Tä­by­sko­lor kan få två vec­kors höst­lov

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom lotten.engbom@di­rekt­press.se

Att kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lor och grund­sko­lor ska ha höst­lov två oli­ka vec­kor har fått många att re­a­ge­ra. Nu har kom­mu­nens ut­bild­nings­chef ta­git fram ett nytt för­slag.

Kom­mu­nens tjäns­te­män la i vå­ras fram ett för­slag att flyt­ta höst­lo­vet för de kom­mu­na­la sko­lor­na till vec­ka 43 istäl­let för vec­ka 44.

Men barn- och grund­sko­le­nämn­den val­de till­slut att gå emot tjäns­te­manna­för­sla­get och ha höst­lo­vet vec­ka 44, me­dan gym­na­sie- och vux­en­ut­bild­nings­nämn­den val­de att ta vec­ka 43. Re­sul­ta­tet blir att ele­ver på Åva gym­na­si­um och Täby Gym­na­si­e­särsko­la får sitt lov en vec­ka ti­di­ga­re än öv­ri­ga ele­ver i Täby.

”Blev olyck­ligt”

Ef­ter det har många Tä­by­bor ut­tryckt sitt miss­nö­je och kom­mu­nen är väl med­ve­ten om pro­ble­ma­ti­ken.

– Det blev olyck­ligt på många sätt. Gym­na­sie- och vux­en­ut­bild­nings­nämn­den fat­ta­de be­slut en­ligt tjäns­te­manna­för­sla­get, me­dan barn- och grund­sko­le­nämn­den tve­ka­de och se­dan fat­ta­de ett an­nat be­slut, sä­ger Pa­trik Fors­ha­ge, kom­mu­nens ut­bild­nings­chef.

– En an­nan di­men­sion som är kom­plex är att Lä­rar­för­bun­det som var över­ens om höst­vec­kan i mbl- för­hand­ling­en nu tyc­ker an­norlun­da,

Lä­rar­för­bun­det me­nar i sin tur att de vill se en tyd­li­ga­re plan.

– Vi har fått en motre­ak­tion bland med­lem­mar, det är många som re­a­ge­rat och tyckt att det är ett to­kigt för­slag, sä­ger ord­fö­ran­de Ca­ro­li­na Mo­rell.

Pa­trik Fors­ha­ge har nu ta­git fram ett nytt för­slag, som pre­sen­te­rats för nämn­der­na.

– Det jag fö­re­sla­git, som än så länge lä­rar­nas riks­för­bund sä­ger att man är po­si­ti­va till är helt en­kelt att bå­de vec­ka 43 och 44 blir le­di­ga för ele­ver­na, sä­ger Fors­ha­ge.

På det sät­tet kan kom­pe­tens­ut­bild­ning­en sam­ord­nas, sam­ti­digt som det un­der­lät­tar för fa­mil­jer med barn i bå­de grund- och gym­na­sie­sko­la.

– Det är ing­en som är lyck­lig över den här si­tu­a­tio­nen. Vi ser ett be­hov av att ha sam­ma kom­pe­tens­ut­veck­lings­vec­ka, sä­ger Pa­trik Fors­ha­ge.

Får för­länga ter­mi­ner

En­ligt ho­nom krävs det dock att kom­mu­nen har en bra fri­tids­verk­sam­het att er­bju­da un­der de två vec­kor­na.

– Väl­jer nämn­der­na att gå på det här för­sla­get kom­mer jag in­le­da sam­tal med kul­turoch fri­tid och se vad de och oli­ka för­e­ning­ar kan er­bju­da för ak­ti­vi­te­ter.

Vad hän­der med de skol­da­gar som för­svin­ner?

– Då får vi lov att för­länga nå­gon an­nan­stans. Då får höst­ter­mi­nen bör­ja en dag ti­di­ga­re 2018 och vår­ter­mi­nen får vi slu­ta ett par da­gar se­na­re vå­ren 2019, sä­ger Pa­trik Fors­ha­ge.

– Se­dan tror vi att vi kan an­vän­da någ­ra av de da­gar, vi har en del kom­pe­tens­ut­veck­lings­da­gar, som lig­ger un­der ter­mi­nen.

Lä­rar­för­bun­det har än­nu in­te ta­git ställ­ning till det nya för­sla­get.

Det är många som re­a­ge­rat och tyckt att det är ett to­kigt för­slag.

FOTO: ROLF AN­DERS­SON

LÄNG­RE LOV. Nu kan det bli två vec­kors höst­lov i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.