Vi be­hö­ver fler plat­ser på vå­ra sjuk­hus - och mer vård ut­an­för

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd

Tryc­ket är stort på Stock­holms läns sjuk­vård. Stock­hol­mar­na blir fler, och äld­re – be­ho­ven och för­vänt­ning­ar­na på vår­den ökar. Stock­hol­mar­na har ock­så be­rät­ti­ga­de krav på att få väl­ja av vem och var de ska få sin vård – och även att få den i nya di­gi­ta­la ka­na­ler.

Vår­dens lo­ka­ler är of­ta för gam­la och trånga. Den me­di­cins­ka och tek­nis­ka ut­veck­ling­en ger nya fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter att bo­ta och lind­ra – men ock­så ökat be­hov av kom­pe­tens. Där­för ge­nom­förs en stor om- och ut­bygg­nad av vår­den och al­la vå­ra sto­ra sjuk­hus.

Sam­ti­digt på­går en för­änd­ring för att mer av vår­den ska fin­nas när­ma­re män­ni­skor­na, ut­an­för de sto­ra sjuk­hu­sen.

Det är en job­big pe­ri­od i Stock­holms sjuk­vård. Men pro­ble­met är in­te att vi pla­ne­rar för få vård­plat­ser. Pro­ble­met är att sjuk­hu­sen in­te lyc­kas hål­la öp­pet de vård­plat­ser som är pla­ne­ra­de. Och det be­ror, pre­cis som Sa­ga Ny­bäck skri­ver, fram­för allt på för få sjuk­skö­ters­kor, främst spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor. Vi be­hö­ver fler sjuk­skö­ters­kor på sjuk­hu­sen för att öpp­na fler vård­plat­ser, och sjuk­hu­sen be­hö­ver job­ba än­nu mer med ar­bets­vill­kor, lö­ne­ut­veck­ling, kar­riär­möj­lig­he­ter och an­nat. Po­li­tiskt fö­re­slår Li­be­ra­ler­na be­tald vi­da­re­ut­bild­ning och kar­riär­tjäns­ter för spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor. Men vi be­hö­ver ock­så fler lä­ka­re i pri­mär­vår­den för att kun­na ge snab- ba­re och bätt­re hjälp på vård­cen­tra­ler och hus­lä­kar­mot­tag­ning­ar. Helst in­nan häl­so­pro­blem hin­ner växa sig sto­ra. På sam­ma sätt av­las­tar de nya nära­ku­ter­na för barn och vux­na ge­nom att män­ni­skor kan få snab­ba­re hjälp vid de fles­ta olyc­kor och aku­ta sjuk­do­mar. Vi ser fak­tiskt svart på vitt hur be­sö­ken på nära­ku­ter­na ökar me­dan be­sö­ken på sjuk­husa­ku­ter­na mins­kar.

Jag vå­gar på­stå att sjuk­vår­den in­te li­der brist på re­sur­ser. I Stock­holms läns lands­ting sat­sar vi 60 mil­jar­der på vår­den i år, och ökar an­sla­gen med mil­jard­be­lopp var­je år. Ut­ma­ning­ar­na är mer kom­plexa och djup­gå­en­de än att de ba­ra kan lö­sas med mer peng­ar. Jag är var­ken ar­bets­gi­va­ren som kan re­kry­te­ra fler sjuk­skö­ters­kor, el­ler me­di­cinskt kom­pe­tent att fat­ta be­slut om can­cer­pa­ti­en­ter vård. Men jag tar mitt po­li­tis­ka an­svar, var­je dag, för att ge vår­den de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar att mö­ta stock­hol­mar­nas be­hov.

Jag vå­gar på­stå att sjuk­vår­den in­te li­der brist på re­sur­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.