Nu är bron över E18 ri­ven

Täby Nyheter - - Täby -

Täby Nyheter har fler­ta­let gång­er skri­vit om om­bygg­na­tio­ner­na vid tra­fik­plat­sen i Roslags-Näs­by, som görs av Tra­fik­ver­ket och Täby kom­mun.

En del av den nya bron är på plats och har va­rit i drift se­dan i mars. Nu har den and­ra bro­hal­van ri­vits. Den nor­ra bro­hal­van kom­mer dock att gju­tas nå­gon gång i som­mar.

Pro­jek­tet om­fat­tar en ny bro, två nya ron­del­ler där nya på- och av­far­ter an­gör Central­vä­gen, nya buss­håll­plat­ser och en helt ny väg mel­lan väst­ra ron­del­len och Grind­torps­vä­gen.

En­ligt Täby kom­mun hålls tids­pla­nen och pro­jek­tet kom­mer att va­ra klart hös­ten 2018.

FOTO: EVA DALIN

RIVER. Gräv­sko­por­na igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.