An­mä­lan om miss­han­del och smit­ning från olyc­ka

Täby Nyheter - - Täby -

Sön­da­gen den förs­ta 1 april, kloc­kan 19.59, fick po­li­sen in en an­mä­lan om miss­han­del som ska ha skett i Tä­by cent­rum.

– Då är det en kil­le och den­nes vän som va­rit i cent­rum. Där upp­ger de att de bli­vit miss­hand­la­de av två kil­lar. Det ska ha skett in­ne i cent­ru­met, sä­ger An­na West­berg, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

– De som an­mäl­de är ton­å­ring­ar. Det har in­te fun­nits nå­got am­bu­lans­be­hov och inga till­hyg­gen var in­blan­da­de. Men vi upp­rät­tar en an­mä­lan om miss­han­del och en om för­sök till miss­han­del.

Da­gen in­nan, lör­dag den 31 april kloc­kan 10.35, stop­pa­de po­li­sen en bi­list vid Ar­ninge köp­cent­rum.

– Vi stop­par en bil och den kvinn­li­ga fö­ra­ren blir miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri, sä­ger An­na West­berg.

Fre­da­gen den 30 april sked­de en tra­fi­ko­lyc­ka på Vär­me­vä­gen/Åker­by­vä­gen. Kloc­kan 11.04 fick po­li­sen in upp­gif­ter­na.

– Det är två per­son­bi­lar som kroc­kat där och en ska ha läm­nat plat­sen. Det är inga per­sonska­dor men vi upp­rät­tar en an­mä­lan om smit­ning ef­tersom en har åkt där­i­från, sä­ger An­na West­berg.

I öv­rigt har påsk­hel­gen va­rit re­la­tivt lugn i Tä­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.