Tä­by­bon Li­sa sat­sar på OS i To­kyo

Täby Nyheter - - Täby - Sa­ga Lin­dqvist

Tä­by­bon Li­na Wåg­lund har ta­git VM-guld, EM­guld samt 22 SM-guld in­om ka­ra­te. Nu sat­sar tju­go­å­ring­en på OS i To­kyo 2020.

När Li­na Wåg­lund var fem år gam­mal bod­de hon un­der ena hal­van av året i Sve­ri­ge och and­ra i Thai­land. Det var just i Thai­land som in­tres­set för kamp­spor­ten star­ta­de.

– Jag var väl­digt spral­lig som barn och ha­de myc­ket ener­gi vil­ket gjor­de att mam­ma och pap­pa såg till att jag bör­ja­de på ba­lett, sä­ger Li­na.

– Ba­let­ten låg i sam­ma bygg­nad som en taekwon­do­klubb. En dag put­ta­de pap­pa in mig på klub­ben då han vil­le att jag skul­le rö­ra mig mer för att jag skul­le bli tröt­ta­re på kväl­lar­na.

Li­na Wåg­lund fast­na­de på en gång för taekwon­don.

– Men sen flyt­ta­de vi till­ba­ka till Sve­ri­ge och då var den närms­ta kamp­sports­klub­ben den i Tibb­le, men där ha­de de in­te taekwon­do, så jag fick bör­ja på ka­ra­te. Spor­ter­na är gans­ka li­ka även om det skil­jer li­te rent re­gel­mäs­sigt, sä­ger Li­na.

Se­dan Li­na Wåg­lund sat­te sin fot på Tibb­le ka­ra­teklubb har hon ta­git hem 22 SM- guld samt VM och EM-guld in­om spor­ten.

– Jag tyc­ker in­te att al­la trä­nings­pass är ro­li­ga, men täv­ling­ar­na dri­ver mig fram­åt. Jag äls­kar att täv­la, det är lik­som det som är mo­ro­ten, sä­ger hon.

Ef­ter någ­ra år på Tibb­le ka­ra­teklubb läm­na­de Li­na klub­ben för en ny klubb in­ne i stan. Nu har hon åter­i­gen bytt klubb för att kun­na sat­sa än­nu mer på OS i To­kyo 2020.

– Nu har jag en trä­na­re för mig själv. Jag be­hö­ver hen­ne, för jag tror in­te på att man kan bli bäst på egen hand. Hon fort­sät­ter: – Det går att pus­ha sig till en viss gräns, men man be­hö­ver va­ra minst två. Sen har jag själv­klart myc­ket sup­port från för­äld­rar och vän­ner runt om­kring.

Li­na trä­nar för till­fäl­let åt­ta till nio pass i vec­kan för att gö­ra sig re­do in­för OS. För ett år se­dan var hon ran­kad topp tio i värl­den in­om ka­ra­ten.

– Se­dan dess har jag haft en svac­ka, men nu är jag verk­li­gen på gång igen. Jag brin­ner för att täv­la, jag är en rik­tig vin­nar­skal­le. Jag sik­tar mot mitt mål, sä­ger Li­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.