Re­kord för an­vänd­ning­en av biobräns­le

Täby Nyheter - - Motor -

Le­ve­ran­ser­na av bio­driv­me­del sva­ra­de för 20,8 pro­cent av al­la driv­me­del i Sve­ri­ge 2017 för for­dons­drift, räk­nat på ener­gi­in­ne­håll. Bio­die­sel ut­gjor­de 26,6 pro­cent av all die­sel, och to­talt an­vän­des 19,5 TWh bio­driv­me­del, en ök­ning från 17,2 TWh för 2016. Det vi­sar pre­li­mi­när sta­tistik från SCB som sam­man­ställts av Sve­bio.

– Siff­ror­na vi­sar att Sve­ri­ge är Eu­ro­pas le­dan­de land när det gäl­ler att by­ta från fos­si­la driv­me­del till bio­driv­me­del. Det är även gläd­jan­de att an­vänd­ning­en av fos­sil ben­sin, som öka­de un­der 2016, mins­ka­de un­der 2017 till un­der 2015 års ni­vå. Det sä­ger Gustav Me­lin, vd i Sve­bio. Bio­driv­me­del ökar en­ligt Sve­bio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.