Lä­rar­för­bun­det i Tä­by är be­kym­ra­de ef­ter lov­flytt

Täby Nyheter - - Täby/ Stockholm - He­le­na We­din

En­ligt lä­rar­för­bun­det i Tä­by är be­slu­tet att flyt­ta höst­lo­vet till vec­ka 43 för den kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lan in­te för­del­ak­tigt för lä­rar­na. Fle­ra lä­ra­re är nu upp­rör­da över hur pla­ne­ring­en bli­vit.

Tan­ken bakom be­slu­tet att änd­ra höst­lovs­vec­kan i Tä­by var att ge lä­rar­na en mer avan­ce­rad kom­pe­tens­ut­veck­ling, ge­nom att möj­lig­he­ter­na att bo­ka bra fö­re­lä­sa­re blev stör­re. Re­ak­tio­ner­na har va­rit många, och fler­ta­let för­äld­rar har po­äng­te­rat hur krång­ligt det blir om man har fle­ra barn som får lov oli­ka vec­kor.

Ca­ro­li­na Mo­rell, ord­fö­ran­de i lä­rar­för­bun­det i Tä­by är in­te helt sä­ker på att det kom­mer att bli så po­si­tivt i prak­ti­ken.

– Vec­ka 44 är ett be­grepp in­om skol­värl­den, och väl­digt myc­ket pla­ne­ring bå­de från fö­re­tag och and­ra verk­sam­he­ter som rör barn och unga är pla­ne­ra­de just den vec­kan. Tä­by kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­la är den en­da sko­la i Sve­ri­ge som in­te för­läg­ger höst­lo­vet då, sä­ger hon.

”Kan ham­na i kläm”

Mo­rell har även upp­fat­tat det som att vis­sa för­äld­rar ha­de öns­ke­mål om att by­ta vec­ka för att det skul­le bli enkla­re och bil­li­ga­re att bo­ka re­sor och se­mest­rar. Men nu när barn- och grund­sko­le­nämn­den och gym­na­sie­nämn­den fat­ta­de oli­ka be­slut är Ca­ro­li­na Mo­rell oro­lig för att lä­rar­na kan ham­na i kläm och bli ifrå­ga­sat­ta av ele­ver och för­äld­rar.

– Jag är be­kym­rad, och för en­skil­da lä­ra­re kan det kom­ma att bli tufft, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Är man till ex­em­pel en­sam­stå­en­de och job­bar på Åva gym­na­si­um med barn i grund­sko­lan, i an­nan kom­mun el­ler i en an­nan pri­vat gym­na­sie­sko­la så stäl­ler det även till det rent lo­gis­tiskt.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

OROAS. Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de Ca­ro­li­na Mo­rell är oro­ad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.