Mo­bil­för­bud i sko­lan en het frå­ga i va­let 2018

Vi be­sök­te en sko­la som re­dan har mo­bil­da­gis – så fun­kar det • ”Ord­ning ska lä­ra­re stå för” • ”Liv­räd­da för att fram­stå som omo­der­na”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son, Fri­da Ja­reteg 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Det he­ter in­te för­bud. Nej, rek­torn för­kla­rar att det är en po­li­cy. Oav­sett vad du vill kal­la det, så är re­sul­ta­tet av Nor­ra Äng­by sko­las nya reg­ler det­sam­ma: på mor­go­nen läm­nar ele­ver­na in si­na te­le­fo­ner till lä­ra­rens låsta mo­bil­da­gis. Där lig­ger de tills det är dags att gå hem. För att ing­en ska glöm­ma, för­kla­rar skyl­tar i kor­ri­do­rer och om­kläd­nings­rum att här, här gäl­ler to­tal mo­bil­fri­het.

Vis­sa klas­ser har haft da­gis länge. Men nu, se­dan ny­år, är reg­ler­na kla­ra, tyd­li­ga och gäl­ler al­la Nor­ra Äng­bys 830 ele­ver. Och så vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att det ska se ut på riks­ni­vå. I ett ovän­tat ut­spel gäl­lan­de ord­ning och re­da, gjor­de S ny­li­gen en us­väng och ha­ka­de på Li­be­ra­ler­nas krav på ett na­tio­nellt klart som korvspad-för­bud. En­ligt S och L ska ing­en lä­ra­re be­hö­va kän­na att In­stagram snor upp­märk­sam­het i klass­rum­met.

För­bud he­la da­gar­na

En sko­la i Nor­rort som ock­så in­fört mo­bil­för­bud är Täby fri­sko­las hög­sta­di­um En­ha­gen, som se­dan i hös­tas har mobilfritt.

– Vi har all­tid haft mo­bil­för­bud på lek­tio­ner, det har vi haft se­dan ti­di­ga­re. Men skill­na­den nu att det är mo­bil­för­bud he­la da­gar­na, sä­ger rek­torn Ka­rin Jär­le­by.

En­ligt hen­ne har de sett ett stort upp­lyft med det so­ci­a­la.

– Det gör att det blir en trev­li­ga­re stäm­ning. Det är ock­så för­bätt­ring­ar för re­la­tio­nen mel­lan lä­ra­re och elev, man sät­ter sig och pra­tar el­ler spe­lar kort. Vi är jät­te­nöj­da, sä­ger Ka­rin Jär­le­by.

– Vi kom­mer fort­sät­ta med det. Det känns väl­digt bra och jag tyc­ker det på­ver­kar stäm­ning­en på sko­lan väl­digt myc­ket.

Ele­ver­na på Nor­ra Äng­by är dock in­te över­dri­vet nöj­da.

– Jag ha­tar den nya re­geln, ut­bris­ter sjät­teklas­sa­ren Le­ah Mac Gu­i­ness.

Hon och klass­kam­ra­ter­na Em­ma Wall­mark och Ca­ro­li­ne Reh­me, som är på väg in i ton­å­ren, har Snapchat och In­stagram, tyc­ker att Fa­ce­book är för vux­na, och sä­ger att de in­te va­rit med om så myc­ket elak­he­ter i si­na so­ci­a­la me­di­er. Fast att in­te få li­ka många lajks och kom­men­ta­rer som kom­pi­sar­na, är ock­så tungt.

– Man blir av­und­sjuk. Sam­ti­digt är det en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get, sä­ger Ca­ro­li­ne Reh­me, och får med­håll av de and­ra: ”Det är

Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid.

Det är en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get.

job­bigt att in­te ha koll”.

De­ras för­äld­rar sä­ger att den mo­bil­fria sko­lan är top­pen­här­lig. De an­ser att kid­sen har för myc­ket skärm­tid och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de min­sann all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per nog in­te de skrö­nor­na rakt av då pä­ro­nen äls­kar si­na eg­na te­le­fo­ner, men de tyc­ker såklart att det är bra att det in­te är någ­ra lu­rar som lur­kar i gym­pa­duschen. Men mo­bil på ras­ten bor­de än­då va­ra okej.

Trött på för­bu­den

En som tyc­ker det bor­de va­ra okej i sko­lan prick öve­rallt prick he­la ti­den, är Stock­holms­lä­ra­ren An­ders Eng- ström. Han är trött på för­bud i läro­ver­ken, det ska va­ra di­a­log – bar­nen mås­te få lä­ra sig ett schyst för­håll­nings­sätt till den mo­bi­la tek­ni­ken.

– Ord­nings­pro­blem? Det är för­kast­ligt och pa­jigt att skyl­la på en en­het. Ord­ning­en i klass­rum­met ska lä­ra­ren stå för, fny­ser Eng­ström, och skju­ter in att det är häp­nads­väc­kan­de att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bytt fot. Pa­ni­kåt­gärd kal­lar han det, och tyc­ker att det vo­re vet­ti­ga­re att ut­bil­da lä­rar­na hur de ska han­te­ra frå­gan.

Li­be­ra­ler­na har som sagt länge fö­re­språ­kat ett na­tio­nellt mo­bil­för­bud. Men li­be­ra­len Ca­mil­la Ifvars­son, ord­fö­ran­de i barn- och grund- sko­le­nämn­den i Täby kom­mun, tyc­ker att rikt­lin­jer på var­je en­skild sko­la är en till­räck­lig åt­gärd i dags­lä­get.

– Vi pla­ne­rar in­te ett nämnd­be­slut för mo­bil­för­bud och har på kom­mu­nen in­te hel­ler dis­ku­te­rat rikt­lin­jer. Min syn är att jag tyc­ker att lä­ra­re och rek­to­rer ska ha man­da­tet att be­stäm­ma huruvi­da man vill ha för­bud i klass­rum­met, sä­ger Ca­mil­la Ifvars­son (L).

Och det är re­dan fle­ra sko­lor i Täby som har valt att in­fö­ra mo­bil­för­bud.

– Det har ju vi­sat sig att det är po­si­tivt för lä­ran­de­ut­veck­ling­en. Men an­vän­der man mo­bi­len som ett verk­tyg i klass­rum­met och har en me­tod för det tyc­ker jag att man ska få ha det så, så­vi­da det in­te stör un­der­vis­ning­en, sä­ger Ca­mil­la Ifvars­son.

”Be­hö­ver lö­sas”

An­ni­ka Gry­hed, so­ci­al­de­mo­kra­tiskt op­po­si­tions­råd i Täby, ser där­e­mot ett na­tio­nellt mo­bil­för­bud som en rim­lig åt­gärd.

– Prak­tisk po­li­tik hand­lar om att man mås­te se till verk­lig­he­ten och lö­sa de pro- blem som finns där på bäs­ta möj­li­ga sätt. Det här är ett pro­blem som be­hö­ver lö­sas, sä­ger An­ni­ka Gry­hed (S).

För so­ci­al­de­mo­kra­ter­na spe­lar klass­frå­gan en vik­tig roll i dis­kus­sio­nen. Om mo­bil­te­le­fo­ner ska an­vän­das i un­der­vis­ning­en bör man ha i åtan­ke att in­te al­la barn har sam­ma eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar.

– Jag väl­kom­nar mo­bil­för­bud som ett för­tyd­li­gan­de och för oss är det en frå­ga om ar­bets­ro och jäm­lik­het. Om man av pe­da­go­gis­ka skäl be­hö­ver mo­bi­len i un­der­vis­ning­en ska det va­ra sko­lans upp­gift att er­bju­da de verk­ty­gen till al­la ele­ver, sä­ger An­ni­ka Gry­hed.

Ne­re på golv­ni­vå tyc­ker rek­tor Kerstin Jans­son att det är li­te kons­tigt att det bli­vit stor­po­li­tik av det he­la, fast att Nor­ra Äng­by än­då kom­mit fram till att mo­bil­för­bu... för­låt, mo­bil­po­li­cy är en bra idé.

– Mo­bil, keps, läx­or, rö­ra sig mer – po­li­ti­ken byg­ger på att man rös­tar på lät­ta frå­gor. Sko­lan är mer kom­pli­ce­rad. Vik­ti­ga­re vo­re en block­ö­ver­skri­dan­de, ge­men­sam po­li­tik som lig­ger fast länge så att vi slip­per mas­sa hat­tan­de kring hur sko­lan ska ut­veck­las, sä­ger Kerstin Jans­son.

”NI FOTAR IN­TE NÅ­GON SOM IN­TE VILL?” Kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva snac­kar so­ci­a­la me­di­er-vett med sex­or­na på Nor­ra Äng­by. Mo­bil­för­bud är svårt: ”På sätt och vis är det såklart en kol­lek­tiv be­straff­ning”.

OÖNSKADE FO­TON. Rek­tor Kerstin Jans­son tyc­ker att det är vik­tigt med mo­bil­för­bud då al­la ska kän­na sig tryg­ga i sko­lan. Men om det be­hövs en na­tio­nell lag? Nja.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VILL HA KOLL. Le­ah Mac Gu­i­ness, Ca­ro­li­ne Reh­me och Em­ma Wall­mark går i sex­an. De­ras för­äld­rar tyc­ker att mo­bil­för­bud är bra och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per in­te de skrö­nor­na och tyc­ker gott att man kan få kol­la Snapchat och In­stagram på skol­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.