TJENA CENT­RUM! HUR R L GET?

TÄ­BY KYRKBY. ”Har sett om­rå­dets barn växa upp”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din Hel­le Ki­ker­puu nor­rort@di­rekt­press.se

Kyrk­bys fö­re­tagsVi kol­lar hur det står till med Tä­by kli­mat, i skug­gan av de sto­ra shop­ping­gal­le­ri­or­na.

När det kom­mer till kvan­ti­tet så har Kyrk­byns cent­ru­min­te myc­ket att stå emot när det kom­mer till de myc­ket stör­re cent­ru­men Tä­by cent­rum och Ar­ninge. Tä­by Ny­he­ter gjor­de ett ned­slag för att hö­ra med någ­ra av da­gens bu­tiksä­ga­re vad de tyc­ker om cent­ru­met i dag och vad de hop­pas för in­för fram­ti­den.

– Det är väl­digt lugnt här just nu, sä­ger Mo­ham­med som dri­ver to­baks­bu­ti­ken i Tä­by Kyrkby.

Han syf­tar in­te en­bart på att det för stun­den är få män­ni­skor som rör sig i den kor­ta pas­sa­gen som finns ge­nom cent­ru­met, ut­an ock­så på att hans gran­nar har bli­vit fär­re med åren.

– And­ra bu­ti­ker har stängt. Bloms­ter­bu­ti­ken flyt­ta­de till and­ra ron­del­len ( Vi­kinga­vä­gen/ Präst­gårds­vä­gen) och café­et Kar­de­mum­ma flyt­ta­de till and­ra lo­ka­ler i cent­rum. Så var det in­te när jag kom hit för två år se­dan och det är jät­tetrå­kigt, sä­ger Mo­ham­med och fort­sät­ter:

– Nu är det ba­ra jag, fri­sö­ren och re­stau­rang­en mitt emot som är kvar här.

Sat­sar vi­da­re

På re­stau­rang­en Lil­la Hant­ver­ka­ren, som fun­nits se­dan 1986, har det re­no­ve­rats för sex må­na­der se­dan, ett tec­ken på att den fa­mil­jeäg­da re­stau- rang­en sat­sar och pla­ne­rar att stan­na kvar.

– Vi tog över re­stau­rang­en för el­va år se­dan och trivs jät­te­bra här. Vi har många stam­mi­sar och har sett bar­nen i om­rå­det växa upp, sä­ger Ni­no Bars­som som äger och dri­ver verk­sam­he­ten till­sam­mans med sin bror.

Ni­no be­rät­tar att de of­ta änd­rar me­nyn för att lo­kal­bor­na ska få en va­ri­e­ran­de upp­le­vel­se på re­stau­rang­en.

– Det är ett sätt vi vi­sar upp­skatt­ning för vå­ra gäs­ter. An­nars kan det lätt bli trå­kigt, om den lo­ka­la re­stau­rang­en all­tid har sam­ma me­ny och ald­rig för­änd­ras.

Men allt hand­lar in­te om bu­ti­ker som flyt­tar el­ler läg­ger ner. I Tä­by Kyrkby finns en spril­lans ny ak­tör i Jo­a­kim Sund­ströms ny­öpp­na­de cy­kel­af­fär Bi­ke Room, som öpp­na­de för­ra lör­da­gen i sam­ma bygg­nad som apo­te­ket och gym­ked­jan Puls och trä­ning.

– Jag har sneg­lat på lo­ka­len ett tag och job­bat på ett eget kon­cept un­der ett tag, sä­ger han.

För­de­lar i Kyrk­byn

Vi­da­re be­rät­tar han att han ser för­de­lar med sin eta­ble­ring i Tä­by Kyrkby, fler än om han ha­de öpp­nat i det be­tyd­ligt stör­re Tä­by cent­rum.

– För mig är det vik­tigt att va­ra till­gäng­lig, det ska va­ra en­kelt att kun­na prov­cyk­la. Här har vi apo­te­ket, gym­met och mat­bu­ti­ken pre­cis bred­vid – allt­så stäl­len dit mas­sor av män­ni­skor går, och då pas­se­rar de min bu­tik, sä­ger han.

En som fun­nits länge i Kyrk­byn är Ri­ta Va­sko som dri­ver lek­saks- och barn­klä­des­af­fä­ren Hej och Hå. Hon har haft bu­ti­ken i 16 år och me­nar att bland an­nat för­sko­la och vård­cen­tral loc­kar barn­fa­mil­jer till cent­rum för att hand­la.

– Tå­get be­ty­der myc­ket och även om många av mi­na kun­der är lo­kal­bor kom­mer det folk från he­la Stock­holms­om­rå­det, sä­ger hon.

EN­SAM KVAR. Mo­ham­med som dri­ver to­baks­af­fä­ren har sett fle­ra gran­nar stänga och flyt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.