ker fo­kus ska lig­ga på syf­tet med för­änd­ring­en.

– Vi i Tä­by ska ha den bäs­ta ut­bild­nings­kva­li­tén och höst­lo­vet är en kom­pe­tens­ut­veck­lings­vec­ka. Grun­dan­led­ning­en till att flyt­ta höst­lo­vet är för att kun­na ha en för­del för vå­ra lä­ra­re, sä­ger hon.

Hur tyc­ker du de här be­slu­ten fal­ler ut?

– Na­tur­ligt­vis blir det pro­blem för vis­sa fa­mil­jer, men det är in­te det som var tan­ken. Tan­ken var att det skul­le bli vec­ka 43 för he­la Tä­by och det är högst olyck­ligt att det blev på det här sät­tet.

– Vi tog be­slut i en enig nämnd, men av nå­gon an­led­ning så val­de de (barn- och grund­sko­le­nämn­den) ett an­nat be­slut.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

LOV. Ele­ver på Åva gym­na­si­um får höst­lov un­der vec­ka 43 istäl­let för vec­ka 44.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.