Nu lad­dar Tä­by om – tes­tar nytt va­pen

Täby Nyheter - - Sidan 1 - He­le­na We­din

Tä­by­kor­set har för­svun­nit och åter­upp­stått på ny plats. Men var­för – och vad hän­de egent­li­gen med fär­gen?

Tä­bys kom­mun­va­pen, det blåa mär­ket som låg på gräs­slän­ten vid Roslags-Näs­by tra­fik­plats har nu ta­gits bort. Men den som är upp­märk­sam, och som pas­se­rat tra­fik­plat­sen, har för­mod­li­gen sett att ett nytt kors finns in­gju­tet på bro­fäs­tet.

– Det är en pro­to­typ som sit­ter på bro­fäs­tet, sä­ger Karin Öhlan­der, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Tä­by kom­mun.

En­ligt hen­ne är det be­slu­tat att kor­set ska flyt­tas till bro­fäs­tet istäl­let för på grä­set. Det gam­la kor­set är re­dan bort­ploc­kat och kom­mer in­te att sät­tas upp nå­gon an­nan­stans.

”Ing­et är fär­digt”

Karin Öhlan­der be­rät­tar att ut­se­en­det och vis­sa de­tal­jer vad gäl­ler pla­ce­ring­en av lands­mär­ket fort­fa­ran­de kan kom­ma att änd­ras.

Mär­ket är just nu svart, men det är till­fäl­ligt och den som är oro­lig kan an­das ut.

– Det fär­di­ga kor­set kom- mer att ha den ty­pis­ka Tä­by­blå fär­gen, sä­ger Karin Öhlan­der.

Jo­han Al­ger­non ( M), stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de be­rät­tar att ron­del­ler­na i den nya tra­fik­plat­sen kom­mer att va­ra ut­smyc­ka­de med run­te­ma, för att hyl­la Tä­bys kul­tur­histo­ria.

– Vi är stol­ta över vår kom­mun och kul­tur­histo­ria. Tra­fik­plats Roslags- Näs­by fun­ge­rar som en en­tré till Tä­by och är en bra plats att vi­sa upp vårt fi­na kom­mun­va­pen, sä­ger han.

UPPRUSTNING. Det gam­la vap­net (ovan) för­svann – nu syns en ny va­ri­ant vid Roslags-Näs­by tra­fik­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.