Konst av ele­ver bi­drar med ljus i tun­neln

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din Hel­le Ki­ker­puu nor­rort@di­rekt­press.se

En gång­tun­nel i Tä­by har helt bytt skep­nad. Tun­nelns an­nars mör­ka vrå har fått bå­de tav­lor och mer be­lys­ning. Vi tog en titt på den se­nas­te ut­smyck­ning­en och frå­ga­de folk vad de tyc­ker.

I Dan­de­ryd har kom­mu­nen smyc­kat en tun­nel vid In­ver­ness med Kri­stall­kro­nor för att ska­pa en ” rö­da mat­tan­käns­la”. Nu har även Tä­by en tun­nel som fått li­te gla­mour.

Det är un­der E18, mel­lan Grind­torp och Ny­torps­vä­gen vid In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan, som gång­tun­neln fått sig ett an­sikts­lyft. Längs de två väg­gar­na häng­er upp­sat­ta och upp­lys­ta konst­verk som till­ver­kats av ele­ver på Eng­els­ka sko- lan på ini­ti­a­tiv av kom­mu­nen.

– Vi tyc­ker det är vik­tigt och ro­ligt att ar­be­ta till­sam­mans med barn och ung­do­mar i frå­gor som rör dem, och det är ju de som går till sko­lan ge­nom gång­tun­neln var­je dag, sä­ger An­na Fel­te­li­us, stads­träd­gårds­mäs­ta­re på Tä­by kom­mun.

Po­si­ti­va re­ak­tio­ner

Kom­mu­nen tog kon­takt med Eng­els­ka sko­lan för att se om de vil­le med­ver­ka, vil­ket de vil­le. Det re­sul­te­ra­de i den konst som nu är upp­hängd.

– Det var sko­lans ele­ver som fick väl­ja te­ma och det blev un­der­vat­tens­te­ma, sä­ger An­na Fel­te­li­us.

På plats i gång­tun­neln träf­far vi fle­ra per­so­ner som är po­si­ti­va till ini­ti­a­ti­vet.

– Jag tyc­ker det är jät­te­bra, det känns bå­de säk­ra­re och sen är det ett coolt sätt att gö­ra det på. Man bor­de gö­ra så här på fle­ra plat­ser, sä­ger Clai­re Bush som ar­be­tar på Eng­els­ka sko­lan.

Två and­ra Tä­by­bor vi träf­far på är Karin och Claes Lind. Un­der si­na dag­li­ga pro­me­na­der i om­rå­det pas­se­rar de allt som of­tast ge­nom gång­tun­neln un­der mo­tor­vä­gen.

– Det är per­fekt. Vi går här var­je dag och det är trev­ligt och fint jämnt, jag hop­pas ba­ra ing­en för­stör det, sä­ger Karin Lind.

Sak­nar sig­na­tur

Claes Lind är där­e­mot li­te ny­fi­ken på vem som står bakom kons­ten.

– Det vo­re trev­ligt om det ha­de fun­nits nå­gon pla­kett så man kun­de se vem konst­nä­ren är, sä­ger han.

Även om det för till­fäl­let in­te finns någ­ra pla­ner på lik­nan­de pro­jekt i and­ra gång­tunn­lar är An­na Sel­te­li­us sä­ker på att det kom­mer fler sam­ar­be­ten i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.