Ki­os­ken kan tving­as hål­la stängt

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Ki­os­ken vid Ängs­holms­ba­det har fun­nits i många år. Men i år är det in­te sä­kert att den kan hål­la öp­pet.

Det är Grib­bylunds fas­tig­hets­ä­ga­re­för­e­ning som äger ki­os­ken vid Ängs­holms­ba­det.

– Jag tror att den köp­tes loss från kom­mu­nen nå­gon gång på 90- ta­let. Se­dan brän­des den ner 2005 men bygg­des upp året efter, sä­ger An­ders Fors­man, ak­tiv i för­e­ning­en.

Ki­os­ken är en del av ba­det, och är ett myc­ket upp­skat­tat in­slag vid fint vä­der. Nu sak­nas det dock nå­gon som kan dri­va ki­os­ken i som­mar.

– För­ra som­ma­ren var det ett gäng tje­jer från Tä­by En­skil­da gym­na­si­um och ti­di­ga­re var det Tä­by sim tre år i rad. Men i år ser det då­ligt ut, sä­ger Lars-Erik An­ders­son, ord­fö­ran­de i Grib­bylunds fas­tig­hets­ä­ga­re­för­e­ning.

Må­let är att ki­os­ken ska va­ra öp­pen i al­la fall på lör­da­gar och sön­da­gar un­der som­ma­ren. Men just nu är det allt­så oklart om ki­os­ken kan öpp­na alls.

– Det är ett oros­mo­ment, sä­ger An­ders Fors­man.

– Det vo­re väl­digt trå­kigt om man in­te kan ha ki­os­ken öp­pen i som­mar, sä­ger LarsErik An­ders­son.

För­e­ning­en hop­pas dock att nå­gon som vill och kan dri­va ki­os­ken dy­ker upp.

– Det är väl i förs­ta hand en för­e­ning där ung­do­mar­na kan job­ba li­te. Men det blev väl­digt lyc­ko­samt med tje­jer­na för­ra året, sä­ger An­ders Fors­man.

Un­der Val­borg kom­mer Vigg­by­holms scout­kår tän­da bra­san och ord­na fac­kel­tåg. Even­tu­ellt kom­mer de även att dri­va ki­os­ken den kväl­len.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

HOP­PAS. An­ders Fors­man och Lars-Erik An­ders­son hop­pas att ki­os­ken kan få liv även i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.