Upp­gift om vild­svin – ”Ha in­te hun­dar lö­sa i sko­gen”

Täby Nyheter - - Vi Är Täby - Lot­ten Eng­bom

Vild­svin har kom­mit in i cen­tra­la­re de­lar av Tä­by och ska­pat en del upp­märk­sam­het. Men Tä­bys vilt­vår­da­re har in­te sett någ­ra nya spår.

Det var i mars som vilt­vår­da­re be­kräf­ta­de för Tä­by Ny­he­ter att det rör sig vild­svin i Tä­by­sko­gar­na. My Rön­nols, fas­tig­hets­chef på TFAB, be­rät­tar att kom­mu­nen har en di­a­log med Tä­bys vilt­vår­da­re Jan Led­berg som har svi­nen un­der upp­sikt.

– Det de sä­ger är att nor­malt så an­fal­ler in­te vild­svin män­ni­skor, så det är in­te far­ligt på det sät­tet. Vi vill upp­ma­na al­la att in­te ha lö­sa hun- dar i sko­gen nu. Men si­tu­a­tio­nen är in­te så­dan att man be­hö­ver oroa sig, sä­ger hon.

Ob­ser­va­tio­ner­na som kom­mit in till kom­mu­nen är från Skål­ham­ra, vid mo­tions­spå­ret kring Tä­by IP och vid Gull­sjön.

Fram till den 16 april får ing­en jakt ske. Kom­mu­nen kom­mer se­dan att tit­ta på om de kom­mer att skju­ta nå­got vild­svin.

– Man kan stö­ra dem så att de flyt­tar sig. Det är in­te lämp­ligt att de kom­mer för nä­ra tät­be­bygg­da om­rå­den, sä­ger My Rön­nols.

Jan Led­berg be­rät­tar att de in­te sett någ­ra nya spår el­ler nå­gon ök­ning av vild- svin. En­ligt ho­nom är det in­te omöj­ligt att det rör sig om ett en­da vild­svin.

– Vid Gull­sjön såg vi att gri­sen va­rit en­sam. Vi vil­le se om det var en sug­ga med kul­ting­ar, men vi hit­ta­de inga små­spår.

En lä­sa­re skrev till Tä­by Ny­he­ter och und­ra­de hur man und­vi­ker att de kom­mer in på tom­ten ut­an att gö­ra dem il­la?

– Man sät­ter upp ett elekt­riskt sta­ket un­ge­fär 15 till16 cen­ti­me­ter ovan­för bac­ken och så drar man en el­tråd. Det är för att vild­svi­nen är väl­digt räd­da för el, sä­ger Jan Led­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.