Tä­by får tren­dig mat­bu­tik

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Det blir ett stör­re ut­bud för mat­bu­ti­ker i Tä­by cent­rum i höst. Då öpp­nar näm­li­gen cent­ru­mets fjär­de mat­bu­tik.

Se­dan in­nan finns bå­de Hem­köp, Ica i Tä­by cent­rum och Pi­card. Nu är det även klart att mat­af­fä­ren Pa­ra­di­set, som säl­jer eko­lo­gisk mat och na­tur­li­ga pro­duk­ter, ska öpp­na en bu­tik i cent­rum.

– Det är helt un­der­bart. Vi har tit­tat på Tä­by cent­rum se­dan 2015, för att vi vet att många i vår mål­grupp bor där. Vi har fått fle­ra mejl i vec­kan om när vi öpp­nar i Nor­rort, sä­ger Pa­ra­di­sets VD och grun­da­re Jo­han­nes Cull­berg.

Bu­ti­ken i Tä­by cent­rum kom­mer att va­ra en så kal­lad hy­brid­bu­tik, med ett ut­valt sor­ti­ment.

– Det är en bu­tik som man bå­de kan hand­la i som van­ligt och där man ock­så kan be­stäl­la de­lar av sor­ti­men­tet på nätet, sä­ger Jo­han­nes Cull­berg.

Af­fä­ren ska lig­ga i an­slut­ning till det nor­ra par­ke­rings­ga­ra­get. Det ska gå att för­be­stäl­la va­ror utan att be­hö­va kli­va ur bi­len.

– Du kan ba­ra sä­ga ”nu är jag här”, så kom­mer vi ut med kas­sar­na. Det är gjord för da­gens han­del, så att du kan spa­ra tid, sä­ger Jo­han­nes Cull­berg och fort­sät­ter:

– Vi vet att många som bor i Tä­by job­bar myc­ket, de vill ha bra mat till sig själ­va och si­na barn men de kanske in­te har tid att gå runt och hand­la i en halv­tim­me, tim­me.

Idag lig­ger mat­ked­jan Subway där bu­ti­ken kom­mer att va­ra, på and­ra si­dan rull­trap­por­na från Hem­köp.

Mat­af­fä­ren kom­mer att öpp­na i no­vem­ber, och är den fjär­de bu­ti­ken för Pa­ra­di­set, som se­dan in­nan finns på sö­der, cen­tra­la Stock­holm och i Sick­la.

FO­TO: MOSTPHOTOS/PRESSBILD

NYTT. Jo­han­nes Cull­bergs bu­tik slår upp por­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.