FICK IN­TE HA KEPS I SKO­LAN – DÅ TOG VIL­DA STRI­DEN

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Vil­da Gustafs­son har less­nat på att hon in­te får ha keps i sko­lan. Där­för star­ta­de hon en nam­nin­sam­ling­en ”vi som vill ha hu­vud­bo­nad in­om­hus” på Myrängs­sko­lan i Tä­by.

Vil­da Gustafs­son, sex år, trivs bäst i keps och bru­kar allt som of­tast ha en på hu­vu­det.

– Jag gil­lar att ha keps för att man kan stänga in sig ibland. Och att man har sin egen iden­ti­tet, sä­ger hon.

Mam­ma Em­ma Gustafs­son be­rät­tar att det in­te ba­ra är kep­sar som går hem hos dot­tern.

– Det är hat­tar, lu­va har hon of­ta ock­så. Hon gil­lar att ha sa­ker på hu­vu­det helt en­kelt, sä­ger hon.

Men i sko­lan får Vil­da of­ta hö­ra att hon ska ta av sig kep­sen.

– Hen­nes or­di­na­rie lä­ra­re har kom­mit över­ens om att hon får ha den i klass­rum­met. Öv­ri­ga lä­ra­re ac­cep­te­rar in­te att hon har den på sig på fri­tids, sä­ger Em­ma.

– Jag kän­ner mig led­sen ibland när jag mås­te ta av mig den, sä­ger Vil­da.

101 un­der­skrif­ter

När en vi­ka­rie kom sa den­na åt Vil­da att hon in­te fick ha kep­sen på sig i klass­rum­met. Då tog Vil­da sa­ken i eg­na hän­der och star­ta­de en nam­nin­sam­ling på sko­lan.

– Jag och min kom­pis An­na skul­le gö­ra en lek och då kom jag på att vi kun­de gö­ra det, be­rät­tar Vil­da.

– Först gjor­de vi små lap­par där folk skrev sitt namn och så sam­la­de vi ihop dem i en burk. Sen fick jag en lis­ta av mam­ma.

Namn­lis­tan för ” vi som vill ha hu­vud­bo­nad in­om­hus” fick 101 un­der­skrif­ter, de fles­ta är ele­ver på sko­lan men även en lä­ra­re har skri­vit un­der Vil­das lis­ta. Vil­das mo­tiv är själv­klart:

– För att jag tyc­ker att al­la ska få ha keps, lu­va el­ler mös­sa på sig in­om­hus, sä­ger hon.

Ner­vöst att gå till rek­torn

När nam­nin­sam­ling­en var klar gick Vil­da med den till sko­lans rek­tor och läm­na­de över den.

– Han sa att han var jät­teny­fi­ken på att tit­ta på lis­tan, sä­ger hon och be­rät­tar att det än­då var li­te ner­vöst att gå till rek­torn.

Em­ma blev väl­digt stolt när hon fick hö­ra att Vil­da gjort en nam­nin­sam­ling.

– Det var häf­tigt. Hon är en rik­tig kri­ga­re. Jag hål­ler med hen­ne såklart. Var­för ska lä­rar­na läg­ga ener­gi på vad ele­ver­na har på sig. Det finns vik­ti­ga­re sa­ker, sä­ger hon.

Med i elev­rå­det

Oav­sett hur det går med keps­re­geln har Vil­da i al­la fall fått en ny upp­gift – rek­torn upp­ma­na­de hen­ne näm­li­gen att gå med i sko­lans elev­råd.

Till dess hop­pas hon än­då att namn­lis­tan ska få rek­torn att tän­ka om.

– Jag vill att han ska gö­ra om re­geln så att man får ha keps.

Jag tyc­ker att al­la ska få ha keps, lu­va el­ler mös­sa på sig in­om­hus.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

HU­VUD­SA­KEN ATT VÄL­JA SJÄLV. Vil­da tyc­ker att al­la ska få ha keps på sig in­om­hus, om man vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.