Gäl­ler det att ta par­ti om cy­kel på tå­get?

Täby Nyheter - - Hej Täby -

Iför­ra vec­kan, när vi skrev om var­för man in­te får ta med sig cy­keln på Roslags­ba­nan, var det många som höj­de sin röst och fö­re­språ­ka­de att reg­ler­na ska änd­ras. De fles­ta ver­ka­de helt en­kelt för cy­kel på Roslags­ba­nan. I al­la fall just då.

Någ­ra som ock­så an­ser att det bor­de änd­ras är Miljöpartiet. Vad de vill och tän­ker gö­ra kan ni lä­sa mer om på si­dan 6 i det här num­ret.

Men i sam­band med att ar­ti­keln om Mil­jö­par­ti­ets för­slag gick ut på vår webb­si­da höj­des plöts­ligt and­ra rös­ter. Nu lät det mer ne­ga­tivt och fler­ta­let per­so­ner har po­äng­te­rat att ”nej, någ­ra cyklar på tå­get bor­de in­te tillå­tas”.

Kanske vill ni in­te kun­na ta med cy­keln på Roslags­ba­nan i fram­ti­den hel­ler?

El­ler så var det helt en­kelt fel par­ti som nu tog tä­ten och fö­reslog en lagänd­ring?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.