HON SIKTAR IN SIG PÅ ETT BÄTT­RE UTELIV

The­re­se Forsén Tgi Fri­days vill ater uppli­va "Tä­bys bäs­ta ute­ser­ve­ring".

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Fri­days har fun­nits i Täby i li­te mer än ett år. Nu vill de sat­sa på att ex­pan­de­ra ge­nom en ute­ser­ve­ring.

I ok­to­ber 2016 öpp­na­de Tgi Fri­days i Täby cent­rum. Mat­ked­jan lig­ger del­vis i re­stau­rang­en och natt­klub­ben Te­gel­bru­kets gam­la lo­ka­ler.

Natt­klub­ben ha­de en ute­ser­ve­ring ut­an­för – där vill nu Fri­days öpp­na upp en ser­ve­ring igen.

– Vår re­stau­rang i Kungs­träd­går­den går ex­tremt bra på som­ma­ren och har en jät­tes­tor ute­ser­ve­ring. Vi tror att gäs­ter­na skul­le upp­skat­ta att sit­ta ute här med, sä­ger The­re­se Forsén, ge­ne­ral ma­na­ger på re­stau­rang­en i Täby.

– Det är en helt an­nan känsla att sit­ta ute och äta. Just när man bor i ett kallt land som Sve­ri­ge mås­te man ta till­va­ra på sol­tim­mar­na.

”Det är su­per­fint”

Den till­tänk­ta ute­ser­ve­ring­en lig­ger med ut­sikt mot fon­tä­nen och par­ken på Stor­stu­gans in­ner­gård.

– Vi är jät­te­gla­da för lä­get här, att det är grönt och med fon­tä­nen, det är su­per­fint. Jag tror att det blir jät­te­bra, om in­te den bäs­ta ute­ser­ve­ring­en i Täby, sä­ger The­re­se Forsén.

En del bo­en­de i Stor­stu­gan har ge­nom åren kla­gat på ovä­sen från natt­klub­ben. The­re­se Forsén lo­var dock att det in­te är tal om nå­got natt­klubb­s­ljud.

– Ute­ser­ve­ring­en skul­le stänga 20 på var­da­gar och 21 på hel­ger, för att vi lig­ger så nä­ra ett bo­stads­om­rå­de, sä­ger hon och be­rät­tar att de änd­rat öp­pet­ti­der­na för Fri­days från 01 till 23.

– Det är för att vi verk­li­gen vill rik­ta in oss på att va­ra ett stäl­le dit man går för att äta. Jag hop­pas många in­sett att det in­te är en natt­klubb, för det är det verk­li­gen in­te.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

VILL ÖPP­NA. The­re­se Forsén vill få liv ut­om­hus ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.