Smitt­sam häst­sjuk­dom i stall i Tä­by

Täby Nyheter - - Täby -

Präst­gårds­stal­let i Tä­by Kyrkby har drab­bats av kvar­ka, en smitt­sam sjuk­dom som bland an­nat ger häs­tar fe­ber och svårt att an­das.

– Vi har gått ut till när­mas­te stall och skri­ver ihop vad vå­ra rikt­lin­jer är. Var vi tän­ker ri­da och vad vi tän­ker kring medryt­ta­re som är här, sä­ger Han­nah Byrud, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en.

Vid kvar­ka mås­te stal­let iso­le­ras, och det kan ta tid. Först kan det ta en till tre må­na­der in­nan häs­tar­na bli­vit fris­ka och där­ef­ter ska de va­ra fort­satt iso­le­ra­de i minst 20 da­gar.

– Vi vet än­nu in­te rik­tigt lä­get. Vi har såklart bör­jat tem­pa al­la häs­tar från och med nu. Vi för­sö­ker hjäl­pas åt och iso­le­rar oss. Det vi öns­kar ut­i­från är att vi ab­so­lut in­te vill att man klap­par på häs­tar­na här, sä­ger Han­nah Byrud.

KVAR­KA. En häst i Tä­by Kyrkby – dock in­te den på bil­den – är kon­sta­te­rad drab­bad av kvar­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.